Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерство
культури і туризму України
„___” ___________ 20__ № ______

1. Загальні положення

1.1. Музеї, що діють у складі підприємств, установ, організацій, створюються з метою збереження, вивчення пам’яток історичної, матеріальної та духовної культури, народного мистецтва і залучення громадян до національної й світової історичної і культурної спадщини і є структурними підрозділами підприємств, установ, організацій, у складі яких вони діють.

1.2. Це положення поширюється на всі музеї, незалежно від виду, профілю та форм власності, що діють у складі підприємств, установ та організацій, є їхніми структурними підрозділами і не є юридичними особами (далі – музеї).

1.3. Музеї у своїй діяльності керуються Законом України “Про музеї та музейну справу”, постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 №1147 “Про затвердження Положення про Музейний фонд України”, нормативно-правовими документами Міністерства культури і туризму України з питань діяльності музеїв, нормативно-правовими документами міністерства, відомства, органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває підприємство, установа чи організація, у складі якої перебуває музей, цим Положенням, наказами та розпорядженнями керівника підприємства, установи чи організації, у складі якої перебуває музей, а також окремим Положенням про музей, затвердженим керівником цього підприємства, установи чи організації.

2. Основні завдання і напрямки діяльності музею

2.1. Завданнями діяльності музею є:

2.1.1. Збирання, зберігання, вивчення, експонування музейних предметів;

2.1.2. Здійснення науково-дослідної й культурно-освітньої діяльності:

- залучення громадян до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної, природоохоронної роботи;

- залучення громадян до формування, збереження та раціонального використання Музейного фонду України;

- проведення культурно-освітньої роботи серед молоді, інших верств населення.

2.2. Основними напрямками діяльності Музею є:

2.2.1. Здійснення обліку, зберігання, консервації й реставрації предметів, що перебувають у його фондах;

2.2.2. Комплектування фондів музею шляхом прийняття в дар колекцій та окремих предметів від юридичних та фізичних осіб, обміну музейних предметів, а також іншим шляхом, що не суперечить законодавству;

2.2.3. Проведення науково-дослідних робіт як із загальних історичних проблем відповідно до профілю музею, так і проблем суміжних історичних дисциплін, включаючи проблеми музеєзнавства;

2.2.4. Вивчення й систематизація предметів зберігання, формування електронної бази даних, що містить відомості про предмети, ведення роботи із впровадження сучасних методів, методик та технологій в усі сфери діяльності музею;

2.2.5. Експозиційно-виставкова діяльність;

2.2.6. Організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, практикумів й участь у них як в Україні, так і за її межами;

2.2.7. Розробка концепцій й програм розвитку музею, тематико-експозиційних планів постійних експозицій і тимчасових виставок;

2.2.8. Забезпечення екскурсійного, лекційного й консультативного обслуговування відвідувачів, іншої просвітньої й культурно-масової діяльності;

2.2.9. Надання експертно-консультативної й науково-методичної допомоги юридичним і фізичним особам відповідно до профілю музею;

2.2.10. Організація наукових експедицій, роботи в архівах, бібліотеках, музеях, науково-дослідних та інших установах;

2.2.11. Забезпечення підвищення кваліфікації фахівців музею, організація стажування й спільної роботи з фахівцями інших музеїв України й закордонних країн;

2.2.12. Проведення інших видів діяльності у сфері музейної справи, які не заборонені музеям діючим законодавством України та міжнародними угодами, конвенціями і іншими нормативними актами, дія яких поширюється на сферу діяльності музею;

2.2.13. Встановлення та підтримування внутрішньодержавних та міжнародних зв'язків з музеями, бібліотеками, іншими організаціями, установами та окремими спеціалістами в галузях відповідно до профілю музею, суміжних з ними наук та галузей, преси та мас-медіа, освіти, науки, культури, українською діаспорою та українськими центрами (музеями) країн світу та іншими установами і особами, що можуть сприяти розвиткові музею, його кращому фінансуванню та якіснішому дотриманню вищевказаних цілей та завдань;

2.2.14. Входження до музейних, інших профільних організацій – асоціацій, спілок, рад, товариств, конфедерацій і подібних до них об'єднань.

3. Облік і збереження музейного фонду

3.1. Усі пам’ятки, що знаходяться в музеї, складають його основний фонд, який входить до складу Музейного фонду України, і підлягають обліку в установленому порядку.

3.2. Предмети, виготовлені (відтворені) музеєм для потреб експозицій і виставок (придбані музеєм у процесі комплектування), становлять науково-допоміжний фонд музею.

3.3. З основного і науково-допоміжного фондів виділяється обмінний фонд музею.

3.2. Порядок обліку, охорони, зберігання, консервації, реставрації музейних зібрань та окремих пам'яток визначається інструкціями, затверджуваними Міністерством культури і туризму України.

3.3. Унікальні пам’ятки, а також ті, що мають виняткове наукове, історичне, художнє чи інше культурне значення, заносяться до Державного реєстру національного культурного надбання у порядку, затвердженому наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.10.2001 № 653, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14.02.2002 за № 144/6432.

3.4. Безпосередня відповідальність за збереження музейних зібрань покладається на керівника підприємства, установи, організації або його заступника та керівника музею. Матеріальна шкода, завдана музею фізичними чи юридичними особами, відшкодовується згідно чинного законодавства.

4. Створення та ліквідація музею, його структура

4.1. Музей створюється за ініціативою керівника або трудового колективу підприємства, установи чи організації.

4.2. Наказ щодо створення музею, що діє в складі підприємства, установи, організації, видається її керівником при наявності фонду музейних предметів, на основі яких будується експозиція певного профілю. Наказом керівника також затверджується Положення про музей, розклад роботи музею, виділяється окреме, ізольоване приміщення та обладнання, які забезпечують збереження, вивчення й експонування музейних колекцій та оформлення відповідної музейної експозиції, врегульовуються питання щодо засобів охорони та пожежної сигналізації.

4.3. Музей береться на облік у місцевому органі культури та Міністерстві культури і туризму України на підставі уніфікованого паспорта відповідно до Положення про державну реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 30.04.96 N 220, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.07.1996 за № 350/1375. Складання (заповнення) і реєстрація уніфікованого паспорта здійснюється музеєм в органі культури відповідно до Рекомендацій по заповненню уніфікованого паспорта музею, затверджених цим же наказом. Взяття музею на облік засвідчується печаткою і підписом відповідного органу культури.

4.4. У відповідності до загальних положень діяльності та профілю музей може входити до складу структурних підрозділів підприємства, установи, організації, а також мати свої структурні підрозділи – відділи і сектори (відділ архівної, облікової документації). При музеї може бути лабораторія (реставраційна тощо), спеціалізована бібліотека.

4.5. Музей припиняє свою діяльність за рішенням керівника підприємства, установи, організації за поданням ради музею.

4.6. У разі ліквідації музею його музейне зібрання передається до державних та інших музеїв на умовах, що не суперечать законодавству, у порядку, передбаченому Положенням про Музейний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 №1147, а інше майно музею після розрахунків, зроблених у встановленому порядку, з бюджетом і персоналом музею, залишається у віданні підприємства, установи, організації, у складі якої діяв музей.

5. Керівництво музеєм

5.1. Загальне керівництво діяльністю музею здійснює керівник або заступник керівника підприємства, установи чи організації, у складі якої він діє. Керівник або заступник керівника підприємства, установи чи організації, який здійснює загальне керівництво музеєм:

- вирішує питання дислокації музею та режиму його роботи;

- визначає функціональні обов’язки керівника музею;

- затверджує Положення про музей;

- сприяє організації та проведенню методичних та інших заходів на базі музею;

- застосовує заходи морального та матеріального заохочення до керівника музею.

5.2. Для безпосереднього керівництва музеєм керівник підприємства, установи чи організації, у складі якої діє музей, призначає керівника музею, підпорядкованого йому або його заступнику. Керівник музею, діючи на принципах єдиноначальності, керує діяльністю музею і несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на музей.

5.3. Керівник музею:

- відповідає за збирання, вивчення, систематизацію, облік, зберігання, консервацію й реставрацію предметів, що перебувають у його фондах;

- подає пропозиції щодо штату музею, визначення розмірів посадових окладів (тарифних ставок), доплат і надбавок до них, прийому на роботу і звільнення з роботи інших працівників музею;

- організує облік і зберігання документів з основної діяльності музею;

- затверджує посадові інструкції, положення, видає накази і дає вказівки в межах своїх повноважень, обов’язкові для виконання всіма співробітниками музею, та контролює їх виконання;

- забезпечує дотримання встановленого для працівників режиму роботи, часу відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії на підставі діючих в Україні з цих питань інструктивних положень і нормативних актів;

- діє від імені музею, представляє його інтереси в державних органах, організаціях, установах і підприємствах;

- у межах, встановлених Положенням про музей, розпоряджається майном музею, укладає договори, видає доручення.

До обов’язків керівника музею можуть належати також інші функції, покладені на нього керівником або заступником керівника підприємства, установи чи організації, у складі якої він діє, та визначені Положенням про музей.

5.4. Інші працівники музею залучаються до роботи у музеї на умовах трудових договорів відповідно до штатного розпису або на умовах цивільно-правових договорів. Виконувана робота та розподіл обов’язків керівника та працівників музею визначаються посадовими інструкціями та відповідними договорами (цивільно-правовими, про матеріальну відповідальність та ін.).

5.5. Координацію роботи музею може здійснювати Рада музею. При музеї можуть діяти також науково-методична рада, інші дорадчі органи та комісії відповідно до законодавства. До складу рад на добровільних засадах можуть входити працівники підприємства, установи чи організації, представники державних музеїв, архівів, спеціалісти різних галузей знань, представники громадських організацій та державних установ. Кількісний склад рад визначається характером і обсягом роботи музею і за пропозицією керівника музею затверджується керівником підприємства, установи чи організації, у складі якої він діє. Функції та повноваження рад визначаються відповідними положеннями, затвердженими керівником музею.

6. Господарське утримання і фінансування

6.1. Музей є самостійним у здійсненні своєї творчої, виробничої й економічної діяльності в межах, обумовлених законодавством України, цим Положенням та Положенням про музей, а також наявними в його розпорядженні фондовими і виробничими ресурсами, штатним складом співробітників і завданнями, що стоять перед ними.

6.2. Музей у своїй роботі використовує приміщення, обладнання та інше майно підприємства, установи чи організації, до складу якої він входить.

Місцезнаходженням музею, що не є юридичною особою, вважається основне функціональне приміщення музею.

6.3. Музей, що діє в складі підприємства, установи, організації, не має самостійного балансу. Фінансове господарство музею організовується і ведеться відповідно до керівних документів з фінансово-економічних питань відповідним підрозділом підприємства, установи, організації, у складі якої він діє.

6.4. Кошти музею утворюються за рахунок:

- Загального фонду бюджетних асигнувань згідно з кошторисом підприємства, установи, організації, у складі якої він діє;

- Цільових благодійних внесків і пожертвувань благодійних організацій об'єднань громадян і громадян, субсидій і коштів, одержаних за заповітами.

6.5. Додатковими джерелами фінансування музеїв є:

- плата за відвідування музеїв і виставок;

- кошти, одержувані за науково-дослідні та інші види робіт, які виконує музей на замовлення підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та громадян;

- прибутки від реалізації сувенірної продукції, видавничої діяльності;

- плата за відео- і фотозйомки;

- інші джерела, в тому числі валютні надходження, відповідно до законодавства України.

Кошти, отримані музеєм, не підлягають вилученню.

6.6. За рахунок коштів підприємства, установи, організації, у складі якої діє музей, а також залучених коштів, за відповідними статтями кошторису здійснюються витрати музею на:

- виплату заробітної плати, керівнику музею та його штатним і залученим на договірній основі працівникам, а також виплату передбачених законодавством України, постановами уряду і наказами керівника підприємства, установи, організації, у складі якої діє музей, додаткових грошових виплат і надбавок.

- утримання приміщення, у якому розташовано музей (включаючи витрати на комунальні послуги, освітлення, ремонт та інші аналогічні витрати), витрати на його оренду, експлуатацію технічних засобів, устаткування;

- комплектування музейних і бібліотечних фондів, забезпечення особливого режиму їх зберігання і придбання матеріалів для їхньої реставрації;

- науково-методичну діяльність;

- матеріальне забезпечення підтримання у належному стані існуючих експозицій та виставок, створення нових або реекспозицію створених раніше;

- устаткування музею сучасними технічними засобами й обладнанням, у тому числі тими, що забезпечують безпеку фондів, збереження приміщення музею.

6.7. Підприємство, установа, організація, у складі якої музей діє, зобов’язана:

- здійснювати бухгалтерський облік результатів господарської й іншої діяльності, складати статистичну та бухгалтерську звітність, звітувати про результати діяльності музею в порядку і в терміни, передбачені чинним законодавством і наказами керівника підприємства, установи, організації, у складі якої діє музей;

- відповідати в установленому порядку за порушення договірних, розрахункових зобов’язань і правил господарювання, визначених законодавством України;

- відповідати за свої обов’язки коштами, що є в її розпорядженні;

- забезпечувати музей приміщенням, меблями, обладнанням та різними матеріалами;

- проводити капітальний і поточний ремонт приміщень, у яких розташовано музей;

- проводити нарахування та виплату заробітної плати керівнику музею, його штатним і залученим на договірній основі працівникам, а також виплату їм передбачених законодавством України, постановами уряду і наказами керівника підприємства, установи, організації, у складі якої діє музей, додаткових грошових виплат і надбавок.

6.8. Оплата праці працівників музею при бюджетних установах, закладах та організаціях культури незалежно від відомчого підпорядкування здійснюється відповідно до умов, затверджених наказом Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745, зареєстрованих Міністерством юстиції України 27.10.2005 за № 1285/11565, з урахуванням вимог таблиці 3 додатку 2 цього наказу.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти