Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерство
культури і туризму України
„___” ___________ 20__ № ______

Загальні положення

1. Музеї, що діють на громадських засадах, створюються з метою збереження, вивчення пам’яток історичної, матеріальної та духовної культури, народного мистецтва і залучення громадян до національної й світової історичної і культурної спадщини. Музеї, що діють на громадських засадах, є різновидом музеїв, що діють у складі підприємств, установ і організацій, і не є структурними підрозділами згаданих підприємств, установ і організацій, у складі яких вони діють, не мають штатних працівників та окремого Положення про роботу музею, затвердженого радою музею.

2. Музеї, що діють на громадських засадах, можуть належати до однієї з груп:

- музеї, що належать до сфери управління виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;

- музеї підприємств, закладів, установ та організацій, які працюють за узгодженням з їхніми адміністраціями.

3. Музеї, що діють на громадських засадах, створюються за ініціативою членів трудового колективу підприємств, закладів, установ та організацій за узгодженням з керівництвом підприємства, установи, організації або членів територіальної громади за узгодженням з виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

5. Обов’язковою умовою функціонування музею на громадських засадах є наявність:

- зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі музейних колекцій, на основі яких може бути побудована експозиція;

- активу – осіб, які на громадських засадах забезпечують діяльність музею;

- приміщення і оснащення, яке забезпечує збереження музейних колекцій і умови їх показу.

6. Музеї, що діють на громадських засадах, у своїй діяльності керуються Законом України “Про музеї та музейну справу”, постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 №1147 “Про затвердження Положення про Музейний фонд України”, і Положенням про музеї, що діють у складі підприємств, установ та організацій, а також іншими нормативно-правовими документами, що регулюють музейну справу.

7. Музеї, що діють на громадських засадах, не можуть здійснювати комерційну діяльність та використовуватися для отримання доходу підприємствами, установами, організаціями, за узгодженням з адміністраціями яких вони діють, чи виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, у сфері управління яких вони перебувають.

8. Науково-методична допомога музеям на громадських засадах може надаватися державними музеями відповідного профілю шляхом проведення консультацій, семінарів, рецензування експозиційної та екскурсійної документації, тематичних планів тощо.

Облік і забезпечення збереження музейних фондів

9. Облік експонатів, що знаходяться в музеях на громадських засадах, проводиться в порядку, визначеному для обліку пам’яток державної частини Музейного фонду України.

Унікальні пам’ятки, а також ті, що мають виняткове наукове, історичне, художнє чи інше культурне значення, підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання в порядку, затвердженому наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.10.2001 № 653, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14.02.2002 за № 144/6432.

10. У разі ліквідації музеїв, що діяли на громадських засадах, їхні музейні зібрання, що належать до державної частини Музейного фонду, передаються до відповідних державних профільних музеїв за рішенням структурного підрозділу місцевого органу виконавчої влади, у якому музейні зібрання перебували на обліку.

За інших рівних умов держава має переважне право на придбання зібрань музеїв, що діють на громадських засадах, котрі не перебувають на обліку державних профільних музеїв.

10. Відповідальність за збереження колекцій музеїв, що діють на громадських засадах, несуть особи, на яких покладено роботу з обліку, збереження і використання музейних фондів.

Зміст роботи музею

11. У відповідності зі своїм профілем і завданнями музей, що діє на громадських засадах, проводить таку роботу:

- планомірно комплектує (збирає), обліковує, зберігає, вивчає предмети матеріальної і духовної культури, що являють історичну, наукову, художню та іншу цінність;

- на основі своїх фондів та інших матеріалів разом із закладами культури проводить науково-освітню і культурно-виховну роботу серед різних груп населення;

- сприяє підприємствам, установам і організаціям, навчальним закладам у проведенні виставок, екскурсій, лекцій, семінарів та інших заходів.

Керівництво музеєм

12. Керівник музею, що діє на громадських засадах, обирається з числа активу, що забезпечує діяльність музею, і здійснює на громадських засадах поточне управління діяльністю музею. Керівник музею спільно з керівником підприємства, установи, організації, вирішує питання режиму його роботи; сприяє організації та проведенню методичних та інших заходів на базі музею і забезпечує зв’язок між музеєм і керівництвом підприємства, установи, організації, у складі якої музей діє, або виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, у сфері управління яких музей перебуває.

13. Адміністративно-фінансові питання, пов’язані з діяльністю музею, що діє на громадських засадах, та відповідальність за облік і збереження музейного зібрання покладаються на підприємство, установу, організацію, у складі якої вони діють, або на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

14. Координацію роботи музею може здійснювати рада музею, яка створюється рішенням керівника підприємства, установи, організації, у складі якої діє музей, за поданням керівника музею. При музеї можуть діяти також науково-методична рада, інші дорадчі органи та комісії. До складу рад на добровільних засадах можуть входити працівники підприємства, установи чи організації, представники державних музеїв, архівів, спеціалісти різних галузей знань, представники громадських організацій та державних установ. Кількісний склад рад визначається потребами музею.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти