Проект

Додаток
До Наказу Міністерства культури і туризму України
№ ___ від “___” ________ 20__ року

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок проведення атестації артистичного та художнього персоналу театрів, що повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету.

2. Головною метою атестації є визначення відповідності кваліфікації працівника артистичного та художнього персоналу театру займаній посаді. Під час атестації оцінюється рівень професійної підготовки працівника артистичного та художнього персоналу театру , а також результативність його роботи.

3. Не підлягають атестації працівники артистичного та художнього персоналу театру, удостоєні почесних звань „Народний артист України”, „Народний художник України”, Національної премії України імені Т.Шевченка в галузі виконавських мистецтв, а також особи, які обіймають посади працівників артистичного та художнього персоналу театру за сумісництвом.

Періодичність і терміни проведення атестації

4. Атестація працівників артистичного та художнього персоналу театру проводиться не рідше одного разу на три роки.

5. Терміни і графік проведення чергової атестації працівників артистичного та художнього персоналу театру затверджуються наказом по театру до початку календарного року. Дата проведення атестації доводиться до відома працівника артистичного та художнього персоналу театру, який підлягає атестації, не пізніше, ніж за один місяць до її проведення.

6. Жінки, які перебувають у декретній відпустці і у відпустці по догляду за дитиною віком до трьох років, атестацію проходять не раніше, ніж через рік після виходу на роботу.

7. Від чергової атестації звільняються працівники театрів, які перебувають на займаній посаді менше одного року.

8. Молодим фахівцям, направленим на роботу до театру в порядку персонального розподілу після закінчення спеціального професійного навчального закладу і зарахованим на посади працівників артистичного та художнього персоналу театру, термін проведення чергової атестації визначається під час укладення трудового договору таким чином, щоб вона відбулася після закінчення обов'язкового терміну роботи за призначенням.

9. Непроведення з ініціативи адміністрації театру в установлений термін чергової атестації працівника артистичного та художнього персоналу театру не може бути підставою для розірвання або зміни умов укладеного з ним трудового договору (контракту).

10. Якщо в діяльності працівника артистичного та художнього персоналу театру виявлено ознаки недостатньої кваліфікації, зафіксовані в акті або доповідній записці про невиконання (неякісне виконання) роботи, директор театру може призначити такому працівникові артистичного та художнього персоналу позачергову атестацію, але не раніше, ніж через рік після проходження останньої атестації, призначення або обрання за конкурсом на посаду.

11. Позачергова атестація не може бути призначена жінкам, які перебувають у декретній відпустці та жінкам, які мають дітей віком до трьох років, а також молодим спеціалістам, направленим на роботу до театру після закінчення спеціального професійного навчального закладу з відривом від виробництва, у період обов'язкового терміну роботи за призначенням.

Порядок проведення атестації

12. Атестація працівників артистичного та художнього персоналу театру проводиться в індивідуальному порядку.

13. Для організації та проведення атестації працівників артистичного та художнього персоналу театру наказом по театру утворюється одна або декілька атестаційних комісій у складі голови, секретаря і членів комісії.

14. Головою комісії, як правило, є художній керівник (головний режисер) театру, а в музичних театрах – головний диригент. До складу комісії залучаються висококваліфіковані працівники театру і представник профспілкового органу або уповноважений трудового колективу, який обирається на загальних зборах колективу.

15. Атестація осіб, які входять до складу атестаційних комісій, передує атестації інших працівників артистичного та художнього персоналу театру.

16. На працівника артистичного та художнього персоналу театру, який підлягає атестації, складається характеристика, що підписується його безпосереднім керівником. На керівників творчих цехів характеристика складається і підписується художнім керівником (головним режисером) театру.

17. Характеристика разом з атестаційним листом попередньої атестації (у разі її проведення) подається до атестаційної комісії не пізніше, ніж за два тижні до проведення атестації. У цей же термін з характеристикою ознайомлюється працівник артистичного та художнього персоналу театру, який підлягає атестації.

18. Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її складу.

19. Атестаційна комісія у присутності керівника творчого цеху і працівника артистичного та художнього персоналу театру, який підлягає атестації, заслуховує звіт працівника артистичного та художнього персоналу театру про його роботу.

20. Звіт працівника артистичного та художнього персоналу театру має стисло висвітлити обсяги його завантаження творчою роботою в театрі, якість її виконання, дотримання працівником правил внутрішнього розпорядку театру та використання ним форм підвищення власної творчої кваліфікації.

21. Якщо працівник артистичного та художнього персоналу театру не з'явився на атестацію без поважних причин, комісія має право провести атестацію за його відсутності.

22. У разі проведення таємного голосування бюлетень для таємного голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади атестованого, а також обидва варіанти оцінки діяльності працівника артистичного та художнього персоналу театру („відповідає займаній посаді” чи „не відповідає займаній посаді”). Якщо під час таємного голосування у бюлетені не було закреслено жодної з оцінок діяльності працівника або закреслено обидві, бюлетень вважається дійсним і зараховується на користь працівника, який атестується.

23. За результатами таємного голосування складається протокол лічильної комісії, який затверджується відкритим голосуванням і який повинен містити прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади атестованого, результати голосування, висновок лічильної комісії, її склад та бути підписаний членами лічильної комісії.

24. Атестаційна комісія також може ухвалити рекомендації керівництву театру про позачерговий перегляд в установленому порядку тарифікації пра-цівника артистичного та художнього персоналу теат ру і підвищення розміру його посадового окладу.

25. Рекомендації атестаційної комісії мають бути розглянуті керівником театру протягом одного року з дня проведення атестації.

26. Результати голосування повідомляються атестованому працівникові артистичного та творчого персоналу театру одразу після голосування.

27. Рішення атестаційної комісії повинно містити прізвище, ім'я та по батькові, рік народження атестованого, відомості про його освіту, спеціальність і кваліфікацію за освітою, загальний трудовий стаж, найменування посади, оцінку діяльності за результатами голосування і рекомендації атестаційної комісії. Рішення підписується головою, секретарем і всіма членами атестаційної комісії.

28. Рішення атестаційної комісії разом з іншими матеріалами атестації протягом тижня подається до художньої ради (далі - художня рада) театрального закладу на затвердження.

29. Затвердження художньою радою театру рішення атестаційної комісії має відбутися не пізніше одного місяця від дня його подання. Після цього керівник театру може прийняти рішення про призначення працівника артистичного та художнього персоналу театру на відповідну посаду (в тому числі на вищу) без проведення конкурсу.

30. Рекомендація щодо переведення працівника артистичного та художнього персоналу театру на вищу посаду може розглядатися керівником театру лише за умови відповідності цього працівника кваліфікаційним вимогам стосовно запропонованої посади.

31. Якщо за результатами атестації працівника артистичного та художнього персоналу театру визнано таким, що не відповідає займаній посаді, керівник театру має право протягом двох місяців з дня затвердження художньою радою результатів атестації подати до тарифікаційної комісії пропозиції щодо перегляду тарифікації цього працівника та розміру його посадового окладу або перевести цього працівника за його згодою на іншу роботу, що відповідає його кваліфікації. У разі незгоди працівника артистичного та художнього персоналу театру з переведенням на іншу роботу або неможливості його переведення, трудовий договір з ним у той самий термін може бути розірвано відповідно до чинного законодавства.

32. Час хвороби або перебування у відпустці працівника артистичного та художнього персоналу театру до двомісячного терміну не зараховується.

33. Після закінчення зазначеного терміну звільнення працівника артистичного та художнього персоналу театру або переведення його на іншу роботу за результатами атестації не дозволяється.

Порядок розгляду спорів з питань атестації артистичного та художнього персоналу театрів

34. Рішення щодо результатів атестації може бути оскаржене працівником театру в заяві на ім”я керівника театру чи установи вищого рівня протягом одного місяця з дня його прийняття, що не призупиняє його виконання.

35. Керівник театру чи установи вищого рівня має право на підставі скарги або з власної ініціативи подати атестаційну справу працівника артистичного та художнього персоналу театру на повторний розгляд.

36. Рішення керівника театру про розірвання трудового договору з працівником театру за результатами атестації може бути оскаржене відповідно до законодавства про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти