Родинна обрядовість: Трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини. Монографія


ЗОЯ БОСИК

Монографія

Рецензенти:
Дмитренко Микола Костянтинович, доктор філологічних наук,
зав. відділу фольклористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України;
Карпова Людмила Олексіївна, кандидат педагогічних наук, професор,
професор кафедри культурології КНУКіМ, заслужений працівник культури України;
Метельова Тетяна Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент,
старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України;
Садовенко Світлана Миколаївна, заступник директора з науково-технічної роботи УЦКД,
кандидат педагогічних наук, доктор філософії (Ph.D.), старший науковий співробітник,
доцент НАКККіМ, член Національної Всеукраїнської музичної спілки.

Рекомендовано до друку
рішенням Вченої ради Українського центру культурних досліджень
Міністерства культури і туризму України,
Протокол №5 від10 листопада 2010 року

Босик З.О. Родинна обрядовість: Трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини: монографія / Зоя Босик. — К. : НАКККіМ, 2010. — 344 с.

Монографія є першою наукового спробою сучасних методологічних підходів до розробки культурологічних досліджень української традиційної весільної обрядовості як комплексу ритуалів перехідного характеру з погляду виявлення в них їхньої інваріантної основи.

Головні теоретичні висновки і положення монографії мають методологічне значення також для культурно-педагогічної практики, оскільки на відміну від закликів щодо необхідності збереження і розвитку народних традицій сприяють виробленню реальних проектів, спрямованих на їх підтримку й відродження.

Праця базується на матеріалах польових досліджень, здійснених автором у 2001—2009 рр. та їх компаративістики з друкованими джерелами кін. ХІХ — ХХІ ст. містить широкий і ексклюзивний фольклорний матеріал і є цікавою та корисною для студентів і викладачів українознавства, фольклористики, етнографії тощо.

Монографія орієнтована на культурологів, мистецтвознавців, народознавців, краєзнавців, працівників культури і мистецтв, викладачів культурно-мистецьких дисциплін, аспірантів, студентів, на широкий загал.

ISBN 978-966-452-054-3© З.Босик, 2010

ЗМІСТ
Родинна обрядовість: Трансформація та архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Наддніпрянщини. МонографіяКарпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура