6.1. Розробка, доопрацювання та узгодження проекту Закону України «Про музеї та музейну справу»

Проект Закону України „Про внесення змін до Закону України «Про музеї та музейну справу» розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 07.05.2007 № 54778/3/1-06.

В проекті Закону передбачені зміни, доповнення та уточнення положень чинного Закону України «Про музеї та музейну справу». У законопроекті усунуто невідповідності між чинним законом та прийнятими пізніше від Закону важливими правовими актами – Цивільним кодексом України, законами України «Про охорону культурної спадщини» (в новій редакції), «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Положенням про Міністерство культури і туризму України.

Чітке визначення термінів в новій редакції Закону дозволяє законодавчо врегулювати діяльність музеїв різних форм власності, а також фізичних та юридичних осіб, у власності чи на збереженні в яких перебувають рухомі або нерухомі об’єкти природного чи штучного походження, що мають наукове, історичне, художнє, етнографічне та меморіальне значення, та поширити дію цього закону як на державну, так і недержавну частину Музейного фонду України.

В проекті Закону сформульовані найважливіші принципи поділу Музейного фонду України на державну та недержавну частини, визначена специфіка їх формування та функціонування, враховано практику збереження предметів музейного значення, їх колекцій і зібрань у фізичних та юридичних осіб (статті 15, 20, 21).

Нова редакція статті 19 має принциповий характер і визначає специфіку обліку як державної, так і недержавної частини Музейного фонду України, поширює вимоги обліковувати об’єкти Музейного фонду України на всі його частини, а також розв’язує проблеми у веденні обліку в разі втрати або знищення будь-якого об’єкту Музейного фонду України.

Вводиться норма заборони вивезення не облікованих музейних предметів, музейних колекцій та музейних зібрань, предметів музейного значення, колекцій предметів музейного значення, зібрань предметів музейного значення будь-якої форми власності за межі України (стаття 22), застосування якої забезпечує їхній облік.

При розробці та доопрацюванні проекту Закону «Про музеї та музейну справу» враховано пропозиції фахівців з музейної справи, працівників музеїв, органів державної влади, а також досвід, набутий у міжнародній практиці у сфері музейної справи.

До звіту додаються - нова редакція Закону України «Про музеї і музейну справу», порівняльна таблиця до згаданого законопроекту, аналіз регуляторного впливу цього законопроекту.

6.2 Розробка проекту «Інструкції з обліку музейних предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення недержавної частини музейного фонду України»

Проект Інструкції та додані до неї Форми облікової музейної документації розроблено відповідно до Закону України „Про музеї та музейну справу”, Закону України „Про охорону культурної спадщини”, Закону України „Про охорону археологічної спадщини”, Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи”, Закону України „Про державні нагороди України”, Закону України „Про власність”, Закону України „Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”, Положення про Музейний фонд України, Положення про Державний реєстр національного культурного надбання.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про музеї та музейну справу» «музейний фонд України – це сукупність рухомих пам`яток природи, матеріальної і духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення (далі – пам`ятки), незалежно від їх виду, місця створення і форм власності, та зберігаються на території України, а також нерухомих пам`яток, що знаходяться в музеях України і обліковані в порядку, визначеному цим Законом».

До Музейного фонду України можуть належати також пам`ятки, що знаходяться за межами України і відповідно до міжнародних договорів підлягають поверненню в Україну.

Музейний фонд складається з державної і недержавної частин

До недержавної частини Музейного фонду України належать музейні колекції та музейні предмети, що не віднесені або не підлягають віднесенню до державної частини Музейного фонду України, в тому числі пам`ятки, що є власністю громадських та релігійних організацій, окремих громадян та їх об`єднань».

Необхідність в розробці проекту Інструкції обумовлена зростанням недержавної частини Музейного фонду України та недостатньою унормованістю його обліку.

При розробці та доопрацюванні проектів враховано пропозиції фахівців музейної справи, а також досвід, набутий у міжнародній практиці у сфері музейної справи. А саме в ході підготовки проектів проводились консультації із фахівцями Національного історико-архітектурного заповідника «Софія Київська», Національного Музею Історії України (науково-дослідний відділ археологічних фондів), Музею Спорту (музей на громадських засадах Палацу Спорту), Музею Прикордонних Військ, Музею археології та музею історії Національного університету ім. Т. Шевченка.

Дія Інструкції поширюється на всіх юридичних і фізичних осіб, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебувають музейні предмети і музейні колекції, а також пам'ятки, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і входять до складу недержавної частини Музейного фонду України.

В Інструкції визначені:

- порядок обліку пам`яток, що входять до недержавної частини Музейного фонду України;

- особливості обліку унікальних музейних предметів і музейних колекцій, а також пам'яток, що мають виняткове художнє, історичне та наукове значення і входять до складу недержавної частини Музейного фонду України.

Проект Інструкції надіслано до МКТ (лист від 29.08.2008 р. № 107) для розгляду.

6.3. Розробка проекту «Положення про музеї, що діють у складі підприємств, установ та організацій»

Проектом «Положення про музеї, що діють у складі підприємств, установ та організацій» дано визначення музеїв, що діють у складі підприємств, установ та організацій, особливості здійснення їхньої діяльності, визначено її основні завдання й напрямки, особливості обліку і збереження музейного фонду, порядок створення та ліквідації, особливості структури, господарського утримання, фінансування та керівництва таких музеїв.

В процесі розробки проекту Положення досліджено та узагальнено зарубіжний досвід нормативного забезпечення роботи музеїв, що діють у складі інших юридичних осіб. Враховано пропозиції вітчизняних фахівців музейної справи.

Проект Положення надіслано до МКТ (лист від 01.12.2008 р. № 150) для розгляду і погодження.

6.4. Розробка проекту «Положення про музеї, що діють на громадських засадах»

Проектом Положення «Про музеї, що діють на громадських засадах» дано визначення музеїв, що діють на громадських засадах, їх різновиди, особливості порядку створення та ліквідації залежно від належності до різних груп, зміст роботи таких музеїв, визначено її основні завдання й напрямки, особливості обліку і збереження музейного фонду, господарського утримання, фінансування та керівництва таких музеїв.

Проект Положення розроблено з урахуванням аналізу наявної нормативної бази роботи музеїв, що діють на громадських засадах, та досвіду роботи таких музеїв в Україні та за кордоном.

Проект Положення надіслано до МКТ (лист від 01.12.2008 р. № 150) для розгляду і погодження.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти