МАЛІ ФОРМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (АВТОРСЬКА ПІСНЯ, НОВІТНЄ КОБЗАРСТВО, КАМЕРНА “АКУСТИЧНА” ПІСНЯ ТОЩО) ЯК ЧИННИК ДУХОВНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПОСТРАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ


О.О.РІЗНИК

Загал музичної та музично-поетичної творчості, що його доцільно визначити як малі форми музичного та музично-поетичного мистецтва, відіграє важливу роль в естетичному розвитку українського суспільства. Реалізуючись через мережу об’єднань і численних “неприєднаних” шанувальників кобзарського та бардівського мистецтва, т.зв. “акустичної пісні”, “живого звуку”, “неофольку” та споріднених явищ, мистецтво малих форм охоплює чималі верстви своїх шанувальників. Водночас, ця безумовно важлива ділянка вітчизняної культури ще не є комплексно дослідженою, а засади державної культурної політики щодо неї – не вироблені.

Для того, щоб чіткіше окреслити предмет дослідження, визначимо місце малих форм музичного та музично-поетичного мистецтва в загалі музичного мистецтва в цілому. Необхідність адекватного визначення такого місця зумовлене не лише суто дослідницьким інтересом, але й суто практичними потребами культурної політики, коли певна культурно-мистецька сфера стає заручницею свого “проміжного” становища у звичній системі сфер. Доля малих форм мистецтва у цьому плані є досить показовою: як влучно зазначив один з активістів українського бардівського руху, “явище, яке виникло у 50-60-і роки у просторі СРСР, увібрало в себе кращі зразки високої, щирої та не “замовної” поезії, чудових музичних супроводів, нехай далеко не завжди професійних, але справді народних, об’єднало справді найкультурніших та найінтелігентніших людей, – так от, це явище, неначе й 40 років тому, залишається бідним родичем на загумінках масової культури” (5, ч. 3, с.5).

Подаючи класифікацію різних сфер музичної культури, російський музикознавець Е.Алексєєв визначив у якості наріжних такі з них:

 • “фольклорно-питомий1 шар культури, масова народна творчість, аматорство в усній традиції, що відповідає фольклору в загальновживаному його розумінні;
 • народно-професійні музиканти з їх досить високою авторсько-виконавською культурою усного типу, професіонали усної традиції;
 • професійна композиторська музика письмової традиції;
 • аматорський музичний рух по моделях письмової традиції» (3, с.53)
Згідно цієї класифікації, малі форми мистецтва можна віднести як до 1-го типу (адже аматорська пісенна творчість, що складає основу малих форм, є переважно усно-творчою, а її представники почасти навіть не володіють нотною грамотою), так і до 4-го (до нього, зокрема, можна віднести музикантів-аматорів, які “грають для себе”, не ставлячи на меті концертно-виконавську діяльність), а частково навіть до 3-го типу (адже чим не “професіонали усної традиції” імениті барди-аматори (аматори в “юридичному”, а не в практичному сенсі), які ведуть регулярну та інтенсивну концертну діяльність?). Отже, згідно наведеної класифікації, чітко визначити місце малих форм в музичній культурі досить проблематично.

На наш погляд, продуктивнішим є підхід до класифікації основних сфер музичної культури не на підставі “ступеня освіченості” її носіїв (як це зробив згаданий дослідник), а на підставі основних, “генеральних” функцій, які виконує та чи інша сфера музичної культури в сучасному – індустріально-постіндустріальному – суспільстві. На наш погляд, такими сферами є:

Елітарна музична культура, щодо якої останнім часом вживається також термін “академічна”, тобто – оперна, симфонічна, камерна музика та інші жанросфери професійного “високого” музичного мистецтва. Провідна функція елітарної культури – духовно-естетична мобілізація людини, що рівнозначно торкається як емоційної, так і раціональної духовних підсистем, спрямована на поглиблене, “очищуюче” вдосконалення внутрішнього світу людини.

Популярна музична культура, що, навпаки, ставить на меті духовно-естетичну релаксацію людини, спрямовуючись на те, що ми зазвичай називаємо відпочинком від повсякденної життєвої напруги (насамперед розумової). Суб’єктами популярної культури є як митці-професіонали, так і аматори.

Традиційно-фольклорна музична культура, яка, відіграючи універсальну духовно-творчу щодо людської особистості роль в рустикальних суспільствах (відгомін цієї ролі вчувається і в рустикальних середовищах цілком модерних суспільств), в урбанізованому середовищі гіпостазується насамперед у функціях емоційно-виховній та історико-пізнавальній (як зліпок “культурної історії” певного етносу). Природні носії фольклорних традицій визначаються як етнофори (9, с. 403), яких неможливо однозначно віднести ані до професіоналів, ані до аматорів (деякі з них, згідно загальновживаної класифікації, визначаються як “професіонали усної традиції” або “народні професіонали”).

Культура малих форм (далі – КМФ2) музичного та музично-поетичного мистецтва, що посідає проміжне становище між всіма трьома вищенаведеними сферами музичної культури, але, в той самий час, має свої специфічні ознаки. КМФ доцільно визначити як сферу насамперед аматорської та аматорогенної (тобто такої, що у своїх витоках має аматорську природу) музичних та музично-поетичних творчості й виконавства, що спирається передусім на прості (мініатюрні) жанроформи, сольне та камерно-ансамблеве виконавство з використанням “акустичних” музичних інструментів. Сполучаючи ілюзію простоти засобів музичної виразності (т.зв. “простоти форми”), легкодосяжності опанування різними жанрами і стилями (завдяки їх почасти спрощеній, “наївізованій” подачі) і – можливістю звернення до складних, філософськи наповнених поетичних текстів (як, скажімо, в бардівській пісні) та розгорнутих епічних текстоформ (неокобзарство), максимально долаючи дистанцію між процесами художнього творення і художньої рецепції, коли основний загал шанувальників, скажімо, бардівської пісні чи “неоаутентики” керується тією ж таки ілюзією легкодосяжності (“я теж так можу”), а самим мистецьким акціям надаючи вигляду “змагання у вправності та науці”, КМФ в якості своєї основної функції висуває функцію естетико-евристичну: прилучаючись до музичної (музично-поетичної) творчості в царині малих форм та опиняючись в аматорському середовищі “собі подібних”, людина, приваблена їхньою зовнішньою “елементарністю”, перебуває у стані практичного відкриття мистецтва для себе і, водночас – практичного відкриття себе в мистецтві. Зрозуміло, що естетико-евристична функція, притаманна не лише КМФ – адже процес духовно-культурної мобілізації особистості яскраво виявляється і в процесі прилучення до елітарної культури! Проте специфіка дії цієї функції на терені КМФ виявляється саме у сполученні згаданої мобілізації з ілюзією “легкодосяжної простоти”, притаманної поп-культурі, та “необов’язковістю” володіння секретами професійної “писемної” музичної творчості, властивої усно-фольклорній культурі.

Поряд із наведеними чотирма сферами сучасної музичної культури, слід виокремити ще й п’яту сферу – сферу музичної кіберкультури (тобто комп’ютерної музичної творчості), яка за функціонально-психологічними підоймами багато де в чому близька до КМФ – насамперед, у домінуванні естетико-евристичної функції. Але ця, наймолодша за “історичним віком”, сфера музичної культури потребує окремого дослідження.

КМФ є внутрішньо багатоскладовим явищем. В ньому яскраво вирізняються три субсфери, кожна з яких є своєрідним віддзеркаленням елітарної, популярної й традиційно-фольклорної культур, а саме:

Музичне параелітарне3аматорство, яке включає непрофесійсні музиканти-інструменталісти й співаки, які здебільшого звертаються до мистецького творення “в елітарному стилі” й виконавства “серйозної” музики виключно “заради себе”, без претензій на концертно-виконавську діяльність і навіть на систематичність самих музичних занять. Незважаючи на відносну масовість параелітарного музичного хоббі в сучасному суспільстві, в Україні вона має атомарний характер, не витворивши на своєму терені бодай якось помітних структур громадянської самоорганізації (за винятком хіба що Асоціації самодіяльних композиторів, яка ще за радянської доби виникла при Музичному товаристві УРСР, а потім по інерції перейшла до витвореної на його базі Всеукраїнської музичної спілки).

Неокобзарство4, тобто царина діяльності, що виникла в ході відродження давніх традицій кобзарського мистецтва гуртом національно свідомої інтелігенції. При цьому за основу було взято історичний досвід самоорганізації кобзарів. Насамперед те, що традиційне українське кобзарство впродовж кількох століть (із XVII до 1-ї чв. ХХ ст.) мало розгалужену мережу специфічних об’єднань – кобзарських (кобзарсько-лірницьких) братств або кобзарських цехів. Фактично це були повноцінні фахові мистецькі структури, що всі ланки професійної діяльності в мистецтві – комерційну (зокрема, визначення територіальних меж діяльності, що закріплювалися за певними кобзарями), педагогічну (кобзарсько-лірницька “наука”, що її молоді кобзарі та лірники проходили у старших майстрів, власноручне виготовлення кобзи чи ліри учнем тощо), система матеріальної взаємодопомоги, система ритуалів (“визвілка”, “одклінщини”, “обрізання торби”), специфічний кобзарський сленг (т.зв. “лебійська мова”) тощо. У 30-і роки ХХ ст. ця мережа була ліквідована під гаслами ліквідації залишків приватної власності та боротьби з українським буржуазним націоналізмом. Одночасно створювалися й цілковито офіційні псевдокобзарські структури на кшталт капел бандуристів, які ставили на мету суто концертну діяльність (до того цілковито скеровану радянськими органами управління культурою), або ж – вже у 60-і роки – секції письменства і кобзарства при Товаристві охорони пам’яток історії та культури УРСР, що також перебувала під цілковитим ідеологічним контролем партійним органів. Зрозуміло, що ці офіційні об’єднання мали дуже мало спільного із ранішими кобзарськими братствами, насамперед тому, що з їхньої практики були виключені комерційна та специфічна педагогічна складові.

Під час руйнації тоталітарного режиму в СРСР фактично одночасно утворилися дві нові організаційні структури в царині кобзарсько-лірницького мистецтва. Одна з них – офіційна Всеукраїнська спілка кобзарів при Українському фонді культури (утворена в 1990 р., в 1999 р. реорганізована у Нац. спілку кобзарів), діяльність якої грунтувалася на принципах, притаманних іншим професійним радянсько-пострадянським творчим спілкам. Альтернативна структура – громадська організація Київський кобзарський цех, що ставив на меті, по-перше, повне відродження засад діяльності традиційних кобзарських цехів (включаючи самостійне виготовлення музичних інструментів), по-друге, культивування виключно старовинних (традиційних) кобзарських музичних інструментів, по-третє, утримання за рахунок самих членів цеху (включаючи й купівлю матеріалів для виготовлення кобз та лір). Проте подальшого розвитку і поширення новітній кобзарський рух так і не набув, тримаючись виключно на ентузіазмі вузького кола прихильників: так, опісля смерті в 2002 р. пан-отця Київського кобзарського цеху Миколи Будника занепала й діяльність самого цеху (в т.ч. припинила діяльність кобзарська школа-майстерня, яку вів М.Будник у власній оселі в м.Ірпінь Київської обл.).

Водночас, Київський кобзарський цех (навіть як факт історії) цікавий насамперед як феномен парафольклорної культури, що поєднувала буквальну реставрацію стародавньої сфери народного професіоналізму і яскраво “некобзарське” соціальне походження його братчиків. Так, серед провідних братчиків Цеху – професійний художник Микола Будник, бандурист-професіонал Володимир Кушпет (який, до того ж, має дві вищі освіти – клас бандури Київської державної консерваторії та факультет журналістики Київського держуніверситету ім. Т.Шевченка), музикознавець і хормейстер, кандидат мистецтвознавства Михайло Хай, шкільний вчитель Тарас Компаніченко (з усіх неокобзарів відрізняється найбільшою плодовитістю щодо випуску авторської аудіопродукції), лікарі Костянтин Черемський і Едуард Драч (який, до того ж, розпочинав свій пісенний шлях як російськомовний бард), викладач іноземних мов Михайло Коваль тощо. Отже, нічого спільного, крім прихильності до кобзарського мистецтва, із “сільськими, неписьменними” й, до того ж, із серйозними вадами зору традиційними кобзарями минулих часів ентузіасти Київського кобзарського цеху не мають, що й підтверджує аніяк не традиційно-фольклорний (як вони самі вважають), а суто парафольклорний характер їхньої діяльності. Водночас, в умовах постіндустріального суспільства, саме парафольклорність як своєрідний компроміс між модерним і аутентичним стала запорукою актуальності сучасного неофольклорного руху (і Київського кобзарського цеху як одного із його ланок), що сьогодні є досить потужним знаряддям залучення пересічних громадян до практичного опанування традиційно-фольклорного мистецтва.

На жаль, за роки державної незалежності України, не дістав істотного розширення рух недержавних кобзарських об’єднань, фактично “завмерши” на стадії початку 1990-х років.

Авторська акустична пісня (бардівська пісня, в деяких випадках – “співана поезія”) з-поміж інших субсфер КМФ нині становить найбільш організований і розгалужений культурницький рух. Чільні засади його самоорганізації та основні організаційні структури (клуби авторської пісні) та форми роботи (“вільні зібрання”, концертно-фестивальна діяльність, “бардівські змагання” на пленері) усталилися ще за радянської доби . Аби скласти уявлення про масштаб бардівського руху в Україні, наведемо таблиці діючих бардоб’єднань (Таблиця 16) та основних фестивалів авторської пісні, що відбулися за останні роки7 (Таблиця 2. До нижченаведеного переліку включено тільки спеціалізовані фестивалі, організовані бардівськими клубами і продюсерськими агенціями).

Таблиця 1

Статистика бардоб’єднань, що нині діють в Україні

Регіон Кількість об’єднань Регіон Кількість об’єднань
АР Крим 3 Одеська обл. 1
Вінницька обл. 2 Полтавська обл. 2
Волинська обл. 1 Рівненська обл. 1
Дніпропетровська обл. 4 Сумська обл. 3
Донецька обл. 2 Тернопільська обл.
Житомирська обл. Харківська обл. 3
Закарпатська обл. 1 Херсонська обл. 1
Запорізька обл. 38 Хмельницька обл.
Івано-Франківська обл. 1 Черкаська обл. 3
Київська обл. 2 Чернівецька обл.
Кіровоградська обл. Чернігівська обл.
Луганська обл. 3 м.Київ 69
Львівська обл. 210 м.Севастополь 2
Миколаївська обл. 1 Загалом об’єднань 47

Таблиця 2

Основні конкурсно-фестивальні заходи в жанрі авторської акустичної пісні, проведені в Україні впродовж 1998-2004 років

№№
п/п
Назва фестивалю, злету чи конкурсу Роки
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1 “32 мая”, Донецька обл., м.Слов’яногірськ +
2 "Автограф", м.Полтава + + + + + +
3 “Алый парус», м.Дніпропетровськ + + +
4 “Ахтіар”, фестиваль Севастоп. клубу авторської пісні “Ахтіар” +
5 “Бабине літо”, м. Харків +
6 “Байда”, м.Запоріжжя + + + + +    
7 “Балаклавські канікули”, м.Севастополь + + + + + +
8 “Берег” (фестиваль клубу авторсь-кої пісні “Берег”), м.Черкаси + Див. “Срібні струни” (м.Черкаси)
9 “Біла ворона”, м. Луганськ + +
10 “Біле озеро”, Рівненська обл., м.Кузнецовськ +
11 “Большая степь”, Луганська обл., Перевальський р-н +
12 “Большой Донбасс”, Донецька обл. (у різних містах) + + + +
13 “Булат”, м.Суми + + + + + + +
14 “Вагант”, м.Дніпропетровськ + +
15 Всеукр. фестиваль авторської пісні (5-й), АР Крим, Бахчисарайський р-н, с.Піщане + Див. Український фестиваль авторської пісні
17 “Встреча с юностью”, АР Крим, м.Алушта +
18 Дніпропетровський регіональний фестиваль авторської пісні + +
19 “Дом” (фестиваль клубу авторської пісні “Дом”), м.Київ + Див. “Лісова фієста”
20 “Есхар”, м.Харків + + + +
21 “Есть такая песня...”, м.Київ +
22 “Жовта субмарина”, м.Полтава + Див. “Автограф”
23 “Звуки поезії” (2-й), м.Вінниця +
24 “Зимовий Есхар”, Харківська обл., с-ще Есхар + + +
25 “Зоря Донбасу”, Луганська обл., м.Рубіжне + + + + +
26 “Зурбаган”, м.Севастополь +
27 “Ікар”, м.Луганськ +
28 “Казантип” (зліт), АР Крим, п-в Казантип +
29 Карпатська пісенна декада. Закарп. обл., турбази “Ставне” і “Кострина” +
30 “Кримська маївка”, АР Крим, с.Перевальне +
31 “ЛАПС”, Київ. обл., м.Славутич + Див. “Славутич”
32 “Лісова Фієста” (фестиваль клубу авторської пісні “Дом”), Київ. обл., біля смт Боярка + + + + +
33 “Майдан”, м.Харків + + + + + +
34 “МІ-СІ-СОЛЬ” (3-й Житомирський обласний відкритий фестиваль авторської пісні біля багаття) +
35 “На острові” (зліт), м.Суми +
36 “Обереги”, м.Луцьк +
37 “Осіння Ялта” +
38 “Острови”, м.Кременчук + + +
39 Пам’яті Артура Григоряна, АР Крим, м. Ялта + + + + + + +
40 “Печера Мармурова”, АР Крим, с.Добре +
41 “Приспів” (фестиваль клубу авторської Пісні “Приспів”), м.Івано-Франківськ” + + + +
42 “Проба пера” (фестиваль дитячої авторської пісні КЦАПу11), м.Київ +
43 “Розкуття” (“Подільський фест-ль мономистецтв” з номін-ю “автор-ська пісня”), м.Хмельницький +
44 “Сиваш” (1-й Кримський фест-ль автор.пісні),АР Крим, с.Урожайне +
45 “Славутич”, Київ.обл., м.Славутич + + + + +
46 “Соль”, м.Кривий Ріг + + Див. “Струна тернова”
47 “Срібна підкова”, м.Львів +
48 “Срібні струни” (2-й ф-ль автор. пісні для підлітків), м.Біла Церква +
49 “Срібні струни”, м.Черкаси + + + + + +
50 “Струна тернова”, м.Кривий Ріг + + + +
51 “Струни серця”, Івано-Фр. обл., м.Яремча +
52 “Студентська осінь-2003” (фест-ль укр. авторської пісні), м.Київ +
53 “Студентські струни”, м.Житомир + + + + + + +
54 “Тарханкут” (зліт), АР Крим, п-в Тарханкут + +
55 “Творча зустріч-2001”, м.Рівне +
56 “Тропинка” (фестиваль авторської пісні для підлітків), м.Харків + + + +
57 "Українська хвиля", м.Суми + + +
58 Український фестиваль авторської пісні, м.Київ + + + +
59 Фестиваль дитячої авторської пісні, м.Кременчук +
60 Фестиваль авторської пісні в м.Алчевську, Луганська обл. +
61 Фестиваль авторської пісні в м.Одесі +
62 Фестиваль авторської пісні в м. Свердловську, Луганська обл. +
63 Фестиваль авторської пісні для школярів, м.Суми + +
64 Фестиваль авторської пісні закладів профтехосвіти Сумської області, м.Суми + +
65 Фестиваль клубу авторської пісні “13”, АР Крим, м.Ялта +
66 Фестиваль клубу авторської пісні “Откровение”, Луганська обл., м.Брянка + +
67 Фестиваль Харківського клубу пісенної поезії ім. Ю.Візбора +
68 “Чумацький шлях”, фест-ль авторсь-кої пісні пам’яті О.Авагяна, м.Київ + + +
68 “Я і гітара”, м.Рівне + +
Загалом проведено фестивалів – 159, в т.ч. по роках: 15 19 37 22 23 19 24

Щодо бардоб’єднань, то в наведеній таблиці враховано лише ті з них, що діють більш-менш регулярно і кількість їх впродовж останніх 6-7 років практично незмінна. Але варто зазначити, що своєрідним культурологічним тлом діяльності цих стабільних об’єднань є й численні скороминущі (квазароподібні”) асоціації й оргструктури, які, втім, також залишили помітний слід у бардівському житті. Наразі варто згадати, що на початку 90-х років у Києві діяло 8 клубів та студій авторської пісні (при цьому 6 із них утворилися в роки Перебудови, а один – клуб "Костёр" до середини 80-х років діяв нелегально), зокрема – Клуб на Московській площі (при БК ім. М.Фрунзе), клуби при Київському будинку офіцерів, БК “Дніпро” (клуб “Лівобережжя”), студія авторської пісні при БК Київського політехнічного інституту, клуби української авторської пісні “Деміївське братство” (1991 р.), “Український гітарослов” (1992 р.; більшість вищезгаданих клубів припинили існування внаслідок вилучення приміщень, які вони обіймали, під оренду комерційним структурам), у середині 90-х років – це бард-салони Олега Рубанського (діяв у 1992-1996 рр.), артистична вітальня Ірини Стрельникової “От всей души...” (1995-1999 рр.), клуб української авторської пісні та поезії “Живослов” (1997-1998 рр., при Київському будинку вчителя) тощо. Принагідно зазначимо, що нині з-поміж усіх київських бардоб’єднань, витворених за доби СРСР, нині діє лише клуб “Арсенал” при КЦ “Печерськ”.

Аналіз даних, поданих у Таблиці 2 дає підстави для висновку, що з-поміж усіх 69 фестивалів (злетів, конкурсів) регулярний характер мають лише декілька (полтавський “Автограф”, сумський “Булат”, черкаські “Срібні струни”, житомирські “Студентські струни”, харківський “Майдан” та деякі інші). Крім того, з числа фестивалів, започаткованих за доби СРСР, діють лише Український (з 1988 р., до 1999 – Всеукраїнський) фестиваль авторської пісні (Київ), “Байда” (Запоріжжя), “Булат” (Суми) і “Пам’яті Артура Григоряна” (Ялта). Так саме від радянської доби діють і бардівські табори “Барзовка” і “Піщане” в АР Крим, які й досі залишаються в Україні єдиними інституціями подібного типу.

Останні роки позначилися й помітною стабілізацією кількості щорічних конкурсно-фестивальних акцій: після відносної депресії 90-х років, коли кількість таких акцій знизилася навіть порівняно з пізньорадянською добою12 до 5-7 на рік (5, ч.7, с.1), з 1999 р. їх відбувається по 20-25 на рік (виняток становить 2000 рік, коли кількість фестивалів та конкурсів несподівано “підстрибнула” до 37). Пояснити подібний ренесанс бардівської пісні у пострадянській Україні, що розпочався в роки досить економічно несприятливі для розвитку неприбуткових та малоприбуткових сфер культурної діяльності (дефолт 1998 р. та “постдефолтний” 1999 р.), можливо лише дією соціокультурологічних чинників, зокрема, чинником стихійного маятникоподібного “припливу-відпливу” інтересу до певного явища з боку суспільства, що діє незалежно від чинників політико-економічних.

Дещо доповнити наші уявлення про диспозицію фестивального життя допоже ще одна таблиця, де представлено статистику заходів по регіонах.

Таблиця 3

Статистика конкурсно-фестивальних заходів з авторської пісні по регіонах

Регіон, загальна кількість проведених фестивалів Роки
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
АР Крим (18) 2 2 7 1 1 2 3
Вінницька обл. (1) 1
Волинська обл. (1) 1
Дніпропетровська обл. (13) 2 2 3 2 2 1 1
Донецька обл. (5) 1 1 1 2
Житомирська обл. (8) 1 1 1 1 1 1 2
Закарпатська обл. (1) 1
Запорізька обл. (5) 1 1 1 1 1
Івано-Франківська обл. (5) 1 1 1 1 1
Київська обл. (12) 1 2 2 1 2 1 3
Кіровоградська обл. (0)
Луганська обл. (13) 1 1 4 1 2 2 2
Львівська обл. (1) 113
Миколаївська обл. (0)
Одеська обл. (1) 1
Полтавська обл. (11) 1 1 3 1 2 2 1
Рівненська обл. (4) 1 2 1
Сумська обл. (15) 1 1 2 3 3 3 2
Тернопільська обл. (0)
Харківська обл. (19) 2 3 4 4 2 1 3
Херсонська обл. (0)
Хмельницька обл. (1) 1
Черкаська обл. (7) 1 1 1 1 1 1 1
Чернівецька обл. (0)
Чернігівська обл. (0)
м.Київ (11) 2 1 3 1 2 2
м.Севастополь (8) 1 2 2 1 1 1

Як засвідчують наведені дані, по-перше, активність бардівського життя – як щодо кількості бардоб’єднань, так і щодо кількості фестивальних заходів – має помітно вищий рівень у східних регіонах України. Це пояснюване тим, що рух авторської акустичної пісні декілька десятиліть поспіль був притаманний передусім міському російськомовному (точніше, інтернаціонально-російськомовному) населенню, а отже, й найбільш потужні й витривалі його структури витворилися й існують у російськомовних регіонах країни (Харків, Дніпропетровськ, Донецька і Луганська області) та серед російськомовного населення центральних і північних регіонів України (Київ, Полтава, Суми). По-друге, в низці випадків активність бардівського життя жодним чином не вписується ані у залежність від величини населеного пункта (наприклад, за 7 останніх років у Севастополі відбулася 8 фестивальних заходів, а в Одесі – лише 1), ані в “регіональну логіку”. Так, за винятково високої фестивальної активності м.Суми (15 заходів) у сусідньому Чернігові не лише не відбулося жодного фестивалю, а навіть не існує жодного бардоб’єднання (у Сумах таких об’єднань цілих 3). Коли у Львівській обл. за розглядуваний період відбувся лише один бардівський фестиваль, у Тернопільській – жодного, то в Івано-Франківській обл. – 5! Проте, пояснення існує, і пролягає в суто суб’єктивній площині: активність бардівського життя залежить не лише від “об’єктивної” налаштованості загалу місцевого контингенту слухачів (скажімо, велика кількість фестивальних заходів в АР Крим майже цілковито виявляється у курортний сезон, натомість у міжсезоння перебуває на “мертвій точці”), але й суб’єктивних чинників – наявності енергійних ентузіастів-організаторів (Ігор Гриник в Івано-Франківську, Петро Картавий в Сумах, Семен Рубчинський, Олександр Король у Києві, Володимир Шинкарук у Житомирі) та потужних бард-клубів (“Арсенал” у Києві, “Булат” в Сумах, “Берег” у Черкасах).

Водночас, слід зазначити й про низку нових тенденцій в русі авторської пісні, що мають місце в останні роки:

 1. Подолання традиційного для авторської пісні стереотипу “безсрібництва” і народження тенденції малих комерційних проектів. В цьому плані показовою є концертна діяльність бардів у Київському будинку актора, що впродовж 2000-2004 рр. перетворився на провідний концертний майданчик бардів в Україні14. Якщо в середині 90-х років концерти авторської пісні тут влаштовувала лише продюсерська агенція “Компроміс”, а в 2002 р. серед регулярних бардівських заходів тут діяв лише Мистецький проект Інни Труфанової “А будет это так...” (щодва тижні), то з 2003 р. регулярні імпрези авторської пісні тут влаштовують ще декілька агенцій – “Арт-Сузір’я”, “Коло”, “Бамбук”. Влаштовувані концерти базуються на принципах самоокупності (тобто на виручці від проданих квитків, ціна яких здебільшого не сягає 5 грн). Незважаючи на те, що виручених у такий спосіб почасти вистачає лише на сплату оренди залу, частота бардівських акцій не лише не знижується, а, навпаки, зростає, що переконливо свідчить про те, що “грошова” сторона тут є далеко не основною метою організації подібних заходів.

  Поряд з малими комерційними проектами, у царині авторської пісні ще з кінця 80-х років здійснюються також спроби великих комерційних проектів, що здійснюються на куди більших концертних майданчиках, ніж зал Будинку актора. На сьогодні такими проектами в Україні опікується лише одна продюсерська агенція – МКАУ (Міжнародне концертне агентство України), очолювана ветераном бардівського руху Семеном Рубчинським, основні акції якої здійснюються в приміщенні Великого залу Національної музичної академії та деяких інших великих концертних залах Києва. Якщо учасниками малих комерційних проектів (не кажучи про численні бескоштовні бардівські концерти в різноманітних культурних центрах, бібліотеках тощо) є майже поспіль вітчизняні автори-виконавці пісень, то великі комерційні проекти майже так саме поспіль здійснюються шляхом запрошення закордонних бард-зірок – з Росії (найчастіші гастролери – Олег Мітяєв, Олександр Городницький, Тимур Шаов тощо) або з російськомовної західної діаспори (переважно того ж таки російського походження). Серед україномовних бардів учасником таких проектів в останні 10 років є хіба що Тризубий Стас. На жаль, досі є проблемою створення комерційних україномовних проектів у царині авторської пісні: відомий сумний випадок, коли на концерт україномовної пісні за участі таких відомих бардів, як С.Мороз, І.Якубовський, Е.Драч, В.Забігайло (Миргород) у Київському будинку Актора не було продано жодного квитка (концерт мав відбутися 19 травня 2004 р.). Наразі не можна не згадати й долю популярного свого часу львівського театру-кабаре “Не журись!”, більшість акторів якого були відомі відомі барди, а основу музичного оформлення вистав складали бардівські пісні: утворений у 1987 р. на хвилі українського національного відродження, досягнувши піку своєї популярності на межі 80-90-х років, “Не журись!” припинив існування наприкінці 90-х років через фінансові нестатки. Головною причиною останніх стало значне зменшення аудиторії відвідувачів, до якого спричинило не зниження популярності жанру, а економічна криза в країні.

  Принагідно варто наголосити на тому, що репрезентаційні акції з КМФ є порівняно маловитратними: здебільшого обмежуючись виконавцями-солістами на акустичних інструментах або співаками, які виступають у власному інструментальному супроводі, представник КМФ не потребує таких витрат на підготовку своїх концертних акцій, як скажімо, поп-музичний гурт чи великий музично-інструментальний колектив (освітлення, звуковий баланс тощо). Прикладом маловитратності влаштування бард-фестивалю є хоча б такий факт, що організатори “Української хвилі-2002” подали до Сумського міськвиконкому клопотання виділити на потреби фестивалю аж... 800 грн (утримання і оплата членів жюрі) (5, ч.23, с.5).

  Імовірно, маловитратності репрезентаційних акцій у царині авторської пісні чималою мірою завдячує й те, що колишнім активістам бардівського життя України, які нині проживають за її межами, часом вдається організовувати бардфестивалі навіть у країнах, де публіка цього жанру обмежується вузьким колом російськомовної діаспори. Скажімо, Леонід Духовний, знаний як організатор багатьох нелегальних бардівських концертів у Києві за доби СРСР (деякі з цих заходів, влаштовуваних у підкиївських лісах, збирали понад 1 тис. слухачів), опісля своєї еміграції до м.Сан-Франциско, є співорганізатором низки фестивалів російськомовної бардівської пісні у США: “Добре жити на Сході” (зліт бардів Східного узбережжя), “Півострів” (Загальнокаліфорнійський зліт), “Falcon” (Південнокаліфорнійський зліт), в межах яких, зокрема, присуджено номінацію “Тому українцеві” (серед номінантів – колишній киянин, нині громадянин Ізраїлю Леонід Позен).

 2. Налагодження випуску аудіопродукції15. Переважно це аудіокасети, меншою мірою – компакт-диски. У 2000 р. було створено спеціалізовану крамницю “Бард” на Андріївському узвозі (з постійно діючим бард-салоном), але через рік вона припинила існування через відсутність коштів за оренду приміщення. Кошти на випуск аудіопродукції винаходяться авторами-виконавцями самостійно, якоїсь міжбардівської координації дій на цьому терені не здійснюється. Витворилося й своєрідне замкнене коло й щодо роздрібної реалізації бардівської аудіопродукції: з одного боку, крамниці, що спеціалізуються на продажі аудіопродукції, не беруть на реалізацію бардівські пісні через начебто відсутність масового попиту (тобто спрацьовує стереотип авторської пісні як мистецтва для вузького кола шанувальників;ті ж торговельні точки Києва, що в принципі погодилися на продаж бардівських аудіокасет і компакт-дисків, підходять до добору реалізовуваного товару досить тенденційно. Так, на книжковому ринку “Петрівка” на реалізацію беруть виключно записи бардів з Росії, а на майдані Незалежності – лише україномовних бардів); з іншого боку, відсутність можливості широкої реалізації аудіозаписів українських бардів (як україно-, так і російськомовних) тим самим позбавляє потенційного покупця належної інформації про їх наявність.
 3. За пострадянської доби відбувся певний прорив вітчизняних бардів в електронний медіа-простір. Серед радіопрограм, присвячених авторській пісні, що нині найбільш регулярно виходять в ефір - "Авторська пісня" (авторка-ведуча Зінаїда Дмитровська; I програма Українського радіо, щотижня), "Гітара по колу" (авторка-ведуча Нінель Пазирюк, щотижня), "А будет это так...” (Авторка-ведуча Інна Труфанова, щодва тижні; обидві програми – по Радіо „Рокс-Украина”, 67.7, 103.6 FM), "Від душі до душі" (автор-ведучий Микола Підгорний; Студия „Майдан” радио „Голос Киева” 72.08 FM, щотижня). Низка бардоб’єднань заснували власні веб-сайти (зокрема, київські клуби авторської пісні “Арсенал”, “Дом”, “Вертикаль), у 2000 р. заснований інформаційний портал відомого київського барда Дениса Голубицького “Авторська пісня в Києві” в Мережі (goldenark.narod.ru/APVK.htm). На жаль, припинили існування започатковані на межі 90-2000-х років телепрограми з авторської пісні(всі – щотижневі): "Алфавіт" (у 2004 р.; ведучий Валерій Винарський, TV-Tabachuk), “Бард-салон” (існувала у 2000-2002 рр.; ведучий Тризубий Стас, телеканал “Тет”), “Доживемо до понеділка” (існувала з вересня 1999 р. до березня 2004 р.; ведучий Володимир Семенов, ТРК “Гравіс”), “Обличчям до весни” (існувала навесні-влітку 2004 р.; Перший Національний телеканал).
 4. Інкорпорованість у бардівські чи кобзарські товариства є далеко не обов’язковим атрибутом діяльності митців малих форм. Чимало з них є “некооперованими”. Небажання інкорпоруватися викликано низкою чинників, серед яких – суб’єктивне нейприйняття інкорпорованості (притаманне деяким аматорам, які творять виключно “для себе” і мають відчутний “комплекс художньої меншовартості” щодо власного доробку), пряма співпраця із продюсерськими структурами (Володимир Новиков), достатній ступінь суспільної визнаності митця, що дозволяє йому реалізовувати себе “у суспільстві взагалі”, тобто за межами організованих кіл шанувальників даного мистецького жанру чи напрямку (Тризубий Стас, Ольга Богомолець). Слід зазначити, що навіть для “незалежних” бардів чи кобзарів певні організаційні структури у сфері КМФ, як правило, становлять трамплін до ширшого суспільного визнання їхньої творчості, ніж коло шанувальників певного жанру чи стилю (тим більше, коли це коло є не вельми широким). Як показує практика діяльності таких авторів-виконавців у сфері бардівської пісні чи неокобзарства, згадане супроводжується не тільки розширенням їх творчого діапазону, “розімкненням” у різні сфери культурно-мистецької діяльності - скажімо, з літературною творчістю (Віктор Морозов, Тризубий Стас, Валерій Винарський), журналістикою (Андрій Панчишин, Анатолій Лемиш16), драматургією (Ігор Жук17), - а подекуди навіть повною зміною сфери мистецької діяльності (показовим є приклад Марії Бурмаки, яка, наприкінці 1980-х років досить яскраво заявивши про себе в царині акустичного фольк-року з елементами бардівської пісні, вже у 1993 р. практично повністю перейшла до сфери поп-музики. Сполучення романсового, бардівського і поп-музичного жанрів певною мірою притаманне і Зої Слободян). Досить складною та репрезентативною в цьому плані є творча еволюція Едуарда Драча. Свій шлях у пісні він розпочав наприкінці 1970-х років як “класичний” російськомовний бард, член Дніпропетровського клубу самодіяльної пісні. З 1984 р. звернувся до творчості українською мовою і свідомо визначив себе як учасника руху української національної авторської пісні. У середині 90-х років він фактично відходить від руху бардівської пісні, захоплюється кобзарським мистецтвом, опановує низку традиційних українських народних інструментів і вступає до Київського кобзарського цеху. Але невдовзі (з поч. 2000-х років) Е.Драч розширює обрії своєї діяльності й нині визначає себе як “учасника міжнародного руху аутентичної музики”.
Крім “некооперованих” бардів, існує також низка творчих суб’єктів “акустичної” пісні, чию належність до певного з перелічених напрямків КМФ визначити досить проблематично. Серед них – Народний театр авторської пісні в м.Запоріжжі (при БК ЗАТ “Титан”), який в останні роки фактично перейшов на постановку повноцінних драматичних вистав за участю “практикуючих” бардів та з активним використанням зразків бардівської пісні (а отже, фактично вже є театром не лише авторської пісні, як про те свідчить його назва), джаз-фольк гурт “Чорні черешні” з м.Рівне, який тривалий час (у 1990-і роки) брав участь у бардівському русі, став переможцем низки бардівських фестивалів, став єдиним україномовним учасником Фестивалю авторської пісні країн СНД “Петербурзький акорд” (1996 р.), а його керівник Юрій Поліщук навіть був організатором фестивалю акустичної пісні “Я і гітара”, але ані за репертуаром (не включає жодного власне “авторського” твору й цілковито складається з джаз-обробок українських пісень,), ані за виражальною стилістикою (відсутність стильової спорідненості з “класичною” авторською піснею) до бардівської пісні не належить. До “некласифікованих” авторів-виконавців слід віднести й активно концертуючих Наталію Бучель (поліжанрова “камерна гітарна естрада”), Лесю Тишківську (музично-поетично-сценічний моносинтез, “людина-театр”; розпочинала свій шлях у “класичній” авторській пісні з елементами акустичного джаз-року, нині в її активі 6 виданих поетичних збірок і авторський компакт-диск), Люсію Маришеву (авторський неороманс з елементами рок-стилістики, поряд із гітарою використовує в супроводі віолончель) тощо. Так саме, як і найвідоміші “некооперовані” барди, згадані “некласифіковані” автори й творчі колективи прагнуть здійснювати самостійну творчо-комерційну діяльність (концертну та аудіо- і літературно-видавничу).

Залишаючись в цілому аматорською сферою, завдяки внутрішньому розмаїттю своїх проявів, широким можливостям вільного міжстильового, міжжанрового і навіть міжвидового (головним чином по вісі музика-література-театр) перепливу творчих уподобань, що грунтується на вищезгаданому поєднанні “ілюзії простоти” та вишуканості й глибини творчої фантазії, завдяки також широким можливостям вільного асоціювання шанувальників тих чи інших сфер творчості, КМФ має високий потенціал залучення громадян до практичного опанування основами музичного, музично-поетичного і сценічного мистецтв.

Роботи за темою виконані відповідно до Тематичного плану науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт УЦКД на 2004 р.

Висновки та рекомендації

Висновки:

 1. В Україні розвивається культура малих форм (КМФ) музичного, музично-поетичного мистецтва.
 2. КМФ, акумулюючи в собі важливі риси елітарного мистецтва (розмаїття стилів і жанрів, апеляція до “високої” поезії), поп-культури (ілюзія простоти форм) і засад традиційно-фольклорної культури (усне творення і трансляція зразків) є ефективним знаряддям у справі залучення пересічних громадян до практичного опанування засад музичного мистецтва.
 3. Окремі напрямки КМФ (авторська акустична пісня, неокобзарство) набули самоорганізованого характеру, а витворені на їхньому терені громадські об’єднання становлять одне зі знарядь соціалізації громадян, насамперед “освіченої” молоді.
 4. Діяльність у сфері КМФ, що охоплює переважно “освічені” кола населення, має, з огляду на матеріальне становище основного загалу цього населення в сучасній Україні, має переважно неприбутковий характер. Матеріальними джерелами існування об’єднань, що діють у сфері КМФ, є насамперед сприяння їх діяльності з боку місцевих органів влади (на правах підтримки аматорських мистецьких об’єднань) шляхом безкоштовного надання приміщень для клубних зібрань та концертно-фестивальних акцій. В окремих випадках органами місцевої влади здійснюється й фінансова підтримка заходів, влаштовуваних згаданими об’єднаннями. Решта форм діяльності (зокрема, випуск авторської та колективної аудіопродукції) фінансується суб’єктами КМФ самостійно.
 5. В останні роки накреслилася тенденція до розширення кола самоокупних суб’єктів КМФ, що переважно реалізовуються в рамках малих комерційних проектів (зокрема, в організації платних концертних акцій), зростає кількість продюсерських центрів КМФ, переважно в царині авторської акустичної пісні. На жаль, комерційні проекти на більшості території України здійснюються практично поспіль на грунті російськомовного мистецтва, а великі комерційні проекти – майже виключно шляхом запрошення бардів з Росії.
Рекомендації:

Враховуючи важливість розвитку КМФ і всебічного використання її потенціалу для практичного залучення загалу пересічних громадян до опанування основами музичного мистецтва, органам державної влади та місцевого самоврядування варто вжити таких заходів:

 1. Ініціювати відкриття Всеукраїнського центру “акустичної” пісні;
 2. Започаткувати Всеукраїнський фестиваль акустичної пісні, що охоплюватиме різні напрямки КМФ (авторську пісню, кобзарське мистецтво, традиційний романс тощо);
 3. Створити Всеукраїнські курси авторів-виконавців і менеджерів акустичної пісні;
 4. Сприяти розробці навчальних програм з основ української акустичної пісні для спеціальних музичних і театральних навчальних закладів (на правах спецкурсів або розділів інших курсів18);
 5. Здійснювати матеріальне сприяння об’єднанням шанувальників КМФ у придбанні музичних інструментів, звукопідсилюючої апаратури, оргтехніки тощо.
Використані джерела:
 1. Авторська пісня в Україні. Адреси клубів, фестивалів, авторів, виконавців та організаторіів авторської пісні в Україні. – Суми-Вінниця, 2000. – 40 с.
 2. Авторская песня в Киеве в Сети / Персон. веб-страничка Д.Голубицкого. – www.goldenark. narod.ru/APVK.htm
 3. Алексеев Э.Е. Музыкальный фольклор и музыкальная самодеятельность // Народное творчество в культуре развитого социалистического общества: сб. ст. – М., 1984. – с. 45-69.
 4. Картавий П.П. Про співану поезію. – Суми, 2001. – 48 с.
 5. Об’єднання клубів авторської пісні України: інформаційний бюлетень. – 1998-2005. – чч. 1-48.
 6. Офіційний сайт клубу авторської пісні “Арсенал” [Київ]. – www.arsenal-bard.narod.ru
 7. Офіційний сайт клубу авторської пісні “Вертикаль” [Київ]. – www.vertikal.org.ua
 8. Офіційний сайт клубу авторської пісні “Дом” [Київ]. - www.dom-cap.narod.ru
 9. Українська художня культура: навч. посібник // за ред. І.Ф.Ляшенка. – К., 1996. – 416 с.
Публікації:
 1. Різник О.О. Бардівська пісня, мова та націоналізм [про деякі перспективи розвитку авторської пісні в Україні]. - Об’єднання клубів авторської пісні України: інформаційний бюлетень. – 2004, ч.5 (39). – с.6-9 (0,4 обл.-вид. арк.)
 2. Резник А.А. Авторская песня в постсоветской Украине: вопросы двуязычия. – чч. 1, 2. – Поэзия.ру. – www.poezia.ru. - 0,8 авт.л.
 3. Різник О.О. Авторська пісня в помаранчевому інтер’єрі [роздуми про місце авторської пісні в укр. суспільстві у світлі Помаранчевої революції]. - Об’єднання клубів авторської пісні України: інформаційний бюлетень. – 2005, ч.2 (48). – с.5-8 (0,4 обл.-вид. арк.)
 4. Резник А.А. Трансформации жанра авторской песни в постсоветскую эпоху // Новое поколение и диалог культур на постсоветском пространстве. Материалы II Конгресса деятелей культуры и искусства государств-участников СНГ. Минск-Мир-Гродно, 3-6 июня 2004 г. – Рукопись. – 0,5 авт.л.
Апробація теми на конференціях і семінарах:
 1. Резник А.А. Трансформации жанра авторской песни в постсоветскую эпоху // Доклад на II Конгрессе деятелей культуры и искусства государств-участников СНГ “Новое поколение и диалог культур на постсоветском пространстве”. - Минск-Мир-Гродно, 3-6 июня 2004 г.
 2. Різник О.О. Автори-виконавці в жанрі бардівської пісні в культурно-освітньому ландшафті України // Доповідь на Всеукр. Наук.-практ. конференції “Художня освіта і суспільство XXI століття: духовні, культурологічні, мистецькі виміри”. – 22-23 жовтня 2004 р.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура