ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дане Положення розроблено відповідно до «Основ законодавства України про культуру», Цивільного, Господарського та Земельного кодексів України, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про тваринний світ», «Про захист тварин від жорстокого поводження» і поширюється на парки культури і відпочинку, міські сади та зоологічні парки всіх форм власності та їхні об’єднання.

Розділ І. ПАРК ТА ЙОГО ЗАВДАННЯ

1.1. У цьому Положенні наведено терміни, які вживаються у такому значенні.

Парк культури і відпочинку (міський сад) – культурно-освітня установа, діяльність якої спрямована на задоволення та розвиток культурно-дозвіллєвих потреб населення в умовах паркового середовища.

Паркове середовище – поліфункціональний (багатопрофільний) або спеціалізований комплекс, що поєднує природне середовище з культурно-дозвіллєвими об’єктами, призначеними для комфортного відпочинку і розваг відвідувачів.

Паркова зона відпочинку і розваг – озеленена територія, на якій розміщено об’єкти дозвілля або обладнання культурно-дозвіллєвого призначення (атракціони, дитячі та спортивні майданчики тощо).

Зоологічний парк є спеціалізованою природоохоронною культурно-освітньою установою, що створюється з метою формування експозицій рідкісних, екзотичних та місцевих видів тварин, збереження їх генофонду, вивчення дикої фауни i розробки наукових основ розведення її представників у неволі, організації екологічної освітньо-виховної роботи, створення умов для відпочинку та дозвілля населення при збереженні сприятливих умов утримання тварин.

Спеціалізований парк здійснює один-два види діяльності, що визначаються природними умовами, характером використання території (гідропарк, лугопарк, прогулянковий парк та ін.), контингентом відвідувачів (дитячий, молодіжний, курортний та ін.), функціональною орієнтацією (спортивний, меморіальний, виставковий, видовий парк, парк розваг, зоопарк тощо).

Поліфункціональний (багатопрофільний) парк здійснює різноманітну діяльність.

У подальшому парк культури і відпочинку, міський сад та зоологічний парк іменуватимуться «парк».

1.2. Мережа парків включає поліфункціональні (багатопрофільні) і спеціалізовані парки.

1.3. Типи та різновиди парків визначаються у залежності від місцевих умов і можливостей з урахуванням інтересів і побажань різних груп населення.

1.4. Головними завданнями парку є: організація вільного часу, активного відпочинку і розваг, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, створення умов для відновлення фізичних, духовних сил, спілкування людей у сфері дозвілля, розвитку художньої і технічної творчості, виховання екологічної культури.

1.5. Пріоритетність напрямів роботи парків визначають функції: рекреаційно-оздоровча, культурно-освітня, екологічна, розважальна, комунікативна, гедоністична та виховна.

1.6. Для здійснення функцій парк:

- впроваджує інноваційні технології, вітчизняний та зарубіжний досвід у створенні культурно-рекреаційних об’єктів, розважальних комплексів з високими функціональними, технічними та естетичними якостями, спрямованих на розвиток культурно-дозвіллєвої діяльності населення, впровадження традицій українського народу;

- надає різноманітні форми відпочинку та розваг, послуг у сфері культури, у тому числі для найменш захищених верств населення (дітей, інвалідів, пенсіонерів);

- сприяє розвитку та популяризації аматорського мистецтва, підтримує соціально важливі ініціативи у створенні любительських об’єднань та клубів за інтересами;

- ініціює та реалізує програми соціально-культурного обслуговування населення, які здійснюються спільно з підприємствами, установами, громадськими організаціями, приватними особами.

1.7. Для реалізації своїх завдань парк має право здійснювати будь-які види господарської діяльності, не заборонені законодавством України.

1.8. Парк має право на добровільних засадах об’єднуватись в асоціації та інші об’єднання.

1.9. Парк здійснює свою діяльність на території, що надається виконкомами місцевих Рад народних депутатів, підприємствами, установами, організаціями, окремими громадянами.

1.10. Комунальне господарство парку, організація його благоустрою та озеленення може передаватись у відання дирекції парку. Витрати, пов’язані з виконанням цих робіт парками, заснованими на державній та комунальній формі власності, фінансуються з коштів державного та місцевого бюджетів.

Розділ II. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРКУ

2.1. Парк у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади та цим Положенням.

2.2. Парк може користуватися правами юридичної особи, мати самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства або поточний рахунок у банку, бланки зі своїм найменуванням, кутовий штамп і круглу печатку встановленого зразка та інші реквізити.

2.3. Парк має статут (положення), що визначає мету його діяльності і розробляється на основі чинного законодавства та даного Положення.

Статут (положення) парку передбачає:

- найменування парку та його місцезнаходження (поштова адреса);

- найменування органу, якому парк безпосередньо підпорядкований;

- організаційну структуру, основні завдання та напрями діяльності;

- порядок реорганізації та ліквідації.

До статуту (положення) можуть бути включені й інші відомості, які не суперечать чинному законодавству, пов’язані з особливостями діяльності парку.

2.4. Парк може мати генеральний план, у якому визначаються межі його території та перспективи розвитку. Планування, благоустрій, будівництво будинків, споруд, об’єктів, встановлення атракціонів та ін. здійснюється відповідно до генерального плану.

Розділ III. СТРУКТУРА ПАРКУ

3.1. Парк складається з підрозділів, відділів, секторів, лабораторій, студій, цехів, майстерень, будинків, споруд та інших об’єктів, що утримуються за рахунок фондів парку.

3.2. До складу парку можуть входити самостійні об’єкти культурно-дозвіллєвого призначення /філіали/. Парк керує такими об’єктами, здійснюючи стосовно них функції вищого органу, має право централізувати повністю або частково виконання окремих творчо-виробничих функцій. При цьому необхідні для виконання вказаних функцій засоби об’єктів культурно-дозвіллєвого призначення /філіалів/ можуть бути централізовані за їхньою згодою.

Розділ IV. ДОХОД ПАРКУ, ЙОГО РОЗПОДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ

4.1. Доходи парку складаються з:

а) надходжень від вхідної плати в парк, від сплати коштів відвідувачами за користування центрами дозвілля, відеотеками, дискотеками, атракціонами, ігровими автоматами, танцювальними майданчиками і залами, човновими і лижними станціями, катками, тирами, більярдами, спортивними спорудами і майданчиками, гардеробами, душовими, базами прокату культурно-побутового і спортивного інвентаря, іншими видами платних послуг, а також від будь-яких видів господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України;

б) надходжень за вхід від проведення театралізованих свят та видовищ, балів, народних гулянь, карнавалів та за відвідання платних концертів, вистав, виставок;

в) цільового фінансування підприємств, установ і організацій за проведення окремих заходів і свят, культурне обслуговування;

г) внесків осіб, які навчаються у платних колективах, гуртках, студіях, на курсах, у школах, секціях, групах тощо;

д) фінансування з державного та місцевого бюджетів;

е) інших джерел, не заборонених законодавством України.

У доходи парку включаються всі надходження, одержані як шляхом перерахування через банківські установи, так і внесені готівкою до каси парку.

4.2. Розподіл коштів здійснюється у відповідності з кошторисом, затвердженим директором.

4.3. Порядок оподаткування парку визначається чинним законодавством про оподаткування.

Розділ V. УПРАВЛІННЯ ПАРКОМ, ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ І САМОУПРАВЛІННЯ

5.1. Управління парком здійснюється у відповідності з його статутом на засадах поєднання принципів самоуправління трудового колективу і прав власника з господарського використання свого майна.

5.2. Директор парку призначається в установленому порядку, організовує роботу парку і несе відповідальність за його діяльність перед законом.

При призначенні на посаду з директором може укладатися договір /контракт/, у якому визначаються права, обов’язки і відповідальність керівника перед засновником і трудовим колективом парку, умовами його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених договором /контрактом/ і законодавством України.

Директор парку може бути звільнений з посади до закінчення строку договору /контракту/ на підставі умов, передбачених у договорі /контракті/ або в інших випадках, передбачених трудовим законодавством України.

Заступники директора і головний бухгалтер призначаються і звільняються з посади директором і несуть повну відповідальність за доручену їм ділянку роботи.

Директор без доручення від імені парку представляє його в усіх підприємствах та організаціях, розпоряджається майном парку в межах своєї компетенції, заключає договори /укладає угоди/, видає доручення, відкриває в банку розрахункові рахунки.

У межах своєї компетенції директор видає накази і дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників парку, приймає і звільняє працівників парку.

Директор несе повну відповідальність за збереження майна, стан та діяльність парку.

5.3. Плани капітального ремонту і відповідні кошторисно-фінансові розрахунки затверджуються директором парку.

Між директором парку та трудовим колективом укладається колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією, у відповідності до діючого законодавства України.

Парк самостійно визначає загальну чисельність працівників, структуру, штати, що затверджуються директором за погодженням з профспілковою організацією.

5.4. Ревізії виробничої і фінансової діяльності парку, облік і звітність здійснюються у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Розділ VI. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ПАРКУ

6.1. Парк самостійно планує свою господарську, культурно-дозвіллєву діяльність з урахуванням планових завдань та соціально-творчих замовлень.

6.2. Соціально-творчі замовлення місцевих державних адміністрацій і органів управління культури, а також державних, кооперативних підприємств, організацій і установ, приватних осіб на проведення творчих заходів, робіт і послуг виконуються на підставі договорів.

Розділ VII. ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Умови оплати праці і трудові відносини працівників парків регулюються чинним трудовим законодавством.

Розділ VIII. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ

Парк виконує роботи і надає платні послуги згідно з договорами з підприємствами, організаціями, приватними особами та реалізує свою продукцію за договорами через підприємства торгівлі і матеріально-технічного забезпечення.

Розділ IX. ФІНАНСИ І ЦІНИ

Фінансова діяльність парку спрямовується на створення фінансових ресурсів для розвитку парку та вдосконалення його діяльності, соціального розвитку, забезпечення росту прибутку /доходу/ за рахунок збільшення продуктивності праці, розширення форм і методів діяльності, платних послуг, зниження собівартості, підвищення якості та ефективності продукції, робіт, послуг, поліпшення використання виробничих фондів та матеріально-технічної бази.

Парк самостійно розподіляє всі доходи, прибутки, що залишаються в його розпорядженні після оподаткування та вилученню не підлягають, згідно з чинним законодавством.

Парк зобов’язаний розробляти і здійснювати заходи щодо зміцнення фінансового становища, ліквідації збитковості виробництва, робіт, послуг і забезпечення прибуткової роботи.

Парк реалізує свою продукцію, послуги відповідно до законодавчих актів України за державними регульованими цінами і тарифами, а також за договірними вільними цінами, що встановлюються самостійно або на договірній основі.

Розділ Х. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.І. Парк самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, Зовнішньоекономічна діяльність парку с частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється відповідними законами.

Валютні кошти парку формуються за рахунок валютної виручки від зовнішньоекономічної діяльності, придбання валюти на внутрішньому ринку, одержання коштів у формі валютних кредитів, а також в інших формах, що не суперечать законодавству.

10.2. До основних видів зовнішньоекономічної діяльності парку відноситься:

- здійснення експортно-імпортних операцій;

- організація гастролей /роботи/ атракціонних комплексів;

- гастролей професійних і самодіяльних колективів;

- укладання договорів і контрактів про спільне виробництво та експлуатацію;

- будівництво споруд, об’єктів, атракціонної техніки, технічних засобів; створення спільних підприємств і фірм, обмін досвідом роботи, науково-технічною і навчально-методичною літературою.

Розділ ХI. СТВОРЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРКУ

11.1. При наявності відповідної матеріально-технічної бази і території парки можуть засновуватися:

центральними органами виконавчої влади,

органами влади Автономної Республіки Крим,

місцевими органами виконавчої влади,

органами місцевого самоврядування,

творчими спілками, громадськими організаціями, іншими об’єднаннями громадян,

юридичними та фізичними особами.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують функціонування та розвиток парків державної та комунальної форм власності, сприяють дотриманню соціальних гарантій громадян України в сфері культурного відпочинку і розваг у парковому середовищі.

Парк може входити до складу культурних, культурно-спортивних, освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів та інших подібних об’єднань.

11.2. В обласних центрах, великих містах при наявності кількох парків /міських садів/ може створюватися Центральний парк культури і відпочинку, який є базовим організаційно-методичним центром для всіх парків /міських садів/ відповідної території.

При наявності кількох парків у межах одного району, міста, можуть

створюватись об’єднання парків. Вони функціонують як єдиний

комплекс закладів і здійснюють свою діяльність на основі єдиного плану і балансу.

Парки /міські сади/, що входять до одного об’єднання, зберігають свою самостійність, є юридичними особами, можуть мати свій баланс і рахунок у банку, печатку і штампи, окремо обліковувати свою роботу і самостійно подавати звіти у встановленому порядку.

Паркова зона відпочинку та розваг може становити філіал парку (саду), або бути базою клубного закладу (сільського клубу, районного будинку культури, міського будинку культури, Палацу культури та ін.).

Особливості створення, функціонування діяльності зоопарку визначаються Законами України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та «Про природно-заповідний фонд України».

11.3. Створення, реорганізація та ліквідація парку здійснюється відповідно до законодавства України

11.4. Діяльність парку може бути припинена за рішенням засновників або з інших причин, передбачених законодавством.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Нормативні акти