МАТЕРІАЛИ

Міжнародної науково-практичної конференції
ІХ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва

"КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
У СВІТЛІ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ
2012 РОКУ ЯК РОКУ КУЛЬТУРИ
ТА ВІДРОДЖЕННЯ МУЗЕЇВ В УКРАЇНІ"

2 – 3 червня 2011 р.

Том І

Рекомендовано Вченою радою
Українського центру культурних досліджень
Міністерства культури і туризму України
Протокол № 4 від 18 травня 2011 року

Київ

УДК 304.44(477)+94(477)

ББК Т3(4Укр)64-7

Н 354

ІХ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва "Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі пі-дготовки і проведення 2012 року як року культури та відродження музеїв в Україні" : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (том 1), Київ, 2-3 червня 2011 р. — К. : НАКККіМ, 2011. — 252 с.

ISBN

Збірник укладено за матеріалами ІХ Культурологічних читань пам’яті Володимира Подкопаєва "Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення 2012 року як року культури та відродження музеїв в Україні", проведених 2-3 червня 2011 року Українським центром культурних досліджень та Національною історичною бібліотекою України.

До збірника увійшли статті й тези доповідей з актуальних питань теорії та історії культури, етнокультурології, семіології, музеєзнавства, пам’яткознавства, прикладної культурології, зокрема: з проблем культурної трансформації українського суспільства та її впливу на формування національного культурного простору України; становлення і розвитку національного законодавства щодо національного культурного простору; основних тенденцій розвитку культури, її розмаїття в національному та світовому контекстах; трансформації регіональних культурних ідентичностей та символічного простору міст України; взаємодії тенденцій посилення зовнішніх культурних впливів та збереження національно-культурної самобутності України; з проблем розвитку сучасних культурних індустрій, культурно-мистецької освіти тощо.

Для науковців, культурологів, мистецтвознавців, управлінців у галузі культури, працівників культури й мистецтва, викладачів, аспірантів та студентів гуманітарних спеціальностей.

Редакційна колегія:

Гриценко О.А. – канд. тех. наук, заслуж. діяч мистецтв України, директор УЦКД (голова редколегії);

Безклубенко С.Д. – доктор філос. наук, професор, проректор КНУ-КіМ, провідний науковий співробітник УЦКД;

Дмитренко М.К. – доктор філол. наук, завідувач відділом фольклористики ІМФЕ імені М.Т. Рильського НАН України, пров. наук. співробітник УЦКД;

Цимбалюк Н.М. – доктор соціол. наук, професор, зав. лабораторії УЦКД, професор КНУ ім. Т.Г. Шевченка;

Чернова К. О. – доктор соціологічних наук, пров. наук. співробітник УЦКД, ст. наук. співробітник Київського національного університету іме-ні Тараса Шевченка;

Шульгіна В.Д. – доктор мистецтвознавства, професор, пров. наук. співроб. УЦКД, зав. кафедри теоретичної та прикладної культурології НАКККіМ;

Босик З.О. – кандидат культурології, зав. лабораторії традиційної народної культури ім. Василя Скуратівського УЦКД;

Кузнєцова І.В. – канд. філософ. наук, вчений секретар НАКККіМ, пров. наук. співробітник УЦКД;

Метельова Т.О. – канд. філос. наук, доцент, ст. наук. співробітник Інституту європейських досліджень НАН України, зав. лабораторії дослі-джень норми і права УЦКД;

Неволов В.В. – канд. мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, професор, зав. лабораторії народного мистецтва УЦКД;

Недбайло О.В. – ст. наук. співробітник УЦКД;

Різник О.О. – канд. мистецтвознавства, зав. лабораторії аудіовізуальних мистецтв і масової культури УЦКД;

Садовенко С.М. – канд. педагогічних наук, ст. наук. співробітник, заступник директора з науково-технічної роботи УЦКД, доцент НАК-ККіМ (відповідальна за випуск);

Солодовник В.В. – канд. економ. наук, заст. директора з наукової роботи УЦКД.

Автори статей відповідають за достовірність і вірогідність викладеного матеріалу, за належність поданого матеріалу їм особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.

Думки авторів можуть не збігатись із позицією редколегії.

© Український центр культурних досліджень, 2011
© Автори, 2011

 

Володимир Петрович Подкопаєв
(1949 – 2002)

Культура мусить вижити і зберегти
для наступних поколінь найцінніше –
джерела народної духовності

 

Подкопаєв Володимир Петрович (1949–2002) – український культуролог, організатор культурно-дозвіллєвої справи, кандидат педагогічних наук, засновник і перший директор Українського центру культурних досліджень (1991–2002 рр.). Автор понад 50 праць з проблем розвитку української національної культури, ініці-атор проведення і організатор низки загальноукраїнських та міжнародних культурно-мистецьких заходів, присвячених українській традиційній культурі та художньому аматорству.

В.П. Подкопаєв народився 21 листопада 1949 р. в с. Войнівка Новоукраїнського району Кіровоградської обл. в родині службовців (батько – гірничий інженер, мати – клубний працівник). У 1975 р. за-кінчив факультет культурно-освітньої роботи Харківського держав-ного інституту культури. Відтоді до 1980 р. – директор Куп’янського районного будинку культури на Харківщині. У 1980 р. переїздить до Києва, у 1987 р. закінчує аспірантуру при Київському державному інституті культури й захищає кандидатську дисертацію "Педагогічні умови вдосконалення виховного процесу в дитячих духових оркест-рах", тоді ж розпочав викладати у цьому закладі. Але від того ж таки 1980 р. й до кінця життя В.П.Подкопаєв пов’язав свою долю з УЦКД, роботу в якому він вважав головною справою свого життя: спочатку обіймав посаду завідувача сектору музичного мистецтва (на той час заклад мав назву Республіканський науково-методичний центр народної творчості і культурно-освітньої роботи, згодом УЦНТ – Український центр народної творчості), у 1991 р. був призначений його директором і невдовзі стає "головним архітектором" реорганізації УЦНТ в Український центр культурних досліджень – багатопрофільний науковий заклад, який, на думку В.Подкопаєва і його однодумців, мав стати мозковим центром реформ у культурній галузі України, розробки стратегічних напрямків державної культурної політики, комплексного дослідження різних сфер національної культури.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура