Проект

1. Загальна частина

1.1. Під клубним формуванням культурно-дозвіллєвого закладу (далі – клубне формування) розуміється добровільне аматорське об’єднання, основане на спільності інтересів і задоволенні потреб громадян у аматорській художній та технічній творчості, спільній творчій діяльності, що сприяє розвитку обдарувань його учасників, освоєнню та створенню ними культурних цінностей, а також засноване на єдності прагнення до отримання актуальної інформації і прикладних знань в різноманітних галузях суспільного життя, культури, літератури та мистецтва, науки і техніки, до оволодіння корисними навичками в галузі культури побуту, здорового способу життя, організації дозвілля та відпочинку.

1.2. До клубних формувань відносяться: клуби аматорської художньої та технічної творчості, аматорські об’єднання, гуртки та студії за інтересами, народні університети та їх факультети, курси прикладних знань та навичок, фізкультурно-спортивні гуртки і секції, групи здоров’я і туризму, а також інші клубні формування творчого, просвітницького, фізкультурно-оздоровчого й іншого спрямування, відповідно до основних принципів і видів діяльності культурно-дозвіллєвих закладів.

1.3. В своїй діяльності клубне формування керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим та своїм Положенням, а також договором з керівником культурно-дозвіллєвого закладу.

1.4. Дія цього Положення поширюється на клубні формування культурно-дозвіллєвих закладів системи Міністерства культури і туризму України. На основі цього Положення можуть розроблятися положення про конкретні типи клубних формувань. Для клубних формувань культурно-дозвіллєвих закладів інших відомств, громадських організацій, юридичних та фізичних осіб Положення носить рекомендаційний характер.

2. Організаційно-правові засади та фінансово-господарська діяльність клубного формування

2.1. Клубні формування створюються, реорганізовуються та ліквідуються за рішенням керівника культурно-дозвіллєвого закладу.

2.2. Положення про клубне формування затверджується керівником культурно-дозвіллєвого закладу, на базі якого створюється та діє дане клубне формування. Положенням визначаються, в тому числі, порядок ведення документації про роботу клубного формування. умови членства (участі) у клубному формуванні, права та обов’язки його членів (учасників).

2.3. Клубне формування в рамках своєї діяльності:

- здійснює систематичні заняття у формах і видах, притаманних для клубного формування відповідного спрямування (репетиції, лекції, уроки, тренування тощо);

- проводить творчі звіти про результати своєї діяльності (концерти, виставки, конкурси, змагання, показові заняття та відкриті уроки, творчі лабораторії, майстер-класи тощо);

- бере участь в загальних програмах і акціях культурно-дозвіллєвого закладу;

- бере участь у муніципальних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, оглядах, конкурсах, виставках тощо.

2.4. Чисельність клубного формування певного типу визначається керівником культурно-дозвіллєвого закладу відповідно до рекомендованих норм (додаток 1).

Чисельність клубного формування, що діє на платній основі, визначається відповідно до кошторису, затвердженого керівником культурно-дозвіллєвого закладу.

2.5. Творчо-організаційна робота в колективах передбачає:

- проведення учбових занять, репетицій, організацію виставок, виступів з концертами, виставами;

- щоквартальне проведення загальних зборів учасників з підведенням підсумків роботи;

- накопичення методичних матеріалів, що відображають роботу колективу (плани, звіти, альбоми, ескізи, програми, буклети, афіші тощо)

2.6. Фінансування клубного формування здійснюється:

- за рахунок бюджетного фінансування (на основі соціально-творчого замовлення та договору з керівником культурно-дозвіллєвого закладу);

- за рахунок спеціальних коштів культурно-дозвіллєвого закладу;

- за рахунок часткової самоокупності з використанням коштів учасників клубного формування (членських внесків), а також за рахунок коштів, отриманих від своєї діяльності;

- на принципах повної самоокупності, з використанням коштів учасників клубного формування (членських внесків), а також за рахунок коштів, отриманих від своєї діяльності та інших коштів.

Платні послуги клубними формуваннями надаються відповідно до чинного законодавства.

2.7. Посадові оклади керівникам клубних формувань установлюються за 3 години роботи в день, з розрахунку 18 годин на тиждень. Заняття у всіх колективах проводяться не менше 3-х учбових годин на тиждень (навчальна година-45 хвилин).

2.8. Постійно діючим аматорським колективам за активну творчу діяльність по збереженню, розвитку і пропаганді культури, високий художній рівень та високу виконавську майстерність може бути присвоєно почесне звання “народний”, “зразковий”. Порядок присвоєння почесного звання “народний”, “зразковий” визначається окремим Положенням про (народний ), (зразковий) аматорський колектив культурно-освітніх закладів.

3. Керівництво клубними формуваннями та контроль за його діяльністю.

3.1. Загальне керівництво і контроль за діяльністю клубного формування здійснює керівник культурно-дозвіллєвого закладу. Для забезпечення діяльності клубного формування керівник створює необхідні умови, затверджує плани роботи, програми, кошториси доходів та витрат.

3.2. Безпосереднє керівництво клубним формуванням здійснює керівник колективу, гуртка ( секції), аматорського об’єднання, клубу за інтересами тощо.

3.3. Керівник клубного формування;

- складає річний план організаційно-творчої роботи, який представляє керівнику культурно-дозвіллєвого закладу (правлінню) на затвердження;

- веде в колективі творчу, та навчально-виховну роботу відповідно до затвердженого плану;

- бере участь у формуванні програми діяльності культурно-дозвіллєвого закладу;

- представляє керівнику (правлінню) закладу річний звіт про діяльність колективу;

- складає перспективні та поточні плани діяльності клубного формування;

- веде журнал обліку роботи клубного формування, а також іншу документацію у відповідності з Положенням про культурно-дозвіллєвий заклад, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, договором з керівником культурно-дозвіллєвого закладу та Положенням про клубне формування.

3.4. Відповідальність за зміст діяльності та фінансові результати несе керівник клубного формування.

Додаток 1

до Положення про клубне формування
культурно-дозвіллєвого закладу

Рекомендовані норми чисельності клубних формувань
(кількість осіб):

Художньо-творчі 16-18 14-16 10-12 8-10
Творчо-прикладні 12-15 9-12 8-10 6-8
Спортивно-оздоровчі 18-20 16-18 10-14 8-10
Культурно-просвітницькі 16-18 14-16 10-12 6-8
Громадсько-політичні 16-18 14-16 10-12 6-8
Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти