Проект

Затверджено
Наказом Міністерства культури
і туризму України
від________ №_______

1. Загальні положення

1.1. Цим Порядком унормовується процедура відбору виконавців та визначення обсягів фінансування науково-дослідницьких та проектно-конструкторських робіт на замовлення Міністерства культури і туризму України (далі - МКТ) за рахунок коштів державного бюджету на засадах державного замовлення.

1.2. В цьому Порядку терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

1.3. Цей Порядок складений відповідно до положень «Порядку формування і виконання замовлень на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1084 та Концепції наукового забезпечення розвитку галузі культури на 2006-2010 роки.

1.4. Метою Порядку є планування, ефективне та раціональне використання коштів державного бюджету для наукового забезпечення розвитку галузі культури, здійснення науково-дослідницьких та проектно-конструкторських робіт (далі – НДПКР) на замовлення МКТ.

1.5. Цей Порядок застосовується МКТ щодо установ галузі, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність, наукових підрозділів культурно-мистецьких вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ), інших виконавців НДПКР на замовлення МКТ.

1.6. НДПКР на замовлення МКТ виконуються в рамках:

- Тематичного плану науково-дослідницьких та проектно-конструкторських робіт МКТ на відповідний рік;

- Плану роботи МКТ на відповідний рік (півріччя);

- державних науково-технічних програм і наукових частин державних цільових програм;

- програм і проектів у сфері міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва;

- програм оновлення матеріально-технічної та технологічної бази державних науково-дослідних і науково-технічних установ, ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації у сфері культури;

- інших програм і проектів.

1.7. Тематика наукових досліджень, здійснюваних на замовлення МКТ, формується згідно з затвердженою наказом МКТ Концепцією наукового забезпечення розвитку галузі культури на 2006-2010 роки.

1.8. За способом планування і реалізації (фінансування) за рахунок коштів державного бюджету НДПКР поділяються на:

1.8.1. НДПКР, що реалізуються установами галузі, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність та науковими підрозділами ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації системи МКТ згідно з затвердженим МКТ в установленому порядку Тематичним планом науково-дослідницьких та проектно-конструкторських робіт МКТ (далі – Тематичним планом НДПКР) на відповідний рік;

1.8.2. НДПКР , що здійснюються згідно з Планом роботи МКТ на відповідний рік (півріччя) за угодами між МКТ і виконавцями, які визначаються на конкурсних засадах;

1.8.3. Науково-дослідницькі проекти, що їх підтримка здійснюється на конкурсних засадах у формі грантів за угодами між МКТ і виконавцями.

2. Порядок планування та реалізації наукових досліджень, що здійснюються відповідно до Тематичного плану НДПКР

Формування проекту Тематичного плану НДПКР здійснюється згідно з Концепцією наукового забезпечення розвитку галузі культури на 2006-2010 роки, з урахуванням положень програм і проектів, зазначених у пункті 1.6 цього Порядку, на підставі пропозицій щодо проведення НДПКР, що подаються до підрозділу МКТ, що здійснює координацію у сфері наукових досліджень і розробок.

Пропозиції до Тематичного плану НДР подають установи системи МКТ, що здійснюють наукову і науково-технічну діяльність, науково-дослідні лабораторії в складі ВНЗ культури і мистецтв, структурні підрозділи апарату МКТ.

2.3. В проекті Тематичного плану НДПКР вказуються назви тем НДПКР, замовник (МКТ) та виконавці зазначених тем, джерела та обсяги фінансування (в тому числі – ФЗП), терміни виконання (початок і закінчення).

2.4 Проект Тематичного плану НДПКР розглядається в установленому порядку Науково-експертною комісією МКТ, що виносить рішення щодо схвалення проекту або необхідності його доопрацювання.

2.5 Схвалений науково-експертною комісією Тематичний план НДПКР затверджується МКТ в установленому порядку.

2.6. Включення певної теми до затвердженого Тематичного плану НДПКР означає також визначення її виконавця та обсягу фінансування згідно з тематичним планом.

3. Особливості планування НДПКР, виконавці яких визначаються на конкурсних засадах, та конкурсних науково-дослідницьких проектів

3.1. Визначення виконавців НДПКР, вказаних в підпункті 1.8.2 цього Порядку, обсяг фінансування яких становить або перевищує 20 тис грн., здійснюється згідно з Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», Постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1469 «Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель», Положення про тендерний комітет Міністерства культури і туризму України та наказу МКТ України від 04.04.2007 р. № 296/0/16-07 «Про затвердження складу тендерного комітету».

3.2. Визначення виконавців НДПКР, вказаних в підпункті 1.8.2 цього Порядку, з обсягом фінансування менше 20 тис грн., здійснюється на конкурсних засадах згідно з розділом 4 цього Порядку. Для цього має проводитись конкурс на визначення виконавців наукових досліджень і розробок, передбачених Планом роботи МКТ.

3.3. Науково-дослідницькі проекти, зазначені в підпункті 1.8.3 цього Положення, що мають фінансуватись у формі грантів, визначаються на конкурсних засадах згідно з розділом 4 цього Положення. На конкурс подаються науково-дослідницькі проекти згідно з напрямами роботи, передбаченими Планом роботи МКТ.

4. Процедури проведення конкурсів на визначення виконавців НДПКР та конкурсів науково-дослідницьких проектів відповідно до Плану роботи МКТ

4.1.До участі в конкурсі на визначення виконавців наукових досліджень і розробок вартістю менше 20 тис. грн., а також у конкурсі науково-дослідницьких проектів допускаються установи (заклади), що здійснюють наукову і науково-технічну діяльність, та наукові підрозділи ВНЗ системи МКТ, а також інші наукові та проектні установи (заклади, організації, підприємства) будь-якої форми власності, що подають заявки на участь в конкурсі та документи, вказані в пунктах 4.2 та 4.3.

4.2. Бажаючі взяти участь в конкурсі на визначення виконавців НДПКР, передбачених Планом роботи МКТ, разом з заявкою подають на конкурс:

- план реалізації наукового дослідження (розробки), передбачених Планом роботи МКТ;

- інформацію про ресурси, необхідні для реалізації дослідження (розробки);

- кошториси витрат (індивідуальний та розрахунковий);

- інформацію про установу (організацію, підприємство), що подає заявку на участь в конкурсі;

- інформацію про пропонованих виконавців дослідження розробки (CV).

4.3. Учасники конкурсу науково-дослідницьких проектів разом з заявкою подають на конкурс:

- анотацію проекту, в якій зазначається мета проекту, обґрунтовується його актуальність та прогнозуються очікувані результати;

- план реалізації проекту;

- інформацію про ресурси, необхідні для реалізації проекту;

- кошториси витрат (індивідуальний та розрахунковий);

- інформацію про установу (організацію, підприємство), що подає заявку на участь в конкурсі;

- інформацію про пропонованих виконавців проекту (CV).

4.4. Прийом документів на конкурси, передбачені пунктами 4.2 і 4.3 розпочинається після офіційного оголошення ( оприлюднення) МКТ умов конкурсу (конкурсів) на визначення виконавців НДПКР та конкурсу (конкурсів) науково-дослідницьких проектів.

4.5. Оголошення про конкурси даються не пізніше, ніж за три місяці до засідання Науково-експертної комісії.

4.6. В оголошенні про умови конкурсу на визначення виконавця НДПКР, передбачених Планом роботи МКТ, вказуються:

- вимоги замовника щодо результатів проведення НДПКР;

- запропоновані замовником строки проведення НДПКР;

- основні критерії оцінки пропозицій щодо проведення НДПКР;

- максимальний обсяг бюджетного фінансування НДПКР;

- термін закінчення подачі заявок на участь у конкурсі;

- інші умови, що не суперечать Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

4.7. В оголошенні про умови конкурсу (конкурсів) науково-дослідницьких проектів в рамках напрямів роботи, передбачених Планом роботи МКТ, вказуються:

- напрямки наукових досліджень, передбачені Планом роботи МКТ, які пропонується реалізувати на конкурсних засадах;

- пріоритети державної підтримки науково-дослідницьких проектів;

- орієнтовні терміни реалізації проектів;

- максимальний обсяг гранту, що може надаватись підтримуваному проекту;

- термін подачі заявок на участь в конкурсі;

- інші умови що не суперечать Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». (наприклад, наявність документально підтвердженої фінансової підтримки проекту з позабюджетних джерел).

4.8. Процес проходження проекту від моменту реєстрації до прийняття остаточного рішення щодо проекту складається з таких етапів:

- прийом документів на розгляд Науково-експертної комісії;

- прийняття Науково-експертною комісією рішення щодо поданого проекту;

- затвердження МКТ прийнятого рішення Науково-експертної комісії;

- укладення договору на реалізацію досліджень розробок (науково-дослідницького проекту) між МКТ і виконавцем за визначеною формою.

4.9. Прийом документів на участь в конкурсі припиняється за 20 робочих днів до засідання Науково-експертної комісії, якщо інше не передбачене умовами конкурсу.

5. Розгляд документів та прийняття рішень Науково-експертної комісії

Розгляд документів та прийняття рішень щодо них відбувається на засіданні Науково-експертної комісії згідно з цим Порядком та Положенням про Науково-експертну комісію, затверджену наказом МКТ.

До засідання Науково-експертної комісії кожен її член має ознайомитися з усіма поданими проектами (пропозиціями).

Науково-експертна комісія приймає рішення щодо підтримки науково-дослідницького проекту (пропозиції щодо проведення НДПКР) або про обґрунтовану відмову у такій підтримці.

Рішення Науково-експертної комісії затверджується наказом МКТ (Постановою Колегії МКТ).

Подавачі науково-дослідницьких проектів (пропозицій щодо проведення НДПКР) повідомляються про прийняте рішення протягом тижня після його прийняття.

6. Укладення договору про реалізацію науково-дослідницького проекту

6.1.На підставі прийнятого рішення, між МКТ і виконавцем, чий науково-дослідницький проект (пропозиція щодо проведення НДПКР) був підтриманий в ході конкурсу, укладається договір про реалізацію науково-дослідницького проекту (НДПКР).

6.2. В договорі передбачаються порядок та строки звітності про виконання науково-дослідницького проекту (НДПКР).

7. Фінансове забезпечення

7.1. Видатки на здійснення НДПКР (науково-дослідницьких проектів) передбачаються при розробленні бюджетного запиту МКТ, згідно з нормативно-правовими актами, що визначають порядок формування обсягів вказаних видатків, які обов`язково обґрунтовуються відповідними розрахунками.

7.2. Фінансове забезпечення реалізації НДПКР в галузі культури здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених на зазначені цілі у Державному бюджеті України.

7.3. Кошти, виділені з державного бюджету для фінансування НДПКР є цільовими асигнуваннями і не можуть бути використані на інші цілі.

8. Звітність і контроль

8.1. Виконавці НДПКР, що здійснюють їх відповідно до Тематичного плану НДПКР, подають до МКТ щорічні звіти про науково-дослідну роботу та анотовані звіти - по кожній з планових тем НДПКР, в терміни, визначені МКТ.

8.2. Установи (заклади, організації, підприємства), що здійснюють НДПКР відповідно до Тематичного плану НДПКР подають до МКТ фінансову звітність в установленому порядку.

8.3. Виконавці науково-дослідницьких проектів (НДПКР), що здійснюють їх відповідно до договорів, укладених з МКТ згідно з розділом 6 цього Порядку, звітують перед МКТ в порядку та в строки, передбачені цими договорами.

8.4. Стан виконання НДПКР та використання бюджетних коштів, виділених на реалізацію НДПКР контролюється МКТ шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

8.5. Замовник забезпечує широке ознайомлення суспільства з результати виконання НДПКР та вживає дієвих заходів для забезпечення їх практичного застосування.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти