Затверджено
наказом Міністерства культури і
мистецтв України
від _________ 20___ р. №____


з визначення вітчизняних гастролерів,
для підтримки яких передбачається надання коштів,
що надходять від збору на проведення гастрольних заходів
до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів

Процедура проведення конкурсу визначається відповідно до статті 9 Закону України «Про гастрольні заходи в Україні» та пункту 5 «Порядку розподілу коштів спеціального фонду державного та місцевих бюджетів на підтримку вітчизняних гастролерів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 р. № 36.

До участі в конкурсі допускаються вітчизняні гастролери, які подають заявки на участь в конкурсі та проекти гастрольного заходу до органу культури:

Міністерства культури і мистецтв України;

Міністерства культури Автономної Республіки Крим;

Головного управління культури і мистецтв Київської міської держадміністрації;

управлінь культури обласних та Севастопольської міської держадміністрацій.

І. Вимоги щодо оформлення проекту

Проект містить інформацію про гастрольний захід, проведення якого планується здійснити за рахунок коштів спеціального фонду і включає:

програму гастрольного заходу з зазначенням його статусу (міжнародний, всеукраїнський, обласний тощо),

формату (фестиваль, концерт, вистава тощо), місця та орієнтовного часу проведення;

з орієнтовним переліком учасників та творів, які будуть виконуваться;

обгрунтування актуальності проекту, впливу заходу на культурно-мистецьке життя суспільства;

інформацію про очікуваний дохід від проведення заходу - крім благодійних гастрольних заходів;

кошторис, який містить розрахунок загального обсягу фінансування заходу, з визначенням обсягів кожного джерела фінансування.

ІІ. Етапи проходження проекту

Процес проходження проекту гастрольного заходу від моменту його реєстрації до прийняття остаточного рішення щодо проекту складається з таких етапів:

  1. Прийом та реєстрація проекту гастрольного заходу.
  2. Розгляд проекту секретарем Експертної ради та підготовка проекту до розгляду Експертною радою.
  3. Прийняття Експертною радою рекомендації (пропозиції) щодо проекту.
  4. Прийняття органом культури рішення про підтримку проекту і надання вітчизняним гастролерам коштів спеціального фонду державного (місцевого) бюджету або про відхилення проекту за пропозиціями Експертної ради.
  5. Укладання договору про реалізацію проекту гастрольного заходу між органом культури і вітчизняним гастролером за формою, визначеною цим органом культури.

1. Прийом, реєстрація проектів гастрольних заходів

Прийом заявок на участь в конкурсі та проектів гастрольних заходів закінчується за 20 робочих днів до засідання Експертної ради.

Заявки на участь в конкурсі та проекти гастрольних заходів приймаються секретарем Експертної ради у двох примірниках: один примірник залишається для реєстрації, інший використовується для підготовки до розгляду Експертною радою.

Проект гастрольного заходу реєструється за номером. Якщо заявка та проект надіслані поштою, заявник повідомляється офіційним листом про прийняття проекту до розгляду (Форма 1). В цьому разі термін подання проекту до розгляду визначається за поштовим штемпелем.

2. Розгляд проектів секретарем Експертної ради
та підготовка проектів до розгляду Експертною радою

Зареєстровані проекти відповідно до їх надходження опрацьовуються співробітниками секретаріату Експертної ради. Інформація із проектів про участь у конкурсі надходить до автоматизованої бази даних.

Секретар Експертної ради, залучаючи співробітників секретаріату Експертної ради, розглядає проекти гастрольних заходів і передає їх для рецензії двом членам Експертної ради - фахівцям з цієї галузі, не пізніше, ніж за п`ятнадцять робочих днів до дати засідання Експертної ради. В разі необхідності секретар Експертної ради залучає незалежного експерта. Підготовка висновків по проектах гастрольних заходів (Форма 2) має бути закінчена рецензентами не пізніше, ніж за сім робочих днів до засідання Експертної ради.

Співробітники секретаріату готують матеріали щодо проектів (Форма 3) для їх розгляду на засіданні Експертної ради і передають їх членам Експертної ради разом з проектами і висновками рецензентів (Форма 2) не пізніше, ніж за п`ять робочих днів до дати проведення засідання Експертної ради.

3. Прийняття Експертною радою рекомендацій (пропозицій) щодо проектів

Розгляд проектів та прийняття пропозицій щодо них відбувається на засіданні Експертної ради згідно з цією Процедурою та Положенням про Експертну раду, затвердженим наказом Міністерства культури і мистецтв України (Органу культури).

До засідання Експертної ради кожен її член має оцінити проект та заповнити відповідну форму (Форма 3), яку надсилають кожному члену Ради разом із проектами.

Експертна рада приймає пропозицію про підтримку проектів гастрольних заходів чи про відмову у такій підтримці. Засідання Експертної ради оформляють протоколом, що підписується Головою Експертної ради та секретарем засідання відразу після засідання.

Протокол засідання передається органу культури протягом трьох робочих днів після дати засідання Експертної ради.

4. Прийняття органом культури рішення
про підтримку проекту гастрольного заходу
або його відхилення

Міністерство культури і мистецтв України (орган культури) приймає рішення про надання вітчизняним гастролерам коштів спеціального фонду державного бюджету, а Міністерство культури Автономної Республіки Крим, Головне управління культури Київської міської держадміністрації та управління культури обласних, Севастопольської міської держадміністрацій - про надання коштів спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, за пропозиціями відповідних Експертних рад.

Подавачі проектів гастрольних заходів повідомляються про позитивне (Форма 4), або негативне (Форма 5) рішення щодо підтримки їхніх проектів.

Повідомлення надсилається протягом трьох робочих днів після прийняття рішення.

5. Укладання договору про реалізацію проекту гастрольного заходу

Між органом культури і вітчизняним гастролером-переможцем конкурсу укладається договір про фінансову підтримку та реалізацію проекту гастрольного заходу за формою, визначеною цим органом культури.

ДОДАТОК

Форма 1

Міністерство культури і мистецтв України


/назва органу культури/

/Адреса//Дата/

Шановний ____________________________

Повідомляємо, що Експертна рада Міністерства культури і мистецтв України прийняла Вашу заявку і проект гастрольного заходу «____» _________________ 200___ для розгляду на конкурсних засадах.

Про рішення Мінкультури шодо Вашого проекту Ви будете повідомлені невдовзі після завершення конкурсу.

Реєстраційний номер проекту _________________

З повагою

(Ім`я та прізвище співробітника секретаріату Експертої ради)

Форма 2

Реєстраційний номер проекту _________
Статус та формат гастрольного заходу ________
Місце проведення гастрольного заходу _______
Час проведення гастрольного заходу _______
Назва організації-заявника та її юридичний статус ______________

Висновок члена Експертної ради

Проект

- відповідає умовам, формальним вимогам конкурсу та пріоритетним напрямам підтримки вітчизняних гастролерів

- не відповідає зазначеним умовам, вимогам та пріоритетам не повністю відповідає зазначеним умовам, вимогам та пріоритетам, а саме:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Очікувані результати:

Вплив заходу на культурно-мистецьке життя суспільства буде

значним
незначним

Бюджет проекту (кошторис):

обгрунтований __
недостатньо обгрунтований __
необгрунтований __,
а саме:

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Інші коментарі:

__________________________________________________________________________________________________

Рекомендації:

Підтримати __Відмовити у підтримці __

«_____» ______________ 200__ р.Підпис __________Форма 3

Міністерство культури і мистецтв України
/орган культури/

Перелік проектів, що їх розглядатиме Експертна рада


Реєстраційний номер заявки (проекту) Організація-заявник Чи слід підтримати проект («так» або «ні») Рейтинг (визначити по можливості)
         
         
         
         

Член Експертної ради __________________________   ____________________________

(прізвище)(підпис)

«_____»___________200__ р.Форма 4

Міністерство культури і мистецтв України
/орган культури/

/Адреса//Дата/

Шановний ________________________

Маю приємність повідомити, що Ваш проект гастрольного заходу ________________________

затверджено з бюджетом (обсягом виділених коштів) ________

Для укладення угоди про реалізацію проекту Вам необхідно не пізніше як за 10 днів після отримання цього листа звернутись до Міністерства культури і мистецтв України /Органу культури/.

З повагою і побажанням успішного втілення в життя задумів Вашого проекту гастрольного заходу.

Секретар Експертної ради __________ (Підпис)


Форма 5

Міністерство культури і мистецтв України
/орган культури/

/Адреса//Дата/

Шановний ________________

Повідомляємо, що поданий Вами проект гастрольного заходу _______________________________ було розглянуто на засадах відкритого конкурсу серед численних інших проектів. На жаль Ваш проект не отримав такого рейтингу, який дозволив би Міністерству /органу культури/ його фінансувати.

Будемо раді, якщо Ви все-таки зможете знайти кошти з інших джерел для реалізації гастрольного заходу. Сподіваємось на співпрацю у майбутньому за наявності у Вас пропозицій, що збігаються з пріорітетними напрямами підтримки вітчизняних гастролерів.

З повагою

Секретар Експертної ради ____________ (Підпис).

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти