Проект

Закон України
про внесення змін до деяких законів України
щодо державної підтримки благодійництва (меценатства)»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України “Про благодійництво і благодійні організації”:

1) у статті 1 :

в абзаці 4 замість слів “або окремих категорій осіб” замінити словами “та набувачів благодійної допомоги”.

абзац 6 після слів “набувачі благодійної допомоги” доповнити словами та знаками “(об`єкти благодійництва)”.

абзац 7 викласти у новій редакції:

“меценатство (меценатська діяльність) – добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги; спрямована на розвиток культури і мистецтва, науки, освіти; охорони здоров’я, на боротьбу з соціально небезпечними хворобами, на розвиток соціальної інфраструктури для дітей, соціально незахищених верств населення, на охорону та популяризацію культурної спадщини, інші суспільно-важливі некомерційні ініціативи.

доповнити абзацами такого змісту:

“грант – цільова фінансова допомога, що надається набувачу благодійної допомоги для реалізації цілей, визначених благодійною програмою (проектом);

доповнювальний грант – грант, що надається органом державної влади або органом місцевого самоврядування набувачу благодійної допомоги як доповнення до гранту, вже наданого іншим суб`єктом благодійництва;

довгострокова благодійна програма – комплекс взаємопов`язаних благодійних заходів, узгоджених за метою, завданнями, строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням із загальним строком виконання понад один рік;

меценати – фізичні особи (резиденти або нерезиденти), що здійснюють меценатську діяльність самостійно або через меценатські об`єднання;

меценатські об`єднання – добровільні членські благодійні організації, метою яких є забезпечення умов для меценатської діяльності своїх членів;

суб`єкти благодійництва – благодійники та благодійні організації”.

2) частину 1 статті 4 доповнити абзацами такого змісту:

сприяння боротьбі з соціально небезпечними хворобами;

сприяння створенню, в тому числі в сільській місцевості, соціальної інфраструктури (навчальних закладів, закладів охорони здоров`я, закладів культури тощо) для дітей, інших соціально незахищених груп населення.

3) частину 1статті 6 доповнити абзацом такого змісту:

“меценатське об`єднання”

4) частину 3 статті 8 викласти в новій редакції:

“За державну реєстрацію благодійної організації плата не стягується”.

5) у частині 4 статті 8 вилучити слова “документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію”.

6) у частині 2 статті 15 вилучити слова “фінансовий рік”.

7) в абзаці 4 статті 20 після слів “які” доповнити словами “здійснюють благодійництво або” і далі за текстом.

8) Статтю 23 викласти в такій редакції:

Стаття 23. Державна підтримка благодійництва та благодійної діяльності

Благодійники (меценати) та благодійні організації (меценатські об`єднання) користуються податковими та іншими пільгами відповідно до законодавства України.

Благодійники (меценати) нагороджуються державними нагородами згідно з Законом України “Про державні нагороди України”. Нагородження державними нагородами провадиться указом Президента України.

Благодійники (меценати) нагороджуються почесними грамотами Кабінету Міністрів України та відзнаками міністерств і відомств. Порядок нагородження грамотами та відзнаками визначається та рішення про нагородження приймається відповідно Кабінетом Міністрів України, міністерствами та відомствами.

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування:

встановлюють порядок та приймають рішення щодо вшанування та увічнення імені благодійника (мецената) у зв`язку з благодійною (меценатською) діяльністю (у назвах вулиць, у титрах фільмів, на сторінках культурологічних, художніх та наукових видань, на пам`ятних дошках на об`єктах культурної спадщини; заснування іменних грантів і премій тощо);

застосовують систему державних та комунальних доповнювальних грантів, спрямованих на додаткову підтримку суспільно-корисної діяльності, що підтримується благодійниками;

відзначають благодійників (меценатів) у інших формах відповідно до законодавства.

Виявлення вдячності з боку фізичних та юридичних осіб, що отримали благодійну (меценатську) допомогу, може здійснюватись публічно, в тому числі через засоби масової інформації, що не вважається рекламою.

Отримання юридичними та фізичними особами допомоги від благодійників (меценатів) і благодійних організацій (меценатських об`єднань) не вважається підставою для скорочення їх бюджетного фінансування”.

2. У Законі України “Про державні нагороди України”:

1) Частину першу статті 10 Закону доповнити абзацом такого змісту:

“Заслужений меценат України”

3. У Законі України “Про податок з доходів фізичних осіб”:

1) у підпункті 5.3.2 статті 5слова: “у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п`яти відсотків” замінити словами “у розмірі не більше п`яти відсотків”;

2) підпункт 9.7.4 статті 9 доповнити абзацом “ж” такого змісту:

ж) професійним творчим працівникам для цільового використання з метою реалізації мистецьких проектів”

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 3 частини першої, яка набирає чинності з 1 січня 2008 року.

До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом, нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо державної підтримки
благодійництва (меценатства)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки благодійництва (меценатства)»

Необхідність прийняття Закону обумовлена важливістю благодійної (зокрема – меценатської) діяльності для розвитку культури, мистецтва, освіти і науки, охорони здоров`я, боротьби з соціально небезпечними хворобами, а також недостатньою розвиненістю меценатства в Україні.

Як свідчить світова та вітчизняна практика, державної підтримки не достатньо для збереження культурної спадщини, розвитку творчого, інтелектуального потенціалу суспільства. А для розвитку меценатства необхідна сприятлива правова база, моральна та матеріальна підтримка меценатів.

Згідно зі статтею 1 Закону України “Про благодійництво і благодійні організації” меценатство є специфічною формою благодійництва. Водночас, специфіка меценатства не відображена достатньою мірою в зазначеному Законі, а отже він потребує доповнення.

Для поліпшення правових умов благодійництва взагалі та меценатства зокрема, для збільшення морального та податкового стимулювання меценатської діяльності необхідно внести зміни до законів України “Про благодійництво і благодійні організації”, “Про податок з доходів фізичних осіб”.

2. Мета та завдання прийняття проекту Закону України.

Метою прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки благодійництва (меценатства) є створення сприятливіших правових умов для благодійницької (меценатської) діяльності – важливого чинника розвитку культури, мистецтва, науки, освіти, охорони здоров’я.

Завданнями Закону є:

- поліпшення законодавчого відображення специфіки меценатської діяльності;

- посилення морального та матеріального стимулювання благодійництва (меценатства);

- створення сприятливих правових умов для ефективної взаємодії меценатів з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

2. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Запропонований законопроект унормовує меценатство як специфічну форму благодійництва, визначає засоби державної підтримки меценатства, усуває недоліки і суперечності Закону України “Про благодійництво і благодійні організації”, що стосуються визначення термінів, діяльності благодійників (меценатів) та благодійних організацій (меценатських об`єднань).

3. Стан нормативно-правової бази у сфері меценатства

Правові відносини у сфері меценатства регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України “Про благодійництво і благодійні організації”, податковим законодавством.

Водночас, поза увагою законодавців залишились особливості меценатської діяльності, не вирішені питання стимулювання діяльності меценатів.

4. Економічне обґрунтування

Економічний вплив пропонованого проекту закону слід оцінювати за двома напрямками – по-перше, це оцінка зростання обсягів фінансової, матеріальної допомоги від меценатів, які отримують вітчизняні культура, мистецтво, наука і освіта; по-друге, це оцінка втрат бюджетних надходжень від запровадження додаткових податкових пільг для меценатів.

У розвинутих європейських країнах, де існує законодавче стимулювання благодійництва того типу, що передбачений пропонованим законопроектом, загальні обсяги благодійницьких (меценатських) пожертв сягають 0,5-0,6 % від ВВП (а у Великій Британії та США – понад 1% ВВП).

Із загальної суми цих пожертв від 15% до 30%, залежно від країни, припадає на культурно-мистецьку сферу. Іншими словами, загальні обсяги меценатської підтримки культури й мистецтва в розвинених країнах Заходу коливаються в межах 0.1% – 0.2% ВВП.

Отже, якщо припустити, що внаслідок прийняття запропонованого проекту закону в Україні обсяги меценатської підтримки культури після кількох років дії пропонованого Закону сягнуть 0.1% ВВП (за поміркованим прогнозом) або ж 0.2% ВВП (за оптимістичним прогнозом), то враховуючи, що в 2005 році офіційний ВВП України сягнув 355 млрд. грн., очікуваний щорічний обсяг меценатської підтримки культури після кількох років дії Закону може скласти, за поміркованим прогнозом, понад 350 млн. грн., а за оптимістичним прогнозом – понад 700 млн. грн. (для порівняння – фактичні видатки на культуру й мистецтво з державного бюджету 2005 року склали 352 млн. грн., на 2006 рік заплановано бюджетні видатки в обсязі 659.6 млн. грн.).

При цьому надходження меценатських коштів до суспільно важливих галузей будуть у 5-7 разів перевищувати бюджетні втрати від податкових пільг для меценатів. Адже бюджетні втрати від податкових пільг дорівнюють сумі меценатської пожертви, помноженій на ставку оподаткування прибутку.

Наприклад, на кожну сотню гривень, пожертвувану меценатом - фізичною особою (в межах сум, що підпадають під пільги) бюджет втрачає тільки тринадцять ( з 1 січня 2007 р. – п`ятнадцять) гривень.

Усунення нижньої межі податкових пільг - два відсотки від оподаткованого прибутку попереднього періоду (загального оподаткованого доходу) сприятиме залученню до меценатства більшої кількості фізичних осіб, зокрема представників малого і середнього бізнесу, які не мають можливості робити значні пожертви, але можуть пожертувати меншу суму.

Отже, зростатиме і загальна сума пожертв.

Розвиток меценатства, який має стимулюватися Законом “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки благодійництва (меценатства)”, підвищення суспільного престижу меценатської діяльності ймовірно обумовить збільшення обсягів меценатських пожертв понад суми на які поширюються податкові пільги. Від сум пожертв, які не підпадають під податкові пільги, бюджетних втрат взагалі не буде.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття проекту Закону дасть змогу:

- створити сприятливіші правові умови для різноманітних форм і напрямків благодійництва (меценатства) і благодійної (меценатської) діяльності;

- зміцнити партнерство держави з діловим середовищем у розвитку культури, мистецтва, науки і освіти, охорони здоров`я, фізкультури, спорту, в боротьбі з соціально небезпечними хворобами, у розбудові соціальної інфраструктури, в охороні та популяризації культурної спадщини тощо;

- суттєво підвищити суспільний престиж благодійної (меценатської) діяльності;

- збільшити кількість меценатів, масштаби меценатської діяльності, її вплив на гуманітарну сферу, духовний, творчий, інтелектуальний розвиток суспільства.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти