Євтушенко Л. В.,
викладач ДМШ № 1, м. Суми

Українське суспільство переживає складні процеси внутрішньої трансформації та реформування. Насамперед, це стосується галузі культури, яка в період національного відродження потребує чітких духовних орієнтирів. Особливої ваги в цьому аспекті набуває проблема виховання духовної культури молодого покоління.

В умовах відновлення і відродження національної культури України, необхідно піднімати роль і значення естетичного розвитку особистості, оволодіння цінностями і знаннями у сфері музичного мистецтва.

Актуальним у сьогодення є музично-естетичне виховання в мистецьких навчальних закладах, яке дає можливість формування у юного музиканта культури народу.

Орієнтація навчального процесу на набуття і віддачу необхідних знань, розвиток і реалізацію освітніх умінь учнів виступає як необхідні взаємопов’язані і взаємозалежні ознаки професійної діяльності викладачів музичних шкіл та шкіл естетичного виховання.

Сучасні підходи до навчання та виховання учнів нової генерації передбачають орієнтацію їх уваги на розвиток гуманітарного світогляду та творчого потенціалу.

У процесі професійної підготовки учнів музичної школи, зокрема в класі фортепіано, виконавським дисциплінам відведено особливе місце в системі фахових предметів.

Специфіка виконавської діяльності учня-музиканта вимагає володіння багатьма професійними знаннями та уміннями, які були б міцним підґрунтям при виконанні різних за характерами, стилями й формами музичних творів. Також учень повинен володіти певними музично-теоретичними знаннями, які б сприяли підвищенню його професійного рівня.

Не достатньо бути фахівцем тільки з гри на фортепіано або з інших музичних інструментів, з хорового чи індивідуально співу. Щоб бути справжнім виконавцем чи вміти грати в ансамблі, акомпанувати, добре читати з листа, транспонувати і навіть імпровізувати, треба добре знати музично-теоретичні дисципліни.

Дитина насамперед освоює способи колективного музикування, коли знання одного миттєво стають досягненням усіх, і коли дія кожного учня перебуває в композиційному зв’язку з діями інших дітей. Це забезпечує взаємний обмін засобами музичного спілкування, потребує від кожного постійного контролю власних дій і впливів всіх учнів ансамблю. Комплексне навчання музиці надає дітям широкі можливості для творчого розвитку здібностей, тільки тоді можливе професійне формування особистості учнів шкіл музично-естетичного виховання.

Міжпредметні зв`язки в початковій музичній освіті забезпечують систематичне засвоєння музично-теоретичної інформації та практично-виконавських вмінь; формування естетичного відношення до музики, залучення до різноманітних форм музично-творчої діяльності, створення умов для задоволення музичних інтересів учнів.

Отже, музичне виховання дітей повинне бути спрямоване на розвиток сприйнятливості до мови музики, потреби слухати музику. Міжпредметні зв`язки дають можливості:

  • аналізувати особливості музичної мови як відродження духовного світу людини, порівнювати поліфонічну та гомофонно-гармонічну музику та твори різних жанрів за їх призначення ( вальс, менует, прелюдія );
  • усвідомлювати зміст виконаних музичних творів, виражати власні емоційно-естетичні ставлення до них, засвоїти та закріпити основні музичні поняття і терміни (поліфонія, гомофонія), усвідомити роль музики в духовному житті людини та духовної сутності музичних творів;
  • визначити специфіку музики, форм прояву характерів людей, станів природи, формувати особисті потреби у слуханні та виконанні найкращих зразків музичного мистецтва (емоційний вплив: ліричний, драматичний);
  • порівнювати та характеризувати особливості побудови, розвитку різних музичних творів за жанрами і формами.

Початкова музична освіта дає унікальну можливість послідовно та ефективно вводити юного музиканта у художньо-естетичний простір культури, формувати світогляд учня, індивідуально-творчі здібності, стимулює розвиток самостійності та творчої ініціативи. Досягнення успіху у музичному навчанні учнів великою мірою обумовлене відповідністю методичних позицій викладача, під творчим керівництвом якого відбувається опанування музичного мистецтва.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура