Залізняк Л.,
головний бібліотекар відділу
організації і зберігання фонду НІБУ
Матлавс М.,
зав. сектору використання фондів відділу
організації і зберігання фонду НІБУ

Науковий і культурний розвиток суспільства, як у минулому, так і на цей час, неможливо уявити без бібліотек та бібліотечних фондів. Головним та постійним завданням бібліотек від початку їх створення і до наших днів було і залишається збирання, накопичення знань та інформації для їх використання, передачі наступним поколінням. Переважна більшість знань попередніх поколінь на сьогодні зафіксована на папері. Відомо, що папір, як матеріальна основа більшості бібліотечних документів з давніх часів був незамінним матеріалом, від якого людство не відмовиться і у майбутньому. Тому питання наукової організації, розміщення та збереження бібліотечних фондів на паперових носіях і у ХХІ ст. залишається актуальним.

Бібліотечний фонд, який формувався протягом 70-ти років у відповідності до завдань Національної історичної бібліотеки України і потреб її користувачів, є великою народною книгозбірнею. Її фонди є історичним, науковим і культурним національним надбанням та складовою частиною Державного бібліотечного фонду України.

Єдиний фонд Бібліотеки складається із основного та підсобних/спеціалізованих фондів.

Фонд основного зберігання є найбільш значною за обсягом частиною фонду Бібліотеки, що сягає понад 430 тис. примірників документів. Унікальні фонди мають галузевий характер історичного профілю українською та російською мовами.

Фонд основного зберігання розміщений у 2-х фондосховищах – центральному фондосховищі та фондосховищі № 1.

Активно запитувані документи, які наближені до пунктів видачі для оперативного і якісного обслуговування користувачів, розміщені в центральному фондосховищі (Лавра, корпус 24) і налічують понад 180 тис. примірників.

У фондосховищі застосовуються 2 системи розстановок – систематично-алфавітна та форматно-порядкова, яка введена в Бібліотеці з 1994 року. У фонді широко представлені документи вітчизняної всесвітньої історії, допоміжних історичних дисциплін (археології, нумізматиці, етнографії, історії України, історії зарубіжних країн; книги з історії філософії, соціології, держави і права, літературознавства, релігій, мистецтва) тощо.

Серед найцінніших документів історичного характеру, які зберігаються в центральному фондосховищі слід назвати:

"Архив Юго-Западной России" (8 частин),
"Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России" (15 томів),
"История ІІ мировой войны" (12 томів),
"Полное собрание русских летописей" (25 томів).

Є твори Бантиш-Каменського Д.Н., Брикнера А., Валішевського К., праці державних діячів, істориків, наприклад: А.В. Антоновича, Л.М. Антоновича, Д. Багалія, П. Дорошенка, М. Грушевського, М.І. Костомарова, І. Крип’якевича і ін.

Частину основного фонду складає художня література історичного характеру, твори українських письменників, класиків світової літератури, зарубіжних майстрів слова, мемуарні видання.

В центральному фондосховищі розміщені періодичні видання за останні 15 років та продовжувані видання, які постійно користуються попитом у користувачів. Наприклад, видання: "Археологія АН України", "Труды Киевской духовной академии", "Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка", "Чтения в историческом обществе Нестора Летописца", "Чтения в историческом обществе истории и древностей Российских при Московском университете" і ін.

Фондосховище № 1 (Лавра, корпус 85) налічує понад 250 тис. примірників документів. На першому ярусі розташовані дореволюційні, довоєнні книги, а також документи, видані до 1985 року. Книги і журнали розставлені за алфавітом. На другому та третьому ярусах розташовані періодичні видання. Особливо слід відмітити історичні журнали дореволюційних, довоєнних і післявоєнних років, які часто запитуються користувачами: "Вестник Европы", "Вестник Юго-Западной России", "Визвольний шлях", "Голос минувшего", "Журнал Министерства народного просвещения", "Исторический вестник", "Киевская старина", "Русская старина", "Русский архив", "Церковные ведомости", "Червоний шлях" тощо.

В цьому фондосховищі зберігається і фонд дореволюційних газет: "Искра", "Киевская биржа", "Киевские губернские ведомости", "Полтавские губернские ведомости" і ін.

Значним в роботі по пропаганді документів на послідуючі роки передбачається аналітичний розпис цінних дореволюційних, довоєнних періодичних та продовжуваних видань, які будуть відображені в тематичних базах даних.

Почесне місце у фонді займають окремо виділені книги серій "Жизнь замечательных людей", "Литературные памятники", що дозволяє підвищити оперативність обслуговування користувачів документами та поліпшити умови зберігання.

Велику цінність мають окремо створений фонд авторефератів дисертацій, які нараховують понад 10 тис. назв.

У фондосховищі № 1 тимчасово зберігаються до 6 тис. прим. рідкісних книг на іноземних мовах, які будуть передані в спеціалізований фонд документів іноземними мовами.

У основному фонді зберігається понад 60 тис. рідкісних і цінних документів, які відносяться до Державного реєстру національного культурного надбання, що є гордістю не лише Бібліотеки, але й України в цілому.

Постійно удосконалюється робота по науковій організації, розміщенню та збереженню документів у фондосховищах.

Відділ організації і зберігання фонду є основним центром руху фонду в Бібліотеці.

Основна проблема організації фонду вирішується в раціональному взаємозв’язку між основним і підсобними фондами Бібліотеки.

В зв’язку з відсутністю резервної площі для розміщення нових надходжень документів систематично проводиться передислокація фондів в усіх фондосховищах.

З метою інтенсифікації використання фондів у центральному фондосховищі та у фондосховищі № 1 планомірно переглядається фонд на предмет відбору архівних маловикористовуваних документів історичного профілю. Наприклад, документи з розділів класиків марксизму-ленінізму, історії КПРС, історії партій зарубіжних країн, історичного матеріалізму, комсомолу в кількості 26 тис. примірників були відібрані із центрального фондосховища і передані у відділ депозитарного зберігання фонду.

Постійно фонди звільняються від зайвих дублетних, застарілих за змістом і зношених видань.

Розкриваючи проблему розміщення документів у фондосховищах, слід відмітити і невирішені питання їх збереження.

Ми маємо декілька тисяч примірників зношених документів, які негайно потребують оправи, декілька десятків видань – реставрації.

У фондосховищах відсутні вентиляція, кондиціонери та пристрої для вимірювання температури і вологості повітря. Тому у фондах не дотримується температурно-вологісний режим.

Таким чином, вирішення цих важливих проблем дасть можливість вдосконалити організацію, розміщення та забезпечення повного збереження історичних фондів основного зберігання Бібліотеки.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура