ІНСТРУКЦІЯ


“ПРО ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТИПОВИХ ЗРАЗКІВ ВИРОБІВ НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ ТА УНІКАЛЬНИХ ВИРОБІВ НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ”


Розробник: Український центр культурних досліджень

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Типові зразки виробів народних художніх промислів та унікальні вироби народних художніх промислів у відповідно до Закону України “Про народні художні промисли” підлягають обліку.

1.2. Ця Інструкція визначає порядок і особливості обліку, зберігання та використання типових зразків виробів народних художніх промислів (у подальшому “типові зразки”), малюнків до типових зразків виробів народних художніх промислів ( у подальшому “малюнки”) та унікальних виробів народних художніх промислів (у подальшому “унікальні вироби”).

1.2. Інстукція обов’язкова до виконання всіма юридичними особами у сфері підприємницької діяльності та послуг, які здійснюють виготовлення виробів народних художніх промислів ( у подальшому ”підприємства”), незалежно від форм власності, частки виробів народних художніх промислів у загальному випуску товарів та послуг, галузевої приналежності, відомчого підпорядкування чи самостійно діючих підприємств.

1.4. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

 • майстер народного художнього промислу - фізична особа, носій традицій народного мистецтва, яка створює і виготовляє вироби народного художнього промислу відповідно до його традицій;
 • виріб народного художнього промислу - художній виріб декоративно-вжиткового призначення, виготовлений відповідно до традицій певного промислу ручною працею або з використанням механізованої праці у підготовчих і допоміжних операціях;
 • унікальний виріб народного художнього промислу - єдиний у своєму роді виріб народного художнього промислу, виготовлений відповідно до традицій певного промислу, який має художнє, історичне, етнографічне та наукове значення;
 • типовий зразок виробу народних художніх промислів – виріб, який за рішенням Державної художньо-експертної ради з народних художніх промислів при Міністерстві культури і мистецтв України ( у подальшому “Державна художньо-експертна рада”) віднесений до виробів народних художніх промислів і рекомендований до виробництва;
 • серійний (масовий) виріб народних художніх промислів – виріб народних художніх промислів, виконаний за типовим зразком у варіантному виконанні;
 • творче варіювання – одна з форм прояву творчості майстра народних художніх промислів, метод відтворення типового зразка виробу народного художнього промислу, який передбачає внесення змін у композиційне, колірне, пластичне та інше художнє рішення виробу, що не спричиняють зниження художнього рівня і якості виготовлення виробу народного художнього промислу в порівнянні з його типовим зразком.
Розділ 2. Особливості обліку типових зразків, малюнків та унікальних виробів народних художніх промислів

2.1. Віднесення виробів до виробів народних художніх промислів здіснюється рішеннями Державної художньо-експертної ради на основі типових зразків та унікальних виробів. Зазначені рішення приймаються відповідно до Переліку видів виробництв і груп виробів народних художніх промислів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 283.

2.2. Типові зразки, малюнки та унікальні вироби подаються на розгляд Державної художьо-експертної ради разом з ярликами встановленого зразка, які несуть інформацію про:

 • назву підриємства та його юридичну адресу;
 • назву виробу;
 • виду виробництва народних художніх промислів відповідно до названого в ст.2.1. Переліку видів виробництв і груп виробів народних художніх промислів;
 • прізвище, імя та по-батькові автора;
 • виду сировини та основних матеріалів із зазначенням, що у виробництві цих виробів не використовуються природні рослинні ресурси, занесені до Червоної книги України і до Переліку видів рослин, що підлягають особливій охороні на відповідній території, а також матеріали, шкідливі для здоров’я людей;
 • вартість виробу;
 • номер і дату протоколу про затвердження типового зразка, малюнка чи надання виробу статусу “унікальний виріб” (заповнюється після рішення Державної художньо-експертної ради);
 • реєстраційний номер типового зразка, малюнка чи унікального виробу за реєстраційним журналом (заповнюється на підприємстві після реєстрації типових зразків, малюнків та унікальних виробів у спеціальних журналах).
2.3. На ярликах наклеюються визначеного розміру кольорові фотографії типового зразка, малюнка чи унікального виробу.

2.4. Ярлик підписує керівник підприємства і скріплює його печаткою підприємства.

2.5. На ярлику вчиняється підпис голови Державної художньо-експертної ради чи його заступника або відповідального секретаря ради. Підпис скріплюється відповідною печаткою Міністерства культури і мистецтв України.

2.6. Типовий зразок, малюнок та унікальний виріб і відповідним чином закріплений до них ярлик пломбуються відповідальною особою Державної художньо-експертної ради. Пломбування окремо типового зразка, малюнка чи унікального виробу, а також відокремленого від них ярлика не допускається. Не опломбовані або опломбовані без закріплених до них ярликів, або з пошкодженими пломбами типові зразки, малюнки та унікальні вироби не реєструються і не підлягають зберіганню в місцях постійного зберігання зібрань і використанню у виробництві.

2.7. Затверджені Державною художньо-експертною радою і опломбовані типові зразки та малюнки разом з протоколом засідання ради, оформленому у встановленому порядку, повертаються підприємству для використання у виробництві.

2.8. Вартість типових зразків визначається підприємством у відповідності з чинним законодавством України.

2.9. Статус “унікальний” виробам народних художніх промислів надається рішеннями Державої художньо-експертної ради. Одночасно, Державна художньо- екпертна рада за погодженням з авторами та підприємствами визначає вартість унікальних виробів як високохудожніх творів мистецтва.

2.10. Типові зразки, малюнки та унікальні вироби, створені штатними художниками або народними майстрами народних художніх промислів (в подальшому “розробники”), а також створені за письмовими угодами між підприємствами та розробниками, які не перебувають в штаті відповідних підприємств, є власністю цих підприємств.

2.11. Авторство творів зберігається за розробниками вказаних у ст.2.10. виробів народних художніх промислів і їх прізвища зазначаються на етикетках (ярликах) виробів.

2.12. Типові зразки та малюнки, затверджені Державною художньо-експертною радою, реєструються на підприємствах в спеціальних пронумерованих, прошнурованих та скріплених печаткою підприємства журналах із зазначенням:

 • порядкового номера, який в подальшому вказується у всіх ділових паперах, включаючи етикетки (ярлики) до виробів, виготовлених за цим типовим зразком чи малюнком;
 • даних, вказаних в ярликах до затверджених Державною худрожньо-експертною радою типових зразків, малюнків та унікальних виробів;
 • запису про впровадження типового зразка чи малюнка у виробництво.
2.13. Аналогічно, в окремому журналі реєструються унікальні вироби.

2.14. Журнали реєстрації типових зразків, малюнків та унікальних виробів зберігаються на підприємствах постійно.

2.15. Кількість зареєстрованих таким чином типових зразків, малюнків та унікальних виробів і їх сукупна вартість у підсумковому вигляді з початку їх реєстрації відображаються на окремих рахунках в щоквартальних бухгалтерських звітах підприємств як основні засоби. При цьому амортизаційні відрахування з них не проводяться.

Розділ 3. Зберігання типових зразків, малюнків та унікальних виробів народних художніх промислів.

3.1. Типові зразки, малюнки та унікальні вироби (в подальшому “зібрання”), зареєстровані в спеціальних журналах, зберігаються на підприємствах, незалежно від того, чи впроваджені вони у виробництво, в окремих приміщеннях, обладнаних охоронною та протипожежною сигналізацією. До цих приміщень при можливості має бути вільний доступ для огляду, а вироби розміщені у порядку, придатному для огляду.

3.2. Про наявність зібрання, його структуру і обсяги підприємства - власники зібрань щорічно, до 20 січня, письмово інформують місцеві органи виконавчої влади.

3.3. У разі зміни власника чи банкрутства підприємства зібрання передаються новому власнику тільки в повному складі.

3.4. У всіх випадках передача зібрання новому власнику здійснюється з відома місцевих органів виконавчої влади.

3.5. За угодами між підприємствами-власниками зібрань та державними (комунальними) художніми чи краєзнавчими музеями зібрання в повному складі безкоштовно можуть передаватись музеям на тимчасове чи постійне зберігання. При цьому на етикетках до експонованих виробів, окрім загальновизначеної інформації для експонатів музеїв, вказується власник зібрання.

3.6. Про передачу зібрань музеям на постійне зберігання оголошується в засобах масової інформації.

Розділ 4. Використання типових зразків, малюнків та унікальних виробів народних художніх промислів.

4.1. Типові зразки та малюнки в незмінному затвердженому вигляді чи у творчому варіюванні використовуються підприємствами для відтворення в серійному чи масовому виробництві.

4.2. Відтворення типових зразків та малюнків у серійному чи масовому виробництві визначаються Державною художньо-експертною радою, а при відсутності таких рекомендацій-підприємством-виробником.

4.3. Порядок передачі типових зразків та малюнків для відтворення у виробництві та повернення їх до приміщення постійного зберігання встановлюється керівництвом підприємств. Цей порядок, окрім іншого повинен обов’язково передбачати:

 • визначення відповідальних осіб за ведення журналів реєстрації типових зразків, малюнків та унікальних виробів і за обслуговування приміщень постійного зберігання зібрань;
 • окреслення кола відповідальних осіб, яким передаються типові зразки та малюнки для відтворення їх у виробництві та повернення до місця постійного зберігання;
 • встановлення контролю за недопущенням використання типових зразків та малюнків, копіювання унікальних виробів іншими підприємствами , авторами.
4.4. У разі необхідності при впровадженні типового зразка чи малюнка у виробництво можуть виготовлятись робочі копії, які передаються у відповідні виробничі підрозділи. Копії затверджуються керівництвом підприємства. Керівництво підприємства несе відповідальність за відповідність копій затвердженим типовим зразком та малюнком згідно чинному законодавству України. Копії підлягають обліку. Про їх кількість здійснюється відповідний запис в реєстраційному журналі проти запису про реєстрацію типового зразка чи малюнка. Після використання у виробництві копії повертаються до місця постійного зберігання зібрань.

4.5. У разі пошкодження чи втрати типового зразка чи малюнка і неможливості їх відновлення створюється спеціальна комісія по встановленню причин пошкодження чи втрати та підготовки пропозицій про їх списання у встановленому порядку. Авторами створюються повторні примірники типового зразка чи малюнка, затвердження яких здійснюється Державною художньо-експертною радою у порядку, як і для нових видів типових зразків і малюнків. На підприємствах затвердженим повторним примірникам присвоюються реєстраційні номери списаних типових зразків чи малюнків.

4.6. Типові зразки та малюнки і дані їх ярликів слугують підставою для розроблення підприємствами технологічних паспортів для виготовлення виробів.

4.7. Унікальні вироби в окремих випадках, на замовлення, за письмовими угодами між замовниками та підприємствами – власниками унікальних виробів, можуть бути відтворені авторами, але у кількості не більше, ніж 10 (десять) примірників. Про повторні відтворення унікальних виробів та юридичні адреси замовників здійснюється відповідний запис в журналі реєстрації унікальних виробів.

4.8. Автори типових зразків та унікальних виробів мають право придбати один примірник типового зразка чи унікального виробу по собівартості підприємства для власного користування, без права передачі їх іншому підприємству для відтворення у виробництві.

4.9. Самочинне використання у виробництві типових зразків іншими підприємствами та копіювання унікальних виробів іншими авторами спричиняє відповідальність згідно з чинним законодавством України про інтелектуальну власність, авторські та суміжні права.

Розділ 5. Контроль за виконанням Інструкції

Контроль за виконанням цієї Інструкції здійснюється у відповідності з чинним законодавством України.

Прикінцеві положення

Дія цієї Інструкції поширюється на існуючі на підприємтвах зібрання типових зразків, малюнків та унікальних виробів, затверджених художніми радами колишніх Художнього Фонду України, Укрхудожпрому Міністерства місцевої промисловості України, Концерну народних художніх промислів України, ВАТ “Укрхудожпром”.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура