Необхідність внесення змін до проекту Методичних рекомендацій з обліку об’єктів сценічно-постановочних засобів у театрально-видовищних підприємствах зумовлена змінами у законодавчій базі та юридично-правовому статусі театрів, що стали підприємствами й, відповідно, змінили форму господарювання. Зокрема, порядок здійснення бухгалтерського обліку СПЗ приведено у відповідність до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (П(с)БО), Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання обліку сценічно-постановочних засобів у театрально-видовищних підприємствах, інших нормативно-правових актів.

Під час внесення змін до проекту Методичних рекомендацій з обліку об’єктів сценічно-постановочних засобів в театрально-видовищних підприємствах проаналізовано зміни у законодавчій базі останніх років та галузеві нормативні документи, що стосуються здійснення бухгалтерського обліку загалом та обліку сценічно-постановочних засобів, зокрема, чинну практику такого обліку, виявлено істотні проблеми, що виникають при застосуванні відповідних нормативних актів.

У проекті Методичних рекомендацій уточнено вживані терміни відповідно до чинних нормативно-правових актів, що дозволить чітко окреслити коло об’єктів, які належать до сценічно-постановочних засобів і обліковуються як інші необоротні матеріальні активи а також розмежувати групи СПЗ, облік яких здійснюється відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» або П(С)БО 9 «Запаси».

Визначено осіб, відповідальних за збереження та облік СПЗ та порядок ведення інвентарних книг з обліку СПЗ, надано приклади відповідних бухгалтерських записів, що здійснюються залежно від шляху отримання СПЗ (придбання, виготовлення самим підприємством чи безоплатного отримання), а також порядок внесення бухгалтерських записів у разі отримання цільового фінансування на придбання (виготовлення) СПЗ та порядок нарахування амортизації.

Чітко регламентовано здійснення бухгалтерського обліку ремонту, модернізації, доустаткування, внутрішнього переміщення й вибуття (списання, передачі, реалізації та ліквідації) об’єктів СПЗ та уточнено здійснення бухгалтерських записів у цих випадках. Визначено повноваження інвентаризаційних та робочих інвентаризаційних комісій та порядок їх дій.

Крім того, з урахуванням вимог П(с)БО 28 «Зменшення корисності активів» розроблено новий розділ проекту Методичних рекомендацій «Оцінювання й облік зменшення та відновлення корисності активів» та наведено відповідні розрахунки й надано приклади бухгалтерських записів.

Прийняття Методичних рекомендацій дасть змогу театрально-видовищним підприємствам усіх організаційно-правових форм та форм власності ефективно й відповідно до чинного законодавства здійснювати облік і забезпечувати контроль за надходженням, збереженням, внутрішнім переміщенням, зносом і вибуттям (безкоштовною передачею, реалізацією або ліквідацією) об`єктів сценічно-постановочних засобів.

Доопрацьований проект зазначених Методичних рекомендацій надіслано до МКТ для розгляду і погодження.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти