Форма ___
(Додаток № __ до наказу
№ ___від_____ 20__ р.)


про реалізацію Проекту_______________________________________________________№_______________

(назва гастрольного заходу)

м.Київ“___”________20__ р.

Міністерство культури і мистецтв України , в особі _______________________________________________, з однієї сторони, та (надалі-“Виконавець”), в особі ________________________________________________, з іншої сторони, уклали цю Угоду про те, що Виконавець реалізує, а Міністерство надасть фінансову підтримку реалізації Проекту.

1. Визначення термінів

1.1. Наведені нижче терміни вживаються цією Угодою у такому значенні:

“Грант” – благодійні кошти, що надаються Міністерством для реалізації Проекту;

“Проект” - поданий Виконавцем до Міністерства та схвалений останнім на певну суму план заходів;

“Керівник проекту” - фізична особа, на яку Виконавцем покладено відповідальність за реалізацію проекту.

2. Загальні положення

2.1. Виконавцю Міністерством виділено Грант на суму_______________

2.2. Виконавець покладає відповідальність за реалізацію проекту на керівника Проекту в особі ______________, з яким в подальшому Міністерство вирішуватиме поточні питання в процесі реалізації Проекту.

2.3. Право власності на інтелектуальні або інші цінності, створені завдяки реалізації Проекту належать Виконавцю.

2.4. Посилання на фінансову підтримку Міністерства щодо Проекту у рекламних матеріалах та засобах масової інформації є обов’язковим.

2.5. Інформація щодо Проекту, ходу та наслідків його реалізації не є конфіденційною, якщо інше не обумовлено окремо в додатку до цієї Угоди.

3. Умови надання та використання Гранту

3.1. Грант надається на термін дії Угоди в порядку, передбаченому нею.

3.2. Використання гранту відбувається у відповідності з планом реалізації Проекту за наступним графіком:

Розмір частини гранту (грн.)        
Дата перерахування        
Кінцева дата звітування        

У випадку порушення цього графіку Виконавцем Міністерство в односторонньому порядку може прийняти рішення про зменшення гранту.

3.3 Грант надається виключно у формі безготівкового перерахування коштів на рахунок Виконавця на підставі листа Виконавця за письмовим погодженням Керівника Проекту, якщо інше не обумовлене спеціальним рішенням Міністерства;

3.4. У випадку дострокового припиненням дії цієї Угоди внаслідок встановленого факту використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Виконавець протягом десяти банківських днів з моменту отримання від Міністерства письмового повідомлення про припинення Угоди зобов’язаний повернути Міністерству всі грошові кошти, отримані за цією Угодою та відшкодувати в повному обсязі всі витрати Міністерства на здійснення Проекту на момент припинення дії цієї Угоди.

3.5. Виконавець в місячний термін після закінчення дії Угоди подає до Міністерства звіт встановленої форми, який має складатися з двох частин: змістовної та фінансової. До змістовної частини звіту включається інформація про стан реалізації Проекту, його результати, оцінка їх впливу на стан суспільства в даній сфері. Додаються відгуки засобів масової інформації, фахівців тощо. Фінансова частина звіту повинна включати перелік усіх витрат за Проектом та по кожній з таких витрат наступну інформацію: суму в національній валюті, предмет витрат, найменування отримувачіа коштів, дату банківського перерахування. Окремо подається детальний перелік витрат коштів, що перерахувалися на рахунок Виконавця. Цю інформацію необхідно супроводжувати бухгалтерськими документами,що підтверджують такі витрати.

3.6. Виконавець зобов’язується зберігати фінансові та будь-які інші документи, що стосуються реалізації Проекту, включаючи звіти до Міністерства , протягом трьох років після завершення дії цієї Угоди та безперешкодно надавати такі документи на вимогу уповноважених осіб Міністерства та його офіційних представників для здійснення аудиторських перевірок результатів реалізації Проекту.

3.7. В окремих випадках на вимогу Міністерства Виконавець зобов’язаний відкрити окремий розрахунковий рахунок для виключного обслуговування проекту за цієї Угодою. Протягом десяти днів з дати подання звіту, встановленої п. 3.2. цієї Угоди, Виконавець зобов’язаний закрити розрахунковий рахунок та подати про це до Міністерства довідку з обслуговуючого банку.

4. Дострокове припинення дії цієї Угоди

4.1. Дія цієї Угоди може бути припинена достроково у випадку:

• Письмової відмови Виконавця від подальшої реалізації Проекту та прийняття Міністерством відповідного рішення.

• Неможливості виконання Міністерством зобов’язань за цією Угодою внаслідок дії незалежних від Міністерства обставин.

• Встановлення факту використання Виконавцем будь-якої частини Гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства.

• Ліквідації Міністерства чи Виконавця як юридичної особи. При цьому будь-яка частина Гранту не може бути включена до ліквідаційного балансу Виконавця.

5. Порядок розв’язання суперечок

5.1. Всі суперечки, що можуть виникнути за цією Угодою або у зв’язку з нею, її тлумаченням, дією або припиненням дії, вирішуються шляхом переговорів сторін цієї Угоди. У разі, якщо сторони не дійшли згоди протягом тридцяти календарних днів з моменту виникнення суперечки, вона може бути вирішена через Господарський Суд. Положення цього розділу не припиняють своєї дії з закінченням або припиненням дії цієї Угоди протягом терміну позовної давності, передбаченого чинним законодавством України.

6. Заяви та гарантії

6.1. Кожна із сторін цієї Угоди заявляє та гарантує, що:

• вона є належним чином зареєстрованою та законно існуючою за законодаством України юридичною особою;

• особи, які підписують цю Угоду від імені кожної з сторін, належним чином уповноважені на таке підписання.

6.2. Виконавець гарантує, що Грант не буде використаний ним:

• на цілі, що не сосуються реалізації Проекту;

• для політичної пропаганди, підтримки будь-яких виборчих кампаній, впливу на результати реєстрації проведених виборів, створення лоббі тощо.

7. Заключні положення

7.1. Ця Угода укладена та підписана у двох примірниках (по одному для кожної із сторін), які вважаються оригіналами та мають однакову юридичну силу.

7.2. Опис Проекту, а також інші документи, що будуть підписані сторонами цієї Угоди, в яких є пряме посилання на цю Угоду, є її невід’ємними частинами.

8. Термін дії Угоди

8.1. Ця Угода діє з________ 20___ року по_________ 20___ року.

9. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

9.1. Міністерство культури і мистецтв України: Україна, м.Київ, вул.Франка, 19, тел.________________, факс ___________________.

9.2. Виконавець:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

За Міністерство:За Виконавця:
___________________ (_____________)________________ (__________)

(___________________) (керівник організації - Виконавця Проекту)

М.П.М.П.

___________________ (___________)_______________ (__________)
(відповідальна посадова особа від Міністерства)(керівник Проекту від організації-Виконавця)

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти