Збанацька О. М.,
кандидат історичних наук,
старший викладач кафедри
соціальних комунікацій НАКККіМ

З 1 листопада 2010 р. набув чинності Національний класифікатор України "Класифікатор професій" ДК 003:2010 (далі – Класифікатор), що призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб’єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників. Майже 97% змін стосуються приведення Класифікатора у відповідності з вимогами Міжнародної стандартної класифікації професій (ISCO 88: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva).

Об’єктами класифікації в Класифікаторі є професії. Кодування об’єктів класифікації здійснено за фасетним методом. Структурно Класифікатор складається із кодів та назв класифікаційних угруповань (розділів, підрозділів, класів, підкласів та груп професій) [3]. Кодові позначення складаються із цифр від 0 до 9 та крапки. Ознаки класифікації розташовано в такій послідовності:

  • рівень освіти (перший рівень класифікації – розділи професій. Ідентифікуються однозначним цифровим кодом (напр. 1));
  • спеціалізація (другий, третій, четвертий – рівні класифікації, підрозділи, класи та підкласи професій. Код підрозділу складається із коду розділу та однозначного коду підрозділу (напр. 14); код класу складається із коду підрозділу та однозначного коду класу (напр. 144); код підкласу складається із коду класу та однозначного коду підкласу (напр. 1448));
  • кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються (п’ятий рівень класифікації – групи професій. Код групи складається з коду підкласу та відокремленого від нього крапкою коду групи (напр. 1448.1)).

Класифікаційні групи сформовані у 9 розділів: розділ 1 (законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)); розділ 2 (професіонали); розділ 3 (фахівці); розділ 4 (технічні службовці); розділ 5 (працівники сфери торгівля і послуг); розділ 6 (кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства); розділ 7 (кваліфіковані робітники з інструментом); розділ 8 (робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин); розділ 9 (найпростіші професії) [3].

Для зручності у користуванні Класифікатором наводяться також коди ЗКППТР (Загальносоюзного класифікатора: Професії робітників, посади службовців та тарифні розряди) [4], номери випусків ЄТКД (Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій робітників) та ДКХП (Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників) [1, 2].

Професії, пов’язані зі спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність" представлені переважно у перших двох розділах.

Так, у першому розділі вміщено професії, що пов’язані з керівництвом установами та різними видами діяльності. Наведемо фрагмент ієрархічної класифікації професій, пов’язаних з інформаційною діяльністю:

1 Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
144 Менеджери (управителі) у будівництві, на транспорті, пошті та зв’язку
1448 Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей
1448.1 Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей
147 Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам
1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації
1476 Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами
1476.1 Менеджери (управителі) з реклами

Відповідно представлено покажчик професійних назв робіт за кодами професій:

Код КП Код ЗКППТР Випуск ЄТКД Випуск ДКХП Професійна назва роботи
1448.1       Менеджер (управитель) з туризму
1473       Менеджер (управитель) у сфері надання інформації
1476.1     1 Менеджер (управитель) з реклами

Перший розділ щодо кваліфікації, як ознаки класифікації, є змішаним порівняно з іншими розділами. Він охоплює широке коло професій, пов’язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю та відповідальністю.

У другому розділі вміщено професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук. Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв’язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі.

До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов’язків) кваліфікації за: 1) дипломом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра; 2) дипломом про присудження наукового ступеня (кандидата або доктора наук); 3) атестатом про затвердження вченого звання (старшого наукового співробітника, доцента, професора). Наведемо фрагмент ієрархічної класифікації професій:

2 Професіонали
243 Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм
2431 Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів
2431.1 Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство)
2431.2 Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках
2432 Професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм
2432.1 Наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми)
2432.2 Бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм
2433 Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу
2433.1 Наукові співробітники (інформаційна аналітика)
2433.2 Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики
248 Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи
2481 Професіонали в галузі туризму
2481.1 Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство)
2481.2 Туризмознавці

Відповідно представлено покажчик професійних назв робіт за кодами професій:

Код КП Код ЗКППТР Випуск ЄТКД Випуск ДКХП Професійна назва роботи
2431.1       Молодший науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство)
2431.1 23667   81 Науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство)
2431.1       Науковий співробітник-консультант (архівна справа, музеєзнавство)
2431.2 20193 -   Архівіст
2431.2 25395 -   Експерт з комплектування музейного та виставочного фонду
2431.2 25223 -   Зберігач експонатів
2431.2 25220   81 Зберігач фондів
2432.1 21792   1 Документознавець
2432.1       Молодший науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація)
2432.1 23667 -   Науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація)
2432.1       Науковий співробітник-консультант (бібліотечна справа, науково-технічна інформація)
2432.2 20269   81 Бібліограф
2432.2 20272   81 Бібліотекар
2433.1.       Молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика)
2433.1       Науковий співробітник (інформаційна аналітика)
2433.1       Науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика)
2433.2       Аналітик консолідованої інформації
2433.2 22336   1 Інженер з науково-технічної інформації
2481.1       Молодший науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)
2481.1       Науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)
2481.1       Науковий співробітник-консультант (туризмологія, екскурсознавство)
2481.2       Екскурсознавець
2481.2       Туризмознавець

Аналізуючи наведені в таблицях коди інших класифікацій, можна зазначити, що у "Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників" у випуску 1 "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності", розділі 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців" присутні кваліфікаційні характеристики: менеджера (управителя) з реклами, документознавця, інженера з науково-технічної інформації [1], у випуску 81 "Культура та мистецтво" – кваліфікаційні характеристики наукового співробітника (музеєзнавство), зберігача фондів, бібліографа, бібліотекаря [2]. У довіднику не представлено кваліфікаційні характеристики: менеджера (управителя) з туризму, менеджера (управителя) у сфері надання інформації, архівіста, зберігача експонатів, туризмознавця тощо.

Таким чином, "Класифікатор професій" ДК 003:2010 максимально відобразив наявні сьогодні професії у сфері документознавства та інформаційної діяльності, перевів національні дані у систему, яка має полегшити міжнародний обмін професійною інформацією. Проте виникає потреба у розробці кваліфікаційних характеристик щодо нових професій, представлених у Класифікаторі.

Використані джерела

  1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 1 : Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, розд. 1 : Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців [Текст] / М-во праці та соц. політики України ; [підгот. : Бережна Л. М. та ін.]. – 3-тє вид., допов. та перепр. – Краматорськ : Центр продуктивності, 2005. – 353 с.
  2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип 81 : Культура та мистецтво [текст] / М-во праці та соц. політики України. – 2-ге вид., перепр. – Краматорськ : Центр продуктивності, 2005. – 76 с.
  3. Класифікатор професій : ДК 003:2010 [текст] / Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживч. політики. – [На заміну ДК 003:2005 ; чинний від. 01.11.2010]. – К. : Держспоживстандарт України, 2010. – 697 с. – (Національний класифікатор України).
  4. Общесоюзный классификатор : Профессии рабочих, должности служащих и тарифные разряды : 1 86 016 [текст] / Гос. ком. СССР по управлению качеством продукции и стандартам. – 2-е офиц. изд., доп. и перераб. – М. : Экономика, 1991. – 190 с.
Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура