Підготовлений проект «Примірного положення про клубне формування культурно-дозвіллєвого закладу» в якому дане визначення клубного формування, передбачені види та напрями діяльності клубних формувань.

У “Примірному положенні про клубне формування” унормовані:

  • Види клубних формувань;
  • організація та керівництво формуваннями;
  • форми роботи клубних формувань;
  • джерела фінансування діяльності клубних формувань;
  • контроль за їх діяльністю;
  • нормативи наповнюваності клубних формувань та ін.

Розроблений проект «Примірного положення про клубне формування культурно-дозвіллєвого закладу».

За підсумками роботи клубних закладів доопрацьовано і передано МКТ для розгляду і затвердження проект “Положення про клубний заклад системи Міністертсва культури і туризму України”.

В допрацьованому проекті Положення чіткіше, з урахуванням зауважень і пропозицій, сформульовано основні напрями діяльності та функціональне призначення клубних закладів, визначено організаційні принципи їх створення та підпорядкування, форму власності. Положення доповнене розділом облікових документів, які відображають основну діяльність клубних закладів.

З урахуванням аналізу стану та проблем формування штатних розписів клубних закладів на місцях розроблено примірні штатні розписи для клубних закладів різних груп за оплатою праці.

На підставі аналізу діяльності парків культури і відпочинку, зоологічних парків в Україні (статистичної звітності за новими формами: 11-НК, 14-НК, опитування керівників парків та ін. матеріалів), вивчення нормативно-правових засад їх функціонування в сучасних умовах, внесено зміни, доповнення у проект оновленої редакції «Положення про парк культури і відпочинку, міський сад та зоологічний парк».

В оновленій редакції проекту Положення змінено структуру документу, внесено новий розділ щодо визначення термінів; окремі розділи об’єднані та редакційно доопрацьовані; норми Положення приведено у відповідність до чинного законодавства. Текст Положення перероблений з урахуванням реалій сьогодення, актуалізований та адаптований до сучасної економічної ситуації у сфері господарювання.

Здійснена розробка нових форм статистичної звітності про діяльність клубних закладів, центрів дозвілля, парків культури і відпочинку, зоопарків. Відповідно до Закону України «Про державну статистику України» (2000 р.) державна політика в галузі статистики спрямована на створення єдиної системи обліку та статистики на всій території України та її узгодження з міжнародними стандартами і методологією.

На основі аналізу показників статистичної звітності закладів культури: 7-НК, 7-НК (зведена), 11-НК, 14-НК та нових стандартів, вимог законодавства виникла необхідність внесення змін та уточнень до форм статистичної звітності закладів культури. Отже, об`єктом дослідження є форми статистичної звітності 7-НК, 7-НК (зведена), 11-НК, 14-НК (клубних закладів, парків культури і відпочинку, зоологічних парків).

Надання об’єктивної інформації за підсумками роботи закладів культури в регіонах було утруднено у зв’язку з нескоординованістю дій керівників закладів на місцях та міжвідомчою неврегульованістю, особливо з питань фінансування. Внесені пропозиції щодо змін форм статистичної звітності та інструкцій щодо їх заповнення обговорювались з керівним складом ОЦНТ та управлінь культури, практиками культурно-дозвіллєвої сфери.

Робота над розробкою нових форм статистичної звітності у проводилася у два етапи:

– На першому етапі дослідження проаналізовано та здійснено систематизацію показників діяльності закладів культури відповідно розділів статистичної звітності та внесено пропозиції щодо змін (спрощення) форм статистичної звітності.

– На другому етапі розроблено нові форми статистичної звітності та інструкції щодо їх заповнення. Проекти нових форм передано до Міністерства культури і туризму України, здійснено переклад матеріалів на російську мову для реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Відповідно до вимог Мінстату України було змінено та належним чином оформлено титульні сторінки всіх форм статистичної звітності.

До форми статистичної звітності 7-НК – «Звіт про діяльність клубного закладу» у розділі І – «Загальні відомості» було вилучено графи показників за підпорядкуванням та їх види. Вилучено графи інформації про приміщення, в яких розташовано заклад.

У розділі ІІІ – «Клубні формування та майстри художньої творчості» об’єднано графи «Майстри художньої творчості та самодіяльні художники» в одну графу під назвою – «Майстри образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва».

У розділі ІV – «Культурно-масові заходи» всі графи, які відображали форми роботи об’єднано в графу «Культурно-освітні та розважальні заходи». Графа «Спортивно-масові заходи» вилучена.

У розділі V – «Групи по оплаті праці та чисельність працівників» розроблено нові графи щодо освітнього рівня працівників галузі відповідно до чинного законодавства.

До форми статистичної звітності 7-НК (зведена) – Зведений звіт про діяльність клубних закладів у розділі І – «Мережа клубних закладів» було вилучено графи показників за підпорядкуванням та форма власності.

Розділ ІІ – «Клубні формування» перейменовано на «Клубні формування та майстри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва», в якому вилучено розбивка інформації про відомчу належність.

У розділі ІІІ – «Культурно-масові заходи» вилучено графи «форми роботи» та «спортивно-масові заходи».

До форми статистичної звітності 11- НК – «Звіт про діяльність парку культури і відпочинку (міського саду)» внесено зміни до розділу 3. «Персонал парку» – розроблено нові графи щодо освітнього рівня працівників галузі відповідно до чинного законодавства.

До форм статистичної звітності 14-НК – «Звіт про діяльність зоопарку» внесено зміни до розділу 2. Колекція тварин на кінець року» –у графу «Найменування видів тварин» додано рядок виду тварин «безхребетні».

У розділі 3. «Персонал парку» - вилучено графу «Технічні працівники».

Розроблено новий розділ 5. «Загальна кількість відвідувачів на кінець року» з відповідними графами, які містять дані щодо загальної кількості відвідувачів, з них дітей; на платній основі; на пільговій основі.

У всіх формах статистичної звітності було вилучено розділ «Надходження й використання фінансових коштів».

Відповідні зміни у формах статистичної звітності мали своє логічне відображення в інструкціях щодо їх заповнення.

Нові форми статистичної звітності закладів культури сприятимуть cтворенню єдиної системи обліку та статистики на всій території України та її узгодження з міжнародними стандартами і методологією.

Здійснені дослідження стануть підґрунтям у створенні цілісної системи інформаційного простору для науковців та широкого загалу користувачів. Дослідження за темою виконано відповідно до календарного плану НДР на 2007 р.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти