ЗМІСТ

Розроблення проекту Концепції “Загальнодержавної програми дій щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства на 2007-2011 роки”

Відповідно до тематичного плану НДР УЦКД на 2006 рік, згідно з пунктом 2 Указу Президента України від 24 листопада 2005 р. № 1647/2005 “Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства” та дорученням Кабінету Міністрів України “До Указу Президента України від 24.11.2005 р. № 1647/2005” (січень 2006 р.) розроблений та доопрацьований проект Концепції “Загальнодержавної програми дій щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства на період до 2011 роки” та підготовлені проект Розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції програми і Пояснювальна записка до проекту Розпорядження (Додаток А).

Проект Концепції складається з семи розділів. У першому розділі проекту Концепції (Проблеми, на розв`язання яких спрямована Загальнодержавна програма) зазначено, що проблема трансформаційної кризи, поєднана з проблемою недостатності і недосконалості попередньої державної політики у сфері культури вже не може бути вирішена лише зусиллями центрального органу виконавчої влади у сфері культури чи місцевих органів управління культурою за рахунок коштів, що традиційно виділяються їх із бюджетів та традиційними організаційними методами – вона потребує широкомасштабної загальнодержавної програми, котра б об`єднала зусилля та ресурси центральних, регіональних та місцевих органів влади, бюджетні та позабюджетні кошти.

В другому розділі проекту Концепції (Аналіз причин виникнення проблем та обгрунтування необхідності їх розв`язання шляхом розроблення і виконання програми) і в таблиці, вміщеній у Додатку Б, проаналізовані проблеми, причини їх виникнення; визначені цілі державної політики та розглянуті можливі стратегії їх реалізації. Визначені три ключові стратегічні завдання програми:

 • забезпечення цілісності національного мовно-культурного простору;
 • актуалізація національної культурної спадщини;
 • забезпечення умов для інтенсивного розвитку національних культурних індустрій.
У третьому розділі проекту Концепції визначена мета Програми, яка полягає в забезпеченні реалізації стратегічних пріоритетів державної політики у сфері культури, а саме:
 • формування цілісного національного мовно-культурного простору, наповнення його якісним і різноманітним національним культурно-мистецьким продуктом;
 • збереження й актуалізація національної культурної спадщини, перетворення її на реальний чинник соціального й економічного розвитку українського суспільства;
 • забезпечення інтенсивного розвитку національних культурних індустрій через формування режиму державного протекціонізму для національного виробника культурних товарів і послуг.
У четвертому розділі проекту Концепції дане визначення та проведений порівняльний аналіз можливих варіантів розв`язання проблем та обгрунтований оптимальний варіант.

Обраний оптимальний варіант передбачає:

 • поєднання нарощування бюджетної підтримки культури із стимулюванням благодійництва, меценатства, підприємницької активності культурно-мистецьких закладів;
 • поєднання адміністративної реформи системи органів управління культурною сферою – із запровадженням нових, конкурсних і прозорих механізмів фінансування культурно-мистецьких проектів;
 • поєднання протекціонізму щодо національних культурних індустрій із заходами, спрямованими на формування цілісного національного мовно-культурного простору України.
У п`ятому розділі проекту Концепції визначені шляхи та засоби розв`язання проблем щодо:
 • охорони та актуалізації культурної спадщини;
 • підтримки професійного мистецтва;
 • формування цілісного мовно-культурного простору;
 • розвитку вітчизняних культурних індустрій;
 • підтримки народного мистецтва та мистецького аматорства, культур етносів України;
 • наукових досліджень;
 • міжнародного культурного співробітництва.
Зазначено, що система забезпечення реалізації державної культурної політики має уникати як надмірної централізації, одержавлення підтримки культури, так і надмірної відкритості до ринкових та глобалізаційних процесів, доволі небезпечної для незміцнілих структур національної культури.

У шостому розділі проекту Концепції (Ресурсне забезпечення Загальнодержавної програми) передбачено, що реалізація цієї програми орієнтовно потребуватиме протягом 2007-2011 років коштів державного бюджету України в обсязі до 420 млн.грн., коштів місцевих бюджетів – до 40 млн.грн., коштів благодійників і меценатів – до 80 млн. грн.

В сьомому розділі проекту Концепції (Очікувані результати реалізації програми) зазначено, що внаслідок реалізації Загальнодержавної програми буде досягнуто значного поступу на визначених вище пріоритетних напрямках:

 • буде забезпечено значно більшу цілісність і наповненість національного мовно-культурного простору завдяки заходам із контролю мовного та медіального законодавства, мовного режиму вітчизняних ЗМІ та кінопрокату, завдяки насиченню вітчизняного ринку якісним, різноманітним, доступним національним культурним продуктом;
 • буде забезпечено актуалізацію національної культурної спадщини через радикальне посилення пам’яткохоронної діяльності, збільшення й урізноманітнення її фінансування, забезпечення належного збереження, використання, наукового вивчення пам’яток, її активне використання для розвитку суміжних галузей економіки – передусім культурного туризму, мистецьких ремесел тощо;
 • буде забезпечено інтенсивний розвиток національних культурних індустрій через формування системи різноманітних і гнучких інструментів підтримки національного культурного виробника, заохочення меценатства та інвестицій, через забезпечення доступності культури і мистецтва для широких верств суспільства;
 • відбудеться прискорення інтеграції української культури у світовий культурний простір, стане ефективнішою роль культури у формуванні позитивного іміджу України у світі, у подоланні існуючих негативних стереотипів щодо України та її культури.
Підготовлені також проект Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми дій щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства на період до 2011 року” та Пояснювальна записка до нього (Додаток А).

В пояснювальній записці, зокрема, проаналізований стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. Відзначено, що в даній сфері суспільних відносин діють Указ Президента України від 24.11.2005 р. № 1647 “Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства”, Закон України “Про державні цільові програми”.

Окрім цього у сфері культури діє ціла низка раніше прийнятих державних цільових програм. Однак більшість цих програм носить вузько галузевий або суто локальний характкер, до того ж практично жодна з них за останні роки не була профінансована в повному обсязі. Це дозволяє зробити висновок про відсутність цілісного системного всеохоплюючого підходу до розробки державних цільових програм з розвитку культурної сфери в попередні роки, та про необхідність подолання цих недоліків шляхом розробки й реалізації єдиної системної загальнодержавної програми з розвитку культури і духовності, яка б охоплювала всі основні галузі культурної сфери, враховувала стан виконання інших чинних державних програм, і забезпечувала б всебічний і гармонійний розвиток усіх сфер культури.

Концепція Програми доопрацьована з врахуванням зауважень юридичної служби та інших підрозділів Міністерства культури і туризму України, ряду міністерств і відомств: Міністерства юстиції України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Держкомархіву України, обласних державних адміністрацій.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Розробка “Дорожньої карти” до “Загальноднодержавної програми дій щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства на період 2007-2011 роки”

В розробленій “Дорожній карті” (Додаток В) визначене поле дій – ділянки у сфері культури, ключові для її ролі в націєтворенні та суспільному розвитку, на яких реалізуватимуться завдання програми:

 • Національний мовно-культурний простір України;
 • Національна культурна спадщина, народна культура;
 • Національні культурні індустрії, популярна культура;
 • Сучасне мистецтво України;
 • Культурно-просвітницька діяльність, мистецьке аматорство;
 • Етнокультурне і конфесійне різноманіття України;
 • Українська культура у світовому культурному просторі.
По кожній з зазначених ділянок у сфері культури визначені вихідні позиції (активи і проблеми). Аналіз здобутків і проблем дає підстави визначити три головні стратегічні пріоритети, реалізація яких забезпечить загальний прорив у розвитку культури українського суспільства, у формуванні міцної національної свідомості наших співгромадян, у перетворенні культури на ключовий чинник суспільного розвитку України:цілісність національного мовно-культурного простору; актуалізація національної культурної спадщини; протекціонізм щодо національних культурних індустрій. Щодо забезпечення цілісності національного мовно-культурного простору головними пріоритетами є:
 • утвердження української мови в головних сферах суспільного життя;
 • забезпечення провідної ролі українських ЗМІ та закладів культури в задоволенні інформаційних і культурно-дозвіллєвих потреб населення України.
Головними проблемами є:
 • слабкі позиції української мови в багатьох сферах суспільного життя;
 • недостатній контроль за дотриманням мовного законодавства та законодавства про ЗМІ; численні недоліки чинних законів;
 • утруднений доступ значної частини населення України до україномовного культурного продукту;
 • живучість колоніальних стереотипів щодо української мови і культури.
Актуалізація національної культурної спадщини, як чинника формування національної свідомості та сталого розвитку регіонів має відбуватись:
 • через відродження історичних та культурних святинь, традиційної народної культури, народних промислів та ремесел;
 • через розвиток культурного туризму і суміжних галузей.
Головними проблемами у цій сфері є:
 • погіршення стану збереження памяток;
 • недостатнє фінансування та поганий технічний стан закладів;
 • численні порушення пам`яткоохоронного законодавства;
 • недостатні експозиції, виставкові площі;
 • неефективна, несистемна пропаганда національної спадщини та недостатнє її використання для розвитку культурного туризму;
 • занепад осередків народних художніх промислів, традиційних звичаїв та обрядів;
 • несприятливий податковий режим для традиційних художніх виробництв.
У сфері національних культурних індустрій, популярної культури пріоритетним є нарощування присутності національного продукту на ринку культурних товарів і послуг, задоволення культурних потреб суспільства – через формування податкового та інвестиційного середовища, сприятливого для розвитку українського кінематографу, книговидання, звукозапису, концертно-гастрольної справи; через пряму державну підтримку національного культурного виробника.

Головними проблемами у сфері національних культурних індустрій є:

 • домінування іноземного продукту на книжковому, музичному ринку, в кінопрокаті;
 • нерозвиненість національних ринкових структур;
 • відстала виробнича база національних культурних індустрій, занепад кінопрокату, книготоргівлі в багатьох регіонах України;
 • несприятливий податковий режим, слабка державна підтримка українського кіновиробництва, аудіовізуальної справи;
 • засилля “піратства”, неефективна боротьба з ним.
По кожній з зазначених ділянок сфери культури розглянуті цілі, стратегії та завдання, визначені першочергові кроки та необхідні ресурси.

Важливою частиною наукової розробки є Інформаційне забезпечення Дорожньої карти. В його рамках визначені:

 • цілі комунікації;
 • цільові аудиторії;
 • політичне позиціонування програми;
 • основні інформаційні послання;
 • основні комунікаційні заходи.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Очікувані результати

Розроблені проект Концепції “Загальнодержавної програми дій щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства на період до 2011 року» та «Дорожня карта» до неї сприятимуть кращому усвідомленню та вирішенню проблем розвитку культури.

На основі схваленої концепції буде розроблена відповідна державна цільова програма, реалізація якої забезпечить значну активізацію розвитку культурної сфери в Україні.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

ДОДАТКИ

Додаток А. Комплект матеріалів до розгляду Кабінетом міністрів України з питання про проект Концепції “Загальнодержавної програми дій щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства на період до 2011 року»:

Додаток Б. Проблеми, цілі та стратегії державної культурної політики України (таблиця до проекту Концепції “Загальнодержавної програми дій щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства на період до 2011 року»).

Додаток В. Дорожня карта до Концепції “Загальнодержавної програми дій щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства на період до 2011 року».


Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура