3.1. Розробка проекту Закону України “Про меценатство”

У ході виконання поставленого завдання була проаналізована чинна правова база благодійництва і меценатства в Україні, світовий досвід законодавчої підтримки меценатства, а також депутатські законопроекти, що стосуються врегулювання цих питань, розроблені останнім часом і подані на розгляд Верховної ради (проекти народних депутатів М.Косіва та С. Кіроянца, проект народного депутата М.Баграєва).

На розгляді у Верховній Раді України на початку 2005 року перебували три законопроекти, що стосувалися регулювання питань меценатства:

- законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо благодійної діяльності” нар. депутата України Косіва М.В.;

- законопроект “Про меценатство”, внесений народним депутатом України Баграєвим М.Г.

- законопроект народних депутатів Косіва М.В. та Кіроянца С.Г. (доопрацьований) від 20.10.2005 р. “Про внесення змін до деяких законів України щодо благодійної діяльності”.

3.1.1. Аналіз законопроекту “Про внесення змін до деяких законів України щодо благодійної діяльності”

У проекті Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо благодійної діяльності” (автор – нар. деп. Косів М.В.) пропонується, для поліпшення законодавчого врегулювання та стимулювання благодійництва (зокрема, спонсорства і меценатства), внести зміни до Законів України:

“Про благодійництво і благодійні організації”;

“Про оподаткування прибутку підприємств”;

“Про податок з доходів фізичних осіб”.

Пропозиції щодо змін до Закону України “Про благодійництво та благодійні організації” полягають:

1) В уточненні визначення терміну “благодійна організація” (стаття 1);

2) У доповненні статті 1 Закону визначенням терміну ”довгострокова благодійна програма”, який вживається у статті 15 чинного Закону, але визначення якого відсутнє;

3) У вилученні зі статті 4 переліку напрямів і форм благодійництва і благодійної допомоги, оскільки цей перелік не є вичерпним. Натомість пропонується записати, що благодійництво, благодійна діяльність здійснюється у будь-яких напрямах, видах і формах “не заборонених законами України”;

4) У скасуванні плати за реєстрацію благодійної організації (стаття 8);

5) Запобіганні практиці примусового списання органами ДПА коштів, які залишилися невикористаними благодійною організацією наприкінці фінансового року (вилучення слів “фінансовий рік” у частині другій статті 15);

6) Збільшенні частки витрат на утримання благодійної організації протягом першого року діяльності з 20 до 30% її кошторису: для полегшення періоду становлення організації (стаття 20);

7) Урегулюванні ситуації в разі перевищення передбаченої Законом частки витрат на утримання благодійної організації (стаття 20): щляхом врахування цього перевищення (якщо воно незначне) в наступному році;

Запропоновані у проекті Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо благодійної діяльності” зміни до Закону “Про благодійництво і благодійні організації” загалом є доцільними, проте їх слід доповнити, зокрема:

- внесенням змін до статті 23 Закону із зазначенням напрямів і механізмів державної підтримки благодійництва - крім податкових пільг ще й моральне заохочення, державні доповнюючі гранти тощо;

- внесенням інших змін до статей 1, 16, 20, викладених в нашій аналітичній записці “Про унормування діяльності спонсорів і меценатів”.

Пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” полягають у:

1). Збільшенні обсягу податкових пільг, передбачених підпунктами 5.2.2 і 5.2.13 статті 5 Закону від 5 до 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду. Ця пропозиція збігається з відповідною пропозицією УЦКД, викладеною в аналітичній записці “Про унормування діяльності спонсорів і меценатів”.

2). Запровадженні спеціального пільгового режиму для підприємств, заснованих благодійними організаціями шляхом збільшення для них меж пільгового оподаткування до 25% оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду (доповнення підпункту 5.2.13).

3). Звільненні від оподаткування доходів неприбуткових організацій від надання їм послуг “безоплатно або на пільгових умовах” (зміни до підпункту 7.11.3 статті 7 Закону). Чинним законом передбачене звільнення від оподаткування лише пожертвувань у вигляді коштів та майна.

У законопроекті М.Косіва також пропонується доповнити пункт 4.3 статті 4 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” підпунктом 4.3.36 такого змісту:

“грошова частина винагороди фізичним особам-переможцям творчого конкурсу, змагання, надана благодійником, благодійною організацією (у тому числі нерезидентами).

Внесенням зазначеної зміни до Закону суму нагороди пропонується не включати до складу оподатковуваного доходу, а отже звільнити їх від податку з доходів фізичних осіб.

Погоджуючись з пропозицією звільнення від оподаткування грошової частини винагороди, варто також збільшити обсяги податкових пільг для фізичних осіб, як це пропонувалось для юридичних осіб:

“У підпункті 5.3.2 Статті 5 Закону “Про податок з доходів фізичних осіб” замість слів “п`яти відсотків” записати “десяти відсотків”.

Отже, зміст законопроекту, поданого Косівим М.В. значною мірою, збігаються з пропозиціями УЦКД, хоча містить ряд важливих пропозицій, які нами не подавались. З іншого боку законопроект Косіва М.В., на наш погляд, доцільно було б доповнити деякими нашими пропозиціями, викладеними вище.

3.1.2. Аналіз законопроекту “Про меценатство”

Відповідно до статті 3 проекту Закону “Про меценатство”, внесеного М.Г.Баграєвим, предметом регулювання даного закону є:

“1. Відносини у сфері меценатства і меценатської діяльності

2. Створення правових гарантій та умов для розвитку і вільного функціонування меценатської діяльності.

3. Визначення прав та обов`язків фізичних та юридичних осіб в сфері меценатства, встановлення відповідальності за порушення законодавства про меценатство, а також правове регулювання участі осіб, що займаються меценатською діяльністю в процесі збереження і розвитку культурної спадщини.”

Судячи зі змісту статті 11 законопроекту, його автор погоджується, що меценатство є формою благодійництва і, водночас, неприбуткової діяльності. Зокрема, згідно з п`ятим абзацом зазначеної статті “зареєстрована меценатська організація вноситься до реєстру благодійних організацій...”, а згідно з сьомим абзацом “меценатська організація реєструється як неприбуткова організація”.

На меценатську діяльність поширюється дія Закону України “Про благодійництво і благодійні організації”, а також положення законодавства, які стосуються неприбуткових організацій. Згідно зі статтею 1 Закону України “Про благодійництво і благодійні організації” “специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство”. Жодних пропозицій щодо внесення змін до зазначеного Закону або щодо його скасування в законопроекті про меценатство нема.

Тому не зрозуміло, чому в статті 2 (Законодавство про меценатство) проекту Закону “Про меценатство” не згадується Закон України “Про благодійництво і благодійні організації”.

В статті 1 проекту Закону “Про меценатство” дається визначення термінів. У визначеннях не вказано, як мало б бути, що “меценатські організації” є різновидом “благодійних організацій”, а “меценатство (меценатська діяльність) є формою благодійництва (благодійної діяльності)”. При цьому ряд визначень термінів у законопроекті “Про меценатство” суперечать відповідним визначенням чинного Закону “Про благодійництво і благодійні організації”.

Згідно з Законом “Про благодійництво і благодійні організації” “меценатство - добровільна, безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги;”

Згідно з проектом Закону “Про меценатство” “меценатство (меценатська діяльність) - добровільна, безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна, консультаційна та/або інша підтримка меценатами або меценатськими організаціями набувачів меценатської допомоги в галузі культури та мистецтва в розмірі, що є не меншим від мінімального меценатського внеску;”

Отже, в законопроекті, на відміну від Закону, передбачається обмежити меценатство лише сферою культури і мистецтва, а також - не вважати меценатами тих благодійників, які внесли менше “мінімального меценатського внеску”.

Згідно з законопроектом “мінімальний меценатський внесок - будь-яка за формою одноразова допомога набувачу меценатської допомоги в еквіваленті 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян від фізичних осіб або еквіваленті шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян від юридичних осіб;”

Запровадження “мінімального меценатського внеску” було б зрозумілим якби це якось пов`язувалось з податковими пільгами для меценатів. Але в законопроекті “Про меценатство” такий зв`язок відсутній. Згідно зі статтею 19 (Стимулювання меценатської діяльності) законопроекту:

“Стимулювання меценатської діяльності полягає у наданні податкових та інших пільг, що поширюються на меценатів, меценатські організації відповідно з чинним законодавством України”. А в чинному податковому законодавстві не застосовується поняття “мінімального меценатського внеску”.

Не вмотивоване також застосування терміну “мінімального меценатського внеску” лише до “одноразової допомоги”. Виходить, якщо благодійник надав одному набувачеві благодійну допомогу на 600 неоподатковуваних мінімумів, то він меценат, а якщо трьом набувачам по 500 неоподатковуваних мінімумів ( в сумі 1500), то він не гідний звання мецената.

Слід зауважити, що і термін “неоподатковуваний мінімум доходів громадян” після набуття чинності Законом “Про податок з доходів фізичних осіб”, яким передбачена єдина ставка податку для фізичних осіб, а розмір податкових соціальних пільг визначається на базі мінімальної заробітної плати, в податковому законодавстві не застосовується.

В Прикінцевих положеннях проекту Закону “Про меценатство” зазначено:

До внесення змін до чинного законодавства про оподаткування на меценатів, меценатські організації поширюються податкові пільги, яким користуються благодійними та благодійні організації відповідно до законодавства України”.

Не зрозуміло про які зміни до чинного податкового законодавства йдеться, адже в законопроекті “Про меценатство” ніяких змін до податкового законодавства (а значить і додаткового стимулювання меценатів) не запропоновано. А доцільно було б в Прикінцевих положеннях проекту Закону передбачити такі зміни, не обмежуючись дорученням Кабінету Міністрів “розглянути питання щодо можливості надання меценатам. меценатським організаціям додаткових податкових пільг”.

Щодо морального заохочення меценатства, то воно передбачено статтею 18 законопроекту “Про меценатство”:

“Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, визнаючи соціальну значимість меценатства:

встановлюють почесні звання, нагороди та відзнаки за діяльність в сфері меценатства;

представляють до звання “почесний меценат” та/або “почесний житель міста”;

нагороджують державними нагородами України, нагородами і відзнаками органів місцевого самоврядування;

...Виявлення вдячності з боку фізичних та юридичних осіб, що отримали меценатську допомогу, може здійснюватись публічно, в тому числі через засоби масової інформації, що не вважається рекламою”.

Слід зауважити, що питання розмежування спонсорства і рекламодавства врегульовані законами “Про рекламу” та “Про телебачення і радіомовлення”.

Ряд статей проекту Закону “Про меценатство” присвячені заснуванню меценатських організацій та членству в них (стаття 8), державній реєстрації меценатських організацій (стаття 11), відмові у державній реєстрації (стаття 12), ліквідації або реорганізації меценатської організації (стаття 13), статуту меценатської організації (стаття 14) тощо. Але такі статті в Законі “Про меценатство” тільки тоді мають сенс, якщо вони не дублюють відповідні статті Закону “Про благодійництво і благодійні організації” та інших законодавчих актів, а відображають специфіку саме меценатських організацій, їх істотну відмінність (якщо вона є) від інших благодійних організацій. А в чому полягає істотна відмінність, скажімо, “просто” благодійного фонду і “меценатського” благодійного фонду з законопроекту важко зрозуміти.

На підставі аналізу законопроекту “Про меценатство”, внесеного народним депутатом України Баграєвим М.Г. науковці УЦКД дійшли таких висновків:

- положення законопроекту “Про меценатство”, значною мірою, або дублюють відповідні положення Закону “Про благодійництво і благодійні організації” або суперечать цьому Закону;

- законопроектом не передбачено збільшення податкового стимулювання меценатства;

- передбачені в законопроекті моральні стимули для меценатів слід було б доповнити додатковими матеріальними (податковими) стимулами;

- розмір плати за реєстрацію “меценатської організації” (стаття 11) такий самий як для інших благодійних організацій за чинним законодавством;

- застосування у законопроекті “мінімального меценатського внеску” (мінімального розміру одноразової допомоги), як критерію надання благодійнику меценатського статусу, не є вмотивованим;

- термін “неоподатковуваний мінімум доходів громадян” який застосовується в статтях 1 та 11 проекту Закону вже не відповідає чинному податковому законодавству;

Отже, законопроект потребує істотного доопрацювання, його прийняття в існуючому вигляді практично не створить додаткових стимулів, сприятливих правових умов для розвитку меценатства.

3.1.3. Законопроект народних депутатів Косіва М.В. та Кіроянца С.Г. (доопрацьований) від 20.10.2005 р. “Про внесення змін до деяких законів України щодо благодійної діяльності”

У жовтні 2005 р. народними депутатами України Косівим М.В. та Кіроянцем С.Г. був внесений на розгляд ВР України законопроект (доопрацьований) від 20.10.2005 р. № 3756 “Про внесення змін до деяких законів України щодо благодійної діяльності”, в якому враховано, зокрема, й сформульовані фахівцями УЦКД зауваження Мінкультури до попередніх законопроектів цих депутатів щодо меценатства.

Проведений аналіз цього законопроекту дозволив дійти таких висновків.

У проекті Закону пропонується, для поліпшення законодавчого врегулювання та стимулювання благодійництва (зокрема, спонсорства і меценатства), внести зміни до Законів України:

“Про благодійництво і благодійні організації”;

“Про оподаткування прибутку підприємств”;

“Про податок з доходів фізичних осіб”.

Пропозиції щодо змін до Закону України “Про благодійництво благодійні організації” полягають:

1). В уточненні визначення терміну “благодійна організація” (стаття 1): в абзаці 4 статті 1 замість слів “або окремих категорій громадян” пропонується записати слова “та набувачів благодійної допомоги”:

“благодійна організація - недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та набувачів благодійної допомоги згідно з цим Законом”.

2). У доповненні статті 1 Закону визначенням терміну ”довгострокова благодійна програма”, який вживається у статті 15 чинного Закону, але визначення якого відсутнє.

3). У вилученні зі статті 4 переліку напрямів і форм благодійництва і благодійної допомоги, оскільки цей перелік не є вичерпним. Натомість пропонується записати, що благодійництво, благодійна діяльність здійснюється “у будь-яких напрямах, формах та видах, прямо не заборонених законами України”.

4). Скасуванні плати за реєстрацію благодійної організації (частини 3 та 4 статті 8 Закону).

5). Запобіганні практиці примусового списання органами ДПА коштів, які залишилися невикористаними благодійною організацією наприкінці фінансового року (для цього пропонується у частині 2 статті 15 Закону вилучити слова “за фінансовий рік”.

6). Наданні благодійникам та благодійним організаціям права самим вирішувати питання щодо звітування перед ними набувачів благодійної допомоги (стаття 22):

“Набувачі благодійної допомоги у формі благодійних внесків і пожертвувань, що мають цільовий характер (благодійні гранти) надають звіти про їх використання на вимогу благодійників та благодійних організацій”.

Отже, Запропоновані зміни до Закону “Про благодійництво і благодійні організації” загалом є доцільними і корисними.

Пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” полягають у:

1). Збільшенні обсягу податкових пільг, передбачених підпунктами 5.2.2 і 5.2.13 статті 5 Закону від 5 до 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду. Ця пропозиція збігається з відповідною пропозицією УЦКД, раніше викладеною в аналітичній записці до Мінкультури.

2). Запровадженні спеціального пільгового режиму для підприємств, заснованих благодійними організаціями шляхом збільшення для них меж пільгового оподаткування до 20% оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду (доповнення підпункту 5.2.13 статті 5 Закону).

3. Звільненні від оподаткування доходів неприбуткових організацій від надання їм послуг “безоплатно або на пільгових умовах” (зміни до підпункту 7.11.3 статті 7 Закону). Чинним законом передбачене звільнення від оподаткування лише пожертвувань у вигляді коштів та майна.

4. Обмеженні сфери дії підпункту 7.11.9 статті 9 Закону, який встановлює певні рамки для пільгового оподаткування неприбуткових організацій: “Дія цього підпункту не поширюється на благодійні організації, що існують лише на членські внески і добродійні пожертвування”.

Зазначені зміни до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, на наш погляд, є доцільними і корисними для розвитку благодійництва, меценатства.

Крім того, пропонується пункт 7.11 статті 7 зазначеного Закону доповнити підпунктом 7.11.15 наступного змісту:

“Зі складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку виключаються доходи, використані на надання благодійної допомоги (але не більше 10 відсотків задекларованого доходу).

Пільгове оподаткування реалізується за умови надання благодійної допомоги суб`єкту, що звернувся про допомогу і не є близьким родичем платника податку...”.

Далі у зазначеному підпункті описується порядок отримання права на пільгове оподаткування.

Не зрозуміло, чому цей підпункт включений саме до пункту 7.11 статті 7 Закону, в якому йдеться про типи неприбуткових організацій, та про перелік видів доходів НПО, які звільняються (повністю) від оподаткування. В порівняльній таблиці, доданій до законопроекту, обгрунтування цієї пропозиції, на відміну від усіх інших пропозицій, відсутнє.

Отже, зазначена пропозиція потребує уточнення і обгрунтування.

В законопроекті, що розглядається, також пропонується доповнити пункт 4.3 статті 4 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” підпунктом 4.3.36 такого змісту:

“ грошова частина винагороди фізичним особам-переможцям творчого конкурсу, змагання, надана благодійником, благодійною організацією (у тому числі нерезидентами).

Внесенням зазначеної зміни до Закону суму нагороди пропонується не включати до складу оподатковуваного доходу, а отже звільнити їх від податку з доходів фізичних осіб, тому зміну слід підтримати.

Позитивно оцінюючи в цілому внесений народними депутатами Косівим М.В. та Кіроянцем С.Г., законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо благодійної діяльності”, УЦКД вважав би доцільним доповнити зазначений законопроект деякими положеннями, які сприяли б розвитку благодійництва (зокрема - спонсорства і меценатства) у сфері культури. Пропонуємо, додатково до змін, передбачених зазначеним законопроектом, внести такі зміни до чинних законів:

Зміни до Закону України “Про благодійництво і благодійні організації”:

1) в абзаці 6 статті 1 Закону після слів “набувачі благодійної допомоги” записати в дужках “(об`єкти благодійництва)”;

2) доповнити статтю 1 абзацами такого змісту:

“суб`єкти благодійництва - благодійники та благодійні організації;”

(Коментар: Оскільки в статті 16 Закону використовуються терміни“суб`єкти благодійництва” та “об`єкти благодійництва”, необхідно дати їх визначення.)

“грант - цільова фінансова допомога, що надається набувачу благодійної допомоги для реалізації цілей, визначених благодійною програмою (проектом);”

(Коментар: Термін “грант” використовується в абзаці 4 статті 22 Закону і, отже, доцільно дати його визначення.)

доповнюючий грант - грант, що надається органом державної влади або органом місцевого самоврядування набувачу благодійної допомоги як доповнення до гранту, вже наданого іншим суб`єктом благодійництва;”

(Коментар: Термін “доповнюючий грант” вживається у пропонованому нами доповненні до статті 23.)

3) абзац 4 статті 20 після слова “які” доповнити словами “здійснюють благодійництво або”- і далі за текстом.

(Коментар: Чинною редакцією зазначеного абзацу передбачено надання пільг лише для тих благодійників, “які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність”, котра, згідно з першою статтею Закону, здійснюється благодійними організаціями. Це можна розуміти так, що цією статтею не передбачене надання пільг для тих хто здійснює благодійництво самостійно ( така можливість передбачена абзацом 3 статті 2), а не через благодійні організації, що, вочевидь, доцільно змінити.)

4) доповнити статтю 23 Закону (після абзацу 1) абзацами такого змісту:

“Органи державної влади та органи місцевого самоврядування для підтримки і заохочення меценатства і спонсорства:

встановлюють почесні звання, нагороди та відзнаки благодійників (меценатів і спонсорів);

нагороджують благодійників (меценатів і спонсорів) державними нагородами України, нагородами та відзнаками органів місцевого самоврядування;

відзначають меценатів і спонсорів в інших формах відповідно до законодавства;

застосовують систему державних та комунальних доповнюючих грантів.

Отримання державними та комунальними неприбутковими організаціями благодійної допомоги не є підставою для скорочення їх бюджетного фінансування”.

(Коментар: Статтею 23 Закону (Державна підтримка благодійництва та благодійної діяльності) не передбачені конкретні заходи для підтримки, морального заохочення благодійництва (спонсорства, меценатства). Введення таких заходів, на наш погляд, підвищить дієвість Закону.)

Зміни до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”

Пропонуємо доповнити пункт 5.2. статті 5 Закону підпунктом 5.2.14 такого змісту:

“5.2.14. Суми коштів або вартість майна добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою реалізації мистецьких проектів професійним творчим працівникам за умови документального підтвердження цільового використання набувачами благодійної допомоги зазначених коштів і майна”.

Відповідно змінити нумерацію наступних підпунктів: підпункт 5.2.14 чинного Закону вважати підпунктом 5.2.15.

(Коментар: Доповнення пропонується для податкового заохочення благодійної допомоги, що надається юридичними особами - благодійниками митцям без посередництва благодійних організацій.)

Зміни до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”:

1) Пропонуємо у підпункті 5.3.2 статті 5 таку зміну:

замість слів “п`яти відсотків” записати “десяти відсотків”.

(Коментар: Зміна пропонується для розширення податкового стимулювання благодійників - фізичних осіб: суму пожертвувань, яку дозволяється включити до податкового кредиту благодійника (що зменшує базу його оподаткування) пропонується збільшити від 5 до 10% загального оподатковуваного доходу фізичної особи звітного періоду.)

У тому ж підпункті після слів “неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні” додати “а також професійним творчим працівникам для цільового використання з метою реалізації мистецьких проектів”.

(Коментар: Доповнення має на меті податкове заохочення благодійної допомоги, що надається фізичними особами-благодійниками митцям без посередництва благодійних організацій.

2) доповнити пункт 4.3. підпунктом 4.3.37 такого змісту:

“кошти, отримані митцем від благодійників, благодійних організацій для реалізації мистецького проекту за умови документального підтвердження цільового використання зазначених коштів”.

(Коментар: Доповнення має на меті ефективніше використання митцями допомоги, одержаної від благодійників - фізичних осіб без посередництва благодійних організацій: набувачі благодійної допомоги не будуть сплачувати податок на отримані благодійні кошти, оскільки ці кошти не будуть зараховані до їхнього оподатковуваного доходу, а зможуть використати всю одержану суму на мистецькі цілі.)

Висновки:

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про доцільність розробки проекту закону України “Про меценатство”, в якому б враховувалися всі позитивні пропозиції, що існують у проаналізованих депутатських законопроектах, а також додаткові пропозиції, сформульовані фахівціми УЦКД.

З огляду на це, було підготовлено проект Закону України “Про меценатство”, який передбачає, зокрема, зміни і доповнення до деяких чинних Законів України (зокрема, податкових) і пояснювальну записку до нього, а також порівняльну таблицю згаданих положень чинних Законів та пропонованих змін до них, що мають на меті стимулювання меценатства у сфері культури і мистецтва.

3.2. Розробка проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки благодійництва (меценатства)»

Необхідність прийняття Закону обумовлена важливістю благодійної (зокрема – меценатської) діяльності для розвитку культури, мистецтва, освіти і науки, охорони здоров`я, боротьби з соціально небезпечними хворобами, а також - недостатньою розвиненістю меценатства в Україні.

Проблеми функціонування і розвитку зазначених галузей не можна розв`язати лише за допомогою ринкових механізмів оскільки низка важливих для суспільства видів діяльності в цих галузях має неприбутковий (некомерційний) характер. Послуги цих галузей надаються, значною мірою, соціально незахищеним верствам населення. Отже, не слід сподіватись, що розвиток культури, мистецтва, освіти і науки, охорони здоров`я може відбуватись лише на ринкових, комерційних засадах. Потрібна державна та благодійницька підтримка.

Як свідчить світова та вітчизняна практика, державної підтримки не достатньо для збереження культурної спадщини, розвитку творчого, інтелектуального потенціалу суспільства. А для розвитку меценатства необхідна сприятлива правова база, моральна та матеріальна підтримка меценатів.

Згідно зі статтею 1 Закону України “Про благодійництво і благодійні організації” меценатство є специфічною формою благодійництва. Водночас, специфіка меценатства не відображена достатньою мірою в зазначеному Законі, а отже він потребує доповнення.

Для поліпшення правових умов благодійництва взагалі та меценатства зокрема, для збільшення морального та податкового стимулювання меценатської діяльності необхідно внести зміни до законів України “Про благодійництво і благодійні організації”, “Про державні нагороди України”, “Про податок з доходів фізичних осіб”.

Метою прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки благодійної діяльності” є створення сприятливіших правових умов для благодійницької (меценатської) діяльності – важливого чинника розвитку культури, мистецтва, науки, освіти, охорони здоров`я.

Завданнями Закону є:

- правове визначення термінів і понять, що стосуються меценатства;

- посилення морального та матеріального стимулювання благодійництва (меценатства);

- окреслення правових підстав діяльності меценатів та меценатських об`єднань;

- створення сприятливих правових умов для ефективної взаємодії благодійників (меценатів) з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Проект Закону України складається з таких структурних елементів: назва, постановляюча частина, прикінцеві положення.

В першому розділі постановляючої частини передбачене внесення змін до Закону України “Про благодійництво і благодійні організації”. Зокрема, дане визначення меценатства (меценатської діяльності), яке відображає специфіку цієї форми благодійництва. Дані визначення також важливих для правового забезпечення благодійництва (меценатства) термінів – “грант”, “доповнювальний грант”, “довгострокова благодійна програма”, “меценатське об`єднання”. З метою стимулювання створення благодійних організацій, передбачено, що за їх реєстрацію плата не стягується.

В законопроекті стаття 23 чинного Закону подана в новій редакції, в якій конкретизовані форми державної підтримки благодійницької (меценатської) діяльності, зокрема:

- податкові та інші пільги, що надаються благодійникам (меценатам) згідно з чинним законодавством;

- почесні звання, нагороди та відзнаки;

- вшанування та увічнення імені благодійника (мецената);

- застосування системи державних та комунальних доповнювальних грантів;

- інші форми підтримки згідно з чинним законодавством.

В другому розділі постановляючої частини передбачається внесення змін до Закону України “Про державні нагороди України”. Пропонується запровадити почесне звання “Заслужений меценат України”.

В третьому розділі постановляючої частини передбачене внесення змін до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”. Зокрема, передбачено стимулювання благодійних внесків обсягом до двох відсотків оподатковуваного прибутку, що має сприяти збільшенню кількості благодійників (меценатів). Передбачено також виключення з оподатковуваних доходів професійних творчих працівників отриманої ним благодійної допомоги для цільового використання з метою реалізації мистецьких проектів, що має сприяти повнішому використанню отриманих сум для розвитку культури і мистецтва.

В прикінцевих положеннях визначені терміни набуття чинності Закону та її окремих пунктів.

Таким чином, пропонований проект Закону спрямований на поліпшення правової бази благодійницької діяльності, посилення морального та матеріального стимулювання благодійництва (меценатства), а, отже, створення сприятливіших правових умов для благодійницької (меценатської) діяльності – важливого чинника розвитку культури, мистецтва, науки, освіти, охорони здоров`я.

Крім проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки благодійництва (меценатства) підготовлені Порівняльна таблиця до проекту вказаного Закону та Аналіз регуляторного впливу зазначеного законопроекту.

Законопроект з Порівняльною таблицею та Аналізом регуляторного впливу надіслані до МКТ для розгляду.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти