ОСНОВНИЙ ЗМІСТ І РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ


У підготовленому в рамках заявленої теми проекті “Внесення змін до ДСТУ «Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів» усунуто невідповідності між основоположними у цій царині Законами України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” й “Про соціальні послуги” та чинними галузевими нормативними документами. Ці невідповідності виявлені на основі аналізу чинного законодавства та нормативних актів, якими регламентовано державні соціальні стандарти надання послуг у сфері культури. Документом передбачено надання не лише безоплатних культурних послуг, як це має місце у чинному “Державному класифікаторі соціальних стандартів та нормативів”, а й платних соціальних послуг, тарифікація яких має здійснюватися згідно з “Порядком регулювання тарифів на платні соціальні послуги”. Окремо виділено перелік послуг, що надаються на комерційних засадах і ціноутворення на які здійснюватиметься або за чинним “Порядком надання платних послуг закладами культури і мистецтв”, або цілком вільно.

На відміну від чинного „Державного класифікатора соціальних стандартів і нормативів”, яким визначено перелік безоплатних культурних послуг, що надаються населенню лише бібліотеками і клубними закладами, розроблений проект регламентує надання безоплатних та соціальних послуг культурними закладами, підприємствами, організаціями та установами всіх типів – музеями й заповідниками, театрально-видовищними закладами тощо.

У документі враховано істотні зміни в ситуації, що склалася у сфері надання культурних послуг населенню за останні роки. Це особливо стосується системи кіновидовищних закладів. Проектом враховано розвиток мережі приватних кінотеатрів, які лідирують в наданні кінопослуг у великих містах, але відсутні в селах і містечках, і запропоновано брати до уваги не лише кількість кінотеатрів, а й кількість кінозалів. Проект спрямовано на забезпечення доступності культурних послуг (і кінопослуг зокрема) для соціально незахищених неплатоспроможних верств населення (дітей, інвалідів, пенсіонерів тощо) й сприяння збільшенню частки вітчизняних фільмів на внутрішньому кіноринку, зокрема, шляхом створення мережі центрів вітчизняного кіномистецтва.

У проект закладено також гнучку територіальну диференціацію стандартів та нормативів надання культурних послуг населенню, за якої державні стандарти повинні обумовлювати гарантії надання певних груп культурних послуг за територіальною (зональною) ознакою: в межах територіальної громади, в межах району (області), в межах України (послуги національних закладів культури тощо).

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ


Затвердження підготовлених з урахуванням сучасних вимог та змін у національному законодавстві нормативні акти щодо державної стандартизації надання послуг населенню у сфері культури поліпшить правове, нормативне забезпечення надання послуг у сфері культури, сприятиме підвищенню їх якості, вдосконаленню фінансового забезпечення державних соціальних стандартів надання культурних послуг. Дослідження і розробки, виконані з цієї теми, дозволять забезпечити надання соціальних культурних послуг, що гарантуються державою, соціально незахищеним верствам населення, уможливлять їх долучення до культурних благ, гарантують отримання ними соціального пакету культурних послуг.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:


 1. Закон України “Про Концепцію державної політики в галузі культури на 2005-2007 роки” від 03.03.2005 р. № 2460-IV.
 2. Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” від 05.10.2000 р. № 2017-III.
 3. Закон України “Про соціальні послуги” від 19.06.2003 р. № 966-IV.
 4. Указ Президента України “Про національні заклади культури” від 14.10.1994 р. № 587/94.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності” від 05.06.1997 р. № 534.
 6. Постанова КМУ “Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні” від 30.05.1997 р. № 510.
 7. Постанова КМУ “Про затвердження концептуальних напрямів діяльності органів виконавчої влади щодо розвитку культури” від 28.06.1997 р. № 675.
 8. Постанова КМУ “Про нормативи забезпечення населення клубними закладами” від 12.11.1998 р. № 1775.
 9. Постанова КМУ “Про затвердження “Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами” від 5 вересня 2001 р. № 1195 (зі змінами відповідно до постанови КМУ від 14.09.2002 р. № 1382).
 10. Постанова КМУ “Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку” від 14.01.2004 р. № 12.
 11. Постанова КМУ “Про затвердження порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги” від 09.04.2005 р. № 268.
 12. “Порядок надання платних послуг закладами культури і мистецтв”, затверджений спільним наказом Міністерства культури і мистетцв України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 21.12.1999 р. № 732/306/152.
 13. “Нормативи мінімальної кількості міських і сільських кіновидовищних закладів”, затверджені наказом Міністетсва культури і мистецтв України від 08.08.1997 р. № 423.
 14. Загальнодержавна програма розвитку національної кіноіндустрії на 2003-2007 роки.
 15. Програма розвитку музейної справи на період до 2005 року.
 16. Програма розвитку краєзнавства на період до 2010 року.
 17. Програма поповнення бібліотечних фондів на період до 2010 року.
 18. Державна програма підтримки національних творчих спілок на 2003-2005 роки.
 19. Міжнародний стандарт „ISO 11620 Інформація та документація. Показники ефективності роботи бібліотек”.
 20. Державний класифікатор соціальних стандартів та нормативів.
 21. ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення.
 22. ДСТУ 1.2:2003 Правила розроблення національних нормативних документів.
 23. ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.
 24. ДСТУ 2462-94 “Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення”.
 25. ДСТУ 3279-95 “Стандартизація послуг. Основні положення”.
 26. ГОСТ 30335-95 “Услуги населению. Термины и определения”.
 27. ДСТУ ISO 9004-2-96 “Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2.Настанови щодо послуг”.
 28. ДК 016-97 “Державний класифікатор продукції та послуг” (ДКПП).
 29. Проект Європейської комісії PULMAN-XT Extending the European research Network for Public Libraries, Museums and Archives
 30. ДСТУ 3060-95 “Стандартизація в побутовому обслуговуванні населення”.
 31. ГСТУ – Галузеві стандарти України.
ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства
праці та соціальної політики
України від ______ № _____


Внесення змін до “Державного класифікатора
соціальних стандартів і нормативів”


Викласти розділ 7 “Державного класифікатора соціальних стандартів і нормативів”, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.2006 р. № 293, в такій редакції:

7. Державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури

Код Найменування стандартів і нормативів
7.1 Перелік безоплатних послуг, що надаються населенню закладами, підприємствами, організаціями та установами культури
7.1.1
7.1.1.1

7.1.1.2
7.1.1.3
7.1.1.4
7.1.1.5
7.1.1.6

Перелік безоплатних послуг користувачам бібліотек:
- Отримання повної інформації про склад бібліотечних фондів через систему каталогів та інших форм бібліотечного інформування;
- отримання консультативної допомоги в пошуку і виборі джерел інформації;
- отримання у тимчасове користування документів із бібліотечних фондів;
- оформлення реєстраційного документу користувача бібліотеки;
- користування сайтами бібліотек в Інтернеті;
- користування читальними залами, гардеробами, туалетними кімнатами бібліотек.
7.1.2
7.1.2.1
7.1.2.2

7.1.2.3
7.1.2.4

Перелік безоплатних послуг клубних закладів:
- участь в аматорських художніх колективах;
- користування матеріалами методичних, інформаційних, довідкових відділів (структурних підрозділів), які функціонують у складі клубних закладів;
- отримання консультативно-методичних послуг з культурно-просвітницької роботи;
- користування гардеробами і туалетними кімнатами клубних закладів.
7.1.3
7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

7.1.3.4
7.1.3.5

Перелік безоплатних послуг музеїв та заповідників:
- вільне відвідування національних, державних, комунальних, недержавних неприбуткових закладів у певні дні місяця (дні відкритих дверей);
- вільне відвідування національних, державних, комунальних, недержавних неприбуткових закладів для окремих соціально незахищених категорій населення (інвалідів, учасників війни, пенсіонерів, дітей-сиріт, учнів, студентів);
- отримання інформації про культурно-просвітницькі заходи, що проводяться в музеї чи заповіднику (виставки, лекторії, семінари тощо);
- користування сайтами музеїв та заповідників в Інтернеті;
- користування гардеробами і туалетними кімнатами музеїв.
7.1.4
7.1.4.1
7.1.4.2

7.1.4.3

7.1.4.4

7.1.4.5 7.1.4.6 7.1.4.7

Перелік безоплатних послуг театрально-видовищних закладів:
- отримання через довідкові підрозділи закладів інформації про вистави, концерти, кіносеанси, час їх проведення;
- вільне відвідування вистав, концертів, кіноскансів для окремих соціально незахищених категорій населення (інвалідів, учасників війни, пенсіонерів, дітей-сиріт, учнів, студентів) при наявності вільних місць у глядачевих залах;
- проведення під час кожних зимових, весняних та осінніх шкільних канікул не менш ніж по одній благодійній виставі (кіносеансу) для дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей з багатодітних сімей.
- періодичний безоплатний показ вистав, концертів, кіносеансів для соціально незахищених категорій населення (інвалідів, учасників війни, пенсіонерів, дітей-сиріт, учнів, студентів);
- перегляд експозицій театральних музеїв (музейних кімнат) у складі театрів;
- користування сайтами театрів (концертних організацій, кінотеатрів) в Інтернеті;
- користування гардеробами і туалетними кімнатами закладів.
7.2 Перелік платних соціальних послуг, що надаються населенню та юридичним особам закладами, підприємствами, організаціями та установами культури
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.2
7.2.1.3
7.2.1.4

7.2.1.5

7.2.1.6
7.2.1.7

Перелік платних соціальних послуг користувачам бібліотек:
- користування загальнодоступними комп`ютерами бібліотек (каталогами та іншими базами даних);
- користування послугами Інтернету;
- користування послугами нічного абонементу;
- інформаційно-бібліотечне обслуговування неприбуткових установ і організацій, зокрема, загальноосвітніх шкіл та дитячих дошкільних установ;
- підготовка фактографічних, аналітичних довідок для органів державної влади і місцевого самоврядування, наукових установ за офіційним зверненням та на договірній основі;
- користування міжбібліотечним абонементом (пересилання документів);
- копіювання документів із бібліотечних фондів.
7.2.2
7.2.2.1

7.2.2.2

7.2.2.3

Перелік платних соціальних послуг клубних закладів:
- навчання в народних університетах (факультетах), лекторіях, на курсах, що організовані державними та комунальними закладами клубного типу, для соціально незахищених категорій населення;
- консультації з питань культури, мистецтва, літератури, історії, з бібліотечно-бібліографічних питань тощо, що надаються державними та комунальними закладами клубного типу для учнів, студентів, пенсіонерів, інших соціально незахищених категорій населення;
- навчання у школах, студіях, заняття в літературно-музичних вітальнях, ігрових кімнатах для дітей, у гуртках гри на музичних інструментах, співу, акторської майстерності, класичного, народного, бального і сучасного естрадного танцю, кіно-, фото-, образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, краєзнавства тощо для дітей, учнів, студентів, пенсіонерів, інших соціально незахищених груп населення. Заняття в групах реабілітації інвалідів;
7.2.2.4

7.2.2.5

7.2.2.6

- проведення культурно-мистецьких заходів:

- спектаклів і концертів художньої самодіяльності; театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, виставок книг і творів образотворчого мистецтва;
- проведення заходів з відзначення державних свят:
- Нового року; Різдва Христового;
- Міжнародного жіночого дня;
- Воскресіння Христового;
- Дня Міжнародної солідарності трудящих;
- Дня Перемоги;
- Свята Трійці;
- Дня Конституції України;
- Дня Незалежності України;
- розроблення сценаріїв; постановочна робота і проведення масових культурно-просвітницьких заходів за заявками підприємств, установ і організацій для дітей, учнів, студентів, пенсіонерів, інших соціально незахищених категорій населення.

7.2.3 Перелік платних соціальних послуг музеїв та заповідників:
7.2.3.1

7.2.3.2

7.2.3.3

7.2.3.4

7.2.3.5

7.2.3.6

7.2.3.7

7.2.3.8

- відвідування державних та комунальних музеїв та заповідників, екскурсійне та лекційне обслуговування дітей, учнів, студентів, учасників війни, пенсіонерів, інших соціально незахищених категорій населення;
- використання музейних фондів з науковою та освітньою метою – науковими та науково-педагогічними працівниками, дослідниками, викладачами, студентами та аспірантами ВНЗ, краєзнавцями (за офіційним письмовим зверненням до музею);
- надання інформації про наявність у фондах матеріалів за заданою тематикою за офіційним зверненням наукових та інших профільних неприбуткових установ;
- надання науково-методичної допомоги (вченим, викладачам, аспірантам, працівникам музейних, архівних, інших профільних установ та організацій), юридичним особам (за офіційним письмовим зверненням, за угодою):
• консультації для виконання кваліфікаційних робіт студентам, аспірантам тощо;
• участь наукових працівників музеїв у роботі комісій, експертних груп за фахом;
• рецензування наукових публікацій наукових працівників, аспірантів, студентів тощо;
• здійснення консультацій в усній та письмовій формах з питань, що відповідають профілю закладу;
• підготовка наукових довідок, експертиз та підготовка на їх основі офіційних висновків тощо;
- надання консультативної допомоги при підготовці конференцій, конгресів, виставок, симпозіумів, презентацій тощо;
- надання права на фото-, відео-, теле-, кінозйомку пам`яток з музейного фонду (експонатів), виставкових залів, архітектурних та архелогічних об`єктів музеїв та заповідників;
- проведення фото-, відео-, теле-, кінозйомок окремих експонатів або всієї експозиції музею (виставки), території та об`єктів музею за підтримки державного або місцевих бюджетів;
- надання власних площ музеїв та заповідників для проведення культурно-освітніх, мистецьких, громадських заходів іншим організаціям на договірних засадах.
7.2.4
7.2.4.1

7.2.4.2

7.2.4.3

7.2.4.4

7.2.4.5

7.2.4.6
7.2.4.7

7.2.4.8

Перелік платних соціальних послуг театрально-видовищних закладів:
- театральні вистави (оперні та балетні спектаклі), концерти, циркові вистави, в тому числі гастрольні, кіносеанси для дітей, учнів, студентів, учасників війни, пенсіонерів, інших соціально незахищених категорій населення;
- видовищні заходи театральних (мистецьких) фестивалів, що здійснюються за підтримки державного або місцевих бюджетів;
- театральні вистави (оперні та балетні спектаклі), концерти, циркові вистави, що здійснюються державними та комунальними театрами, концертними організаціями, цирками за підтримки державного або місцевих бюджетів;
- надання права державним та комунальним ЗМІ на фото-, відео-, теле-, кінозйомку та публікацію (публічне сповіщення) без мети отримання прибутку театральних вистав, концертів, циркових вистав та інтер`єрів театрально-видовищних закладів;
- фахові консультації для випускників середніх навчальних закладів, що готуються до вступу до театральних ВНЗ і факультетів;
- прокат театральних біноклів;
- розміщення в кравецьких, меблевих та художніх майстернях театру замовлень на пошиття карнавальних, театральних костюмів, виготовлення декорацій, меблів для театральних вистав інших державних, комунальних, недержавних неприбуткових театрів, аматорських театральних колективів закладів культури та освіти;
- оренда сцени та приміщення театру (концертної організації, цирку) для некомерційних культурно-просвітницьких заходів, що проводяться за підтримки державного або місцевих бюджетів.
7.2.5
7.2.5.1

7.2.5.2

7.2.5.3

7.2.5.4

Перелік платних соціальних послуг інших закладів культури:
- ремонт і реставрація нерухомих пам`яток історії та культури, що перебувають в державній або комунальній власності;
- виготовлення і установка охоронних знаків на пам`ятках археології,
- охоронних дошок на історико-меморіальних будинках, складання проектів охоронних зон на всі види пам`яток;
- ремонт і реставрація творів (виробів) образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, друкованих видань, що належать до Державного музейного фонду та фондів державних і комунальних бібліотек, палітурні роботи, що проводяться за кошти державного та місцевих бюджетів;
- роботи та послуги підприємств, майстерень та інших виробничих підрозділів закладів культури і мистецтв (виготовлення та ремонт обладнання атракціонів, музичних інструментів, меблів, реквізиту і бутафорії, сценічного обладнання, пошиття театральних, концертних костюмів, взуття, гримерні послуги, столярні, будівельні, ремонтно-реставраційні та інші роботи, автотранспортні послуги), що проводяться і надаються за підтримки державного та місцевих бюджетів.
7.3 Нормативи забезпечення населення закладами, підприємствами, організаціями та установами культури
7.3.1 Нормативи забезпечення клубними закладами
7.3.2 Нормативи забезпечення публічними бібліотеками
7.3.3 Нормативи мінімальної кількості міських і сільських кіновидовищних закладів
7.4 Показники якості надання послуг населенню закладами, підприємствами, організаціями та установами культури за видами послуг
7.4.1

7.4.1.1
7.4.1.2

7.4.1.3
7.4.1.4
7.4.1.5

7.4.1.6
7.4.1.7
7.4.1.8

7.4.1.9
7.4.1.10
7.4.1.11

Показники якості надання послуг бібліотеками:
Користування бібліотечними фондами:
- відсоток річного оновлення бібліотечних фондів;
- час обслуговування замовлення на матеріали (документи) з фонду бібліотеки;
Інформаційне забезпечення роботи бібліотек, користування каталогами бібліотек:
- наявність електронного каталогу та відсоток охоплення ним фондів бібліотеки;
- наявність сайту бібліотеки в Інтернеті;
- забезпеченість читальних залів бібліотек комп`ютерами, в тому числі з можливістю користування Інтернетом.
Копіювання матеріалів (документів):
- наявність загальнодоступних послуг з ксерокопіювання документів;
- наявність загальнодоступних послуг зі сканування документів;
- наявність загальнодоступних послуг з друкування електронної версії тексту документу, що зберігається в бібліотеці, на принтері.
Послуги МБА:
- наявність послуг з замовлення матеріалів через МБА;
- наявність послуг з електронної доставки документів;
- час обслуговування замовлення через МБА.
7.4.2

7.4.2.1
7.4.2.2

7.4.2.3
7.4.2.4

7.4.2.5
7.4.2.6

7.4.2.7
7.4.2.8
7.4.2.9
7.4.2.10
7.4.2.11
7.4.2.12
7.4.2.13
7.4.2.14

7.4.2.15
7.4.2.16

7.4.2.17
7.4.2.18

Показники якості надання послуг клубними закладами:
Концертна діяльність клубних закладів:
- кількість концертів, організованих закладом протягом року (місяця);
- відвідуваність концертів (середня, загалом за рік);
Робота аматорських гуртків:
- наявність гуртків ( їх кількість, різноманітність);
- кількість учасників гуртків;
Навчання на курсах:
- наявність курсів ( їх кількість, різноманітність);
- кількість тих, хто навчається на курсах;
Матеріально-технічне забезпечення
- наявність музичних інструментів;
- наявність костюмів, реквізиту;
- наявність звукового обладнання;
- наявність освітлювального обладнання;
- наявність відео- кінодемонстраційного обладнання;
- наявність комп`ютерів загального користування;
- наявність техніки, обладнання для аматорів образотворчого, фото- кіномистецтва;
- стан матеріальної бази (технічні характеристики, ступінь зношеності).
Послуги клубної бібліотеки:
- наявність бібліотеки;
- наявність читального залу;
Кіно- відеообслуговування:
- наявність кіно/відео-залу;
- кількість місць у залі на 100 жителів.
7.4.3

7.4.3.1
7.4.3.2

7.4.3.4
7.4.3.5
7.4.3.6

7.4.3.7
7.4.3.8
7.4.3.9

7.4.3.10
7.4.3.11

7.4.3.12
7.4.3.13

Показники якості надання послуг музеями і заповідниками:
Доступність музею:
- кількість днів роботи музею протягом тижня;
- кількість днів відкритих дверей протягом року.
Огляд експозиції:
- відвідуваність музею (кількість відвідувачів за рік);
- відсоток фондів у постійній експозиції;
- відсоток фондів, експонованих на виставках протягом року.
Екскурсії:
- наявність екскурсійного обслуговування (середня кількість екскурсій за місяць);
- різноманітність екскурсійного обслуговування ( частка учасників спеціалізованих екскурсій);
- відсоток учасників екскурсій від загальної кількості відвідувачів.
Виставки:
- наявність виставок (кількість проведених виставок за рік);
- відвідуваність виставок (кількість відвідувачів виставок за рік).
Лекторії:
- наявність лекторіїв (кількість);
- відвідуваність лекторіїв (кількість відвідувачів лекторіїв за рік).
7.4.4

7.4.4.1
7.4.4.2
7.4.4.3

7.4.4.4

7.4.4.5
7.4.4.6

7.4.4.7
7.4.4.8

Показники якості надання послуг театрами:
Вистави для загальної публіки:
- кількість вистав на рік (місяць, тиждень);
- відвідуваність вистав – кількість відвідувачів за рік;
- відсоток прем`єр.
Вистави (пільгове відвідування вистав) для дітей, молоді, ветеранів війни, пенсіонерів, людей з особливими потребами (інвалідів):
- кількість денних вистав для дітей за рік (місяць);
Театральні фестивалі, святкові програми:
- наявність театральних фестивалів та святкових програм (кількість за рік);
- відвідуваність театральних фестивалів та святкових програм (кількість відвідувачів за рік).
Інформаційні послуги:
- наявність програмок, буклетів;
- наявність сайту в Інтернеті.
7.4.5

7.4.5.1
7.4.5.2
7.4.5.3
7.4.5.4
7.4.5.5
7.4.5.6

7.4.5.6

7.4.5.7
7.4.5.8

7.4.5.9

Показники якості надання послуг демонстраторами фільмів (кінотеатрами, кінозалами)
Кіносеанси для загальної публіки:
- наявність сучасного проекційного обладнання;
- наявність синхронного перекладу;
- наявність буфету в кінотеатрі;
- кількість сеансів на рік (місяць, тиждень);
- відвідуваність кіносеансів (кількість відвідувачів за рік);
- виручка від демонстрації кінофільмів за рік.
Кіносеанси для окремих категорій населення (дітей, молоді, пенсіонерів тощо)
- наявність сеансів для окремих категорій населення (зокрема – дитячих сеансів) – кількість за рік;
Демонстрація національних (вітчизняних) фільмів, кінокласики, фільмів-переможців кінофестивалів
- відсоток національних (вітчизняних) фільмів (за рік);
- відсоток фільмів-переможців кінофестивалів, кінокласики (за рік).
Фестивалі, дні кіно:
- періодичність проведення фестивалів, днів кіно (щорічно, двічі на рік тощо).

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура