(На прикладі роботи дитячого фольклорного ансамблю „ЛАДОНЬКИ”
Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва)


Немає сумніву, що дошкільний період життя людини є особливо важливим для соціокультурного становлення, накопичення й засвоєння знань та формування ціннісних орієнтацій особистості.

Гармонійний, всебічний розвиток особистості неможливий без її естетичного виховання – виховної і педагогічної діяльності, спрямованої на формування у людини здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси. Зрозуміло, що чим глибше в дошкільному дитинстві закладається художньо-естетичний фундамент, тим потужнішою буде соціокультурна віддача молодої особистості у майбутньому суспільному житті.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства вагоме місце в системі освіти займає позашкільна освіта. Перебуваючи у постійному пошуку нових форм і методів виховного впливу на особистість, розуміючи потребу вдосконалення методик, зокрема музично-естетичного виховання, що використовуються в сучасній педагогічній практиці, а також приведення їх у відповідність з завданнями реформування системи освіти в Україні, заклади позашкільної освіти задовольняють потреби дітей та молоді у різних видах діяльності, відіграють значну роль у збереженні духовної єдності та спадковості поколінь, становлять підґрунтя для формування творчої особистості як основної продуктивної сили держави, стають важливою складовою національної системи освіти.

Враховуючи вимоги сьогодення та беручи до уваги існуючий запит батьків щодо проведення музично-освітньої і творчої роботи в закладах позашкільної освіти з дітьми дошкільного віку, директором Центру позашкільної роботи (ЦПР) Святошинського району м. Києва Савенко Наталією Іванівною, завучем Пчелою Марією Миколаївною та завідувачем відділу естетичного виховання Щербатюк Лідією Петрівною було створено всі умови для відкриття такого дитячого гуртка, в якому маленькі розумники отримали можливості задовольняти свої потреби в різних видах музично-творчої діяльності, інтелектуально, духовно й фізично розвиватися та в цілому готуватися до життя в соціумі.

Таким відкриттям став дитячий фольклорний ансамбль „ЛАДОНЬКИ”, який спочатку очолила кандидат педагогічних наук Садовенко Світлана Миколаївна, а згодом і Левченко Ольга Ігорівна, колишня випускниця Садовенко С.М., а нині вже дипломований фахівець.

Цікавою є назва ансамблю, яка має свою історію. Все почалося з того, що дитячий фольклорний ансамбль „ЛАДОНЬКИ” був створений навесні 2005 року, коли все на землі прокидалося від зимового сну, розцвітало, зеленіло. Образ Весни з давнини суголосний з богинею ЛАДОЮ – покровителькою любові, кохання, одруження, життя. Люди з сивої давнини як оберег носили при собі ЛАДАНКУ. Варто згадати й те, що у дохристиянській міфології духом предків був ЛАДО-БОГ. А фольклор – це і є дух предків, наша генетична пам’ять, генетичний код. До того ж, перший природний рух, який робить дитина – це плескання у ДОЛОНЬКИ. А слова „ладоньки” і „долоньки” такі прості, ніжні і такі схожі! І вже на самому першому занятті ми всі разом, а це діти та їхні батьки, бабусі, дідусі і всі, хто приходить на знайомство з „ЛАДОНЬКАМИ”, показуємо як наші долоньки вміють плескати під музичний супровід.

Для дітей дошкільного віку найбільш природним є музично-естетичне навчання і виховання, побудоване на етнонаціональній основі. Традиційний дитячий фольклор становить невід’ємну частину практичної народної педагогіки. Вченими доведено, що народна творчість близька до генетичного коду певного народу і тому діти сприймають її легко й природно. Перебуваючи у нерозривній органічній єдності з природою, побутом, працею людей, зрозумілі твори народної спадщини допомагають дітям з самого раннього дитинства активно пізнавати оточуючий світ і своє “Я” в ньому, спілкуватися, емоційно проявлятися, вивчати рідну мову, культуру та звичаї свого народу. Музичний фольклор, як першооснова музичної культури, є найкращим підґрунтям для музичного виховання дошкільників, формування у них музичних здібностей, що не тільки обумовлює успіхи дітей в музичній діяльності, а впливає на підвищення їхнього інтелекту, сприяє розумовому й загальному розвитку особистості.

Варто зазначити, що для роботи з дітьми дошкільного віку в закладах позашкільної роботи на момент відкриття гуртка „ЛАДОНЬКИ” не було створено програми музично-естетичного навчання і виховання, спрямованої на формування саме музичних здібностей. Це зумовило розробити таку комплексну програму, яка базується на українському музичному фольклорі, і в якій враховано всі вимоги та державні постанови щодо дошкільної та позашкільної освіти.

Програмою передбачено й те, що багато дітей, зокрема молодшого, середнього і старшого дошкільного віку, не відвідують дитячі дошкільні навчально-виховні заклади, тому в сім’ях виникає потреба щодо розвитку у малюків різноманітних здібностей, у тому числі й музичних, задовольнити яку в першу чергу можна в закладах позашкільної освіти, в умовах гурткової роботи. Авторська Програма С.М.Садовенко музично-естетичного навчання і виховання дітей дошкільного віку „Дивосвіт українського музичного фольклору” оприлюднена в газеті „Позашкілля № 6 (018) за червень та № 9 (21)” за вересень 2008 року і успішно втілюється не тільки у практику роботи дитячого фольклорного ансамблю “ЛАДОНЬКИ” Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва, а також колегами з інших регіонів України.

Метою роботи фольклорного ансамблю „ЛАДОНЬКИ” є музично-естетичне виховання дітей дошкільного віку, виявлення та природне поступове формування у них музичних здібностей на матеріалі українського дитячого музичного фольклору у процесі музично-ігрової діяльності.

Основними завданнями є організація процесу музичного виховання й навчання дітей дошкільного віку на матеріалі українського музичного фольклору; ознайомлення дошкільнят із здобутками народної музичної творчості України, сприяння вивченню рідної мови, культури та звичаїв свого народу; формування навчального інтересу та стійкої мотивації до музично-ігрової діяльності засобами українського дитячого музичного фольклору; сприяння формуванню широкого кола музичних, творчих (акторських) та загально навчальних здібностей, розвитку емоційної, інтелектуальної, сенсорної та вольової сфер особистості; на основі емоційного відгуку на народну музику формування музичних здібностей – музичного слуху (тембрового, динамічного, звуковисотного, мелодичного, частково гармонічного), відчуття ладу, чуття музичного ритму, музичної пам’яті; формування комплексу вмінь і навичок, необхідних для здійснення різних видів музично-ігрової діяльності; включення вихованців у активну практичну роботу з сприймання, розуміння і виконання, зокрема сценічного, музичних фольклорних творів.

Музично-естетичне виховання і навчання дітей дошкільного віку в фольклорному ансамблі „ЛАДОНЬКИ” системно й послідовно базуються на українських народних календарних святах, обрядах, що в процесі музично-ігрової діяльності передбачає ознайомлення дітей з українськими народними піснями, казками та музичними вставками з них, музичними іграми, народною музикою та сучасними обробками українських музичних творів, а також ознайомлення дітей з національними культурами інших народів, що є досить суттєвим для виховання толерантності та загальної обізнаності дітей.

Виховуючи дітей на матеріалі українського фольклору, ми тим самим розвиваємо у дошкільнят позитивне емоційно-ціннісне ставлення до вітчизняної культури (також до національних культур інших народів) та відчуття відповідальності за збереження культурної спадщини шляхом вивчення та використання українського національного музичного здобутку на заняттях та у повсякденному житті; мотивуємо малюків до наполегливості у здобутті знань, умінь та навичок, необхідних для виконання пісенних, танцювальних, ігрових фольклорних творів в концертних програмах, ранках, святах, обрядах. Український дитячий музичний фольклор виконує ще й компенсаторну функцію: голосовий апарат у дошкільнят ще не сформований, а дитячий народний пісенний репертуар дозволяє співати дітям без напруги і отримувати велике емоційне задоволення від співу. Важливим при цьому постає процес природної музично-ігрової діяльності дошкільнят, яка на основі добровільності створює підґрунтя до успадкування багатства духовної скарбниці народу, його самобутньої ментальності.


Створюючи умови для виконання дітьми багатофункціональних ролей у навчально-виховному процесі (дитина-слухач, дитина-виконавець (співак, музикант), дитина-актор, дитина-творець), ми впливаємо на комплексне формування і поступовий прояв музичних здібностей (музичний слух, ладове чуття, відчуття музичного ритму, музичну пам’ять) та формування музичної культури дітей дошкільного віку. Також на заняттях діти вчаться правильно дихати; володіти своїм голосом; співати без напруги; протягувати довгі звуки; співати разом із музичним керівником та самостійно; співаючи, чітко вимовляти слова; злагоджено співати по одному, по двоє, по троє та в гурті. В результаті – у вихованців формується координування між слухом та голосом, між рухами і співом – розвивається ритмічно-мовно-рухові уміння.

Дошкільнята починають розуміти зміст і характер музичних творів, розрізняти їх по ладовому забарвленню і доносити своє їх розуміння до слухачів у концертних виступах за допомогою виражальних та інших рухів.

Підкреслимо, що невід’ємною частиною навчально-виховного процесу дітей дошкільного віку на заняттях гуртка є залучення батьків до музичних занять. Це допомагає використовувати органічне поєднання різноманітних організаційних форм роботи, серед яких:

  • пізнавально-розвиваючі (слухання народних пісень, музики, бесіда, знайомство з народними музичними інструментами, народними святами і обрядами календарного циклу), музичні та музично-рольові ігри, виконання музично-творчих завдань (показ ритмічного рисунку фольклорного твору, використання дитячих музичних (шумових) інструментів), правильність співацького дихання, подорожі у народну казку;
  • індивідуальні (бесіди, спів, драматизації, ритмічно-музичні рухи під музичний супровід та зі співом або з примовляннями, ігри, робота над диханням);
  • масові (свята, обрядодії, дитячі ранки, конкурси, фестивалі тощо);
  • інформаційні (теоретичні знання з історії свого народу, його музичної й пісенної творчості та культур інших народів, перегляд відеоматеріалів з записами окремих регіональних ігор, свят, обрядів, ритуалів тощо);
  • практичні (музично-ігрова діяльність щодо формування музичних здібностей (наприклад, відчуття музичного ритму – гра в оркестр, ладового чуття – гра в веселий і сумний дощик, музичного слуху – гра в звуконаслідування або відгадування тембрів та висоти звуків), створення наочного матеріалу на заняттях під час слухання фольклорних музичних творів, концертні виступи, розігрування пісень, ігор тощо);
На заняттях гуртка застосовуються різноманітні методи навчання, серед яких: пояснювально-ілюстративні (розповіді, пояснення, бесіди, демонстрації та ін.), репродуктивні (відтворювальні), проблемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, частково-пошукові), наочні (демонстрація слайдів, картин, малюнків, відеофільмів), практичні (музичні ігри, вправи, рухи, спрямовані на формування музичних здібностей дошкільнят, розширення їхнього тезаурусу та вивчення української мови).

У роботі ансамблю „ЛАДОНЬКИ” керівниками поєднується знайомство малюків з циклічними фольклорними творами (колядками, щедрівками, масляничними, веснянками, купальсько-петрівськими, жнивними, весільними, побутовими), використовуються чисельні пісні календарних та обрядових, а також не обрядових, свят і ритуалів, їх розучування, інсценізація, які дарують тільки радість дітям, захоплення від пісні, руху, танцю, створюють справжню ауру емоційного піднесення. У процесі природної музично-ігрової діяльності на народномузичному матеріалі дошкільнята набувають навичок слухання, виконання, аналізу пісенного фольклору за літературно-поетичним змістом, музичними та стилістичними особливостями. Це впливає на формування у них музичних здібностей, артистизму, морально-духовних якостей та особистісних цінностей.

Зміст усіх занять з малюками максимально наближений до інтересів вікових груп дітей, враховує особистий досвід малюків, доступність для їхнього розуміння конкретного життєвого матеріалу. Що стосується прищеплення навичок та умінь, то тут на заняттях діє метод випереджувального навчання: діти вчаться виконувати ту чи іншу операцію заздалегідь, раніше, ніж того вимагає вирішення художнього задуму. Заняття вибудовуються комплексно, враховують психологічні особливості дітей, даються посильні для здоров’я дошкільнят навантаження, переключаючи дітей протягом заняття з одного виду діяльності на інший.

Дитячий фольклорний ансамбль “ЛАДОНЬКИ” є Лауреатом І премії Всеукраїнського дитячо-юнацького конкурсу “Різдвяний зорепад” (грудень-2007), Лауреатом ІІ премії Всеукраїнського дитячо-юнацького конкурсу “Весняна рапсодія” (березень-2008), що проходили у місті Києві. “ЛАДОНЬКИ” виступають з концертними програмами, які побудовані на українському дитячому музичному фольклорі, і вже отримали свого глядача і прихильників.


Діти ансамблю є постійними учасниками різноманітних заходів, які проводяться фахівцями Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливо малюкам запам’ятовуються зустрічі зі Святим Миколаєм, який дарує їм подарунки.

А нещодавно, 23-25 жовтня 2008 року у Київському Палаці культури „Росток” в одинадцяте відбувся Всеукраїнський дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс народної музики „Первоцвіт-Надія-2008”. Фестиваль-конкурс традиційно проходив за сприяння Київського відділення Асоціації діячів естрадного мистецтва України Національної Всеукраїнської Музичної спілки.

Головою Оргкомітету фестивалю-конкурсу та головою журі був Валерій Захарченко – Народний артист України, професор, голова Київського відділення Асоціації діячів естрадного мистецтва України Національної Всеукраїнської Музичної спілки. Почесний президент фестивалю-конкурсу – Народний артист України, Герой України, академік, професор Анатолій Авдієвський. До складу журі ввійшли знані в Україні та за її межами фахівці вокально-хорового, хореографічного, естрадного мистецтва, серед яких: Заслужена артистка України, професор Ганна Захарченко; заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук, професор Сергій Горбенко; Народний артист України Микола Коломієць; Заслужений діяч мистецтв України, ректор Київської муніципальної академії естрадного мистецтва Олександр Чуніхін; заступник директора Українського центру культурних досліджень Міністерства культури і туризму України, кандидат педагогічних наук, доцент ДАКККіМ Світлана Садовенко; відповідальний секретар Київського відділення Асоціації діячів естрадного мистецтва України, співачка Вероніка Левко.

У фестивалі-конкурсі взяло участь понад 200 учасників з різних регіонів України, якими до розгляду журі було представлено 130 конкурсних виступів. Дошкільнята з фольклорного ансамблю „Ладоньки” Центру позашкільної роботи міста Києва були самими маленькими учасниками цього фестивалю-конкурсу.


Приємно було споглядати, як своєрідний стрижень ансамблю, 6-7 річні дівчатка Лізочка Гончарова, Олеся Стельмах, Маринка Гайдук, Марійка Мірошніченко та Софійка Сивак ніжно оберігали маленьких чотирирічних Амелію Підлісну, Софійку Суккар, Лізочку Сметаннікову, Улянку Підгаєцьку.

Справжньою гордістю дитячого фольклорного ансамблю „Ладоньки” є хлопчики – Андрійко Сучков (4 роки), Михей Сільчук, Ваня Суліма (5 років) та Назар Сивак (7 років).

Журі справедливо оцінило виступ маленьких артистів, присвоївши їм звання лауреатів Другої премії! А найкращим подарунком для маленьких учасників став запис концертного виступу на Всеукраїнському телебаченні. Хочеться підкреслити й те, що журі відзначило і педагогів дипломами „За професійну підготовку учасників фестивалю-конкурсу”.

Все психічне життя людини – це процес безперервної зміни типів діяльності, послідовність яких забезпечує єдність психічного розвитку суб’єкта як особистості. Кожен вік характеризується якісними особливостями психіки, які виявляються в першу чергу в діяльності та певному способі життя дитини. Український дитячий музичний фольклор, будучи важливим засобом інтелектуального зростання, має дивовижну здібність розвивати у малят творчий підхід, виховувати фантазію, дає можливість проявляти власні музичні здібності. А музично-творчі завдання є активним засобом стимулювання музично-творчої діяльності. Саме природність українського дитячого музичного фольклору спонукає дітей до творчих дій, активізує ініціативу та емоційну чутність. Тільки в таких умовах найбільш повно розкриваються музично-творчі здібності дітей, відбувається творча самореалізація особистості.
Сильчук Михей, Даринка, Софійка та Стельмах Олеся перед виступом
Учасники фольклорного ансамблю „ЛАДОНЬКИ” Сметаннікова Лізочка, Підлісна Амелія, Підгаєцька Уляна
Фольклорний ансамбль „Ладоньки” перед виступом на конкурсі „Поклик душі”, що проводився у травні 2008 року в Центрі позашкільної роботи „Північне сяйво” Святошинського району міста Києва. Керівники – Світлана Миколаївна Садовенко і Ольга Ігорівна Левченк

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура