Мусіна З. Х.,
зав. відділу НІБ України
Стегній Д. Г.,
зав. сектора НІБ Україн

Освічена людина не уявляє плідною свою наукову працю без бібліографічної інформації. П’ятдесят років фахівці Національної історичної бібліотеки України (НІБУ) створюють наукову бібліографію з історії України, яка забезпечує суспільство вичерпною і загальнодоступною інформацією. Чинне місце в цій почесній місії відіграє науково-бібліографічний відділ, який з’явився у структурі Бібліотеки в 1964 році. Нині бібліографічний доробок НІБУ становить близько 200 посібників, частина з яких уже стали раритетом [1].

Сьогодні велика увага приділяється створенню бібліографічних баз даних (БД). БД – це відібрані, організовані й упорядковані масиви інформації, використання яких істотно розширюють пошукові можливості їх користувачів і значно прискорюють створення бібліографічної основи для будь-якого дослідження [2]. Першим напрацюванням науково-бібліогра¬фічного відділу в АБІС ІРБІС, стала "Історія України", яка на сьогодні налічує 10000 записів і в подальшому буде поповнюватись. Невелика за обсягом БД "Суспільно-політичні процеси 60—80-х рр. в Україні: правозахисний, дисидентський рух", що доповнює бібліографічний покажчик "Репресії 20—30—40-х і початку 50-х років на Україні", нараховує 100 бібліографічних записів, де представлено книги, монографії, статті, публікації з періодичних видань українською та російською мовами за 1989—1991 рр. Вона містить інформацію про причини і передумови виникнення опозиційного руху, етапи становлення та розвитку нелегальних і таємних організацій, придушення українського національного руху, біографічні документи про опозиціонерів і правозахисників.

Науково-бібліографічна діяльність НІБУ тісно пов’язана з історичною наукою. Між Бібліотекою і установами Академії наук України – Інститутом історії України та Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса – укладено угоди про співробітництво, які сприяють розвитку і популяризації досягнень історичної науки та бібліографії в Україні. Науковці пропонують актуальні теми, що потребують бібліографічного забезпечення, надають консультативну допомогу фахівцям Бібліотеки у складанні бібліографічних покажчиків.

У даній статті автори пропонують ознайомитись з новими бібліографічними проектами, роботу над якими розпочав науково-бібліографічний відділ.

Історія повсякденного життя суспільства – один із сучасних напрямів дослідження історичної науки. На тлі повсякденності відбуваються політичні події, розгортаються особисті долі людей, реалізуються суспільні проекти. Дослідники повсякденності зосереджені на вивченні потреб людини, громадянського суспільства, а не тільки держави й економіки, відтворюють умови життя, праці та відпочинку (побуту, умов проживання, раціону харчування, способів лікування, соціальної адаптації), а також фактори, що впливають на формування свідомості та норм поведінки, соціально-політичні уподобання тощо переважної більшості населення тієї чи іншої країни у той чи інший історичний період. Інтерес до цієї проблематики зростає в Європі, значні напрацювання мають російські вчені, українські історики також проявляють зацікавленість новою методологією. Слід відмітити, що в Інституті історії України НАН України вже видано колективну монографію з даної теми [3; 4], яка була представлена на науковій конференції "Історія України крізь призму мікроісторії та історії повсякденності", що відбулась у 2010 році у цій установі. НІБУ запропоновано підготувати джерельну базу "Повсякденне життя України 20—30-і рр. ХХ ст.", яка б стала у нагоді вченим для подальших наукових досліджень.

Не менш актуальною і цікавою є друга тема, над якою буде працювати Бібліотека – "Суспільство і влада в Україні на етапі соціально-економічних перетворень 1919—1938 рр.". Українські історики протягом останніх двадцяти років досліджували переважно вплив влади на суспільство, але суспільство теж впливало на владу. Як зазначають вчені, ця проблема набагато важча для дослідження через те, що офіційні матеріали не могли давати адекватного уявлення про суспільні настрої, реакцію різних кіл суспільства на дії влади. Тому кожна бібліографічна замітка, яка засвідчує потік імпульсів від суспільства до влади має особливу цінність.

Новизною даних проектів є представлення іншого, нового погляду на вивчення проблем історії українського робітництва, селянства, інтелігенції, інших соціальних верств суспільства в умовах авторитарного режиму. Введення в науковий обіг як заборонених монографій і публікацій, так і нових дає можливість переосмислення соціально-політичної історії України, що сприятиме написанню правдивої історії нашого народу.

Джерельною базою для даних тем є бібліографічні напрацювання та книжкові фонди НІБУ. В активі ми маємо неопубліковані бібліографічні документи Бібліотеки з 1917 по 1967 рр., джерела з 1968 року представлені в щорічному бібліографічному посібнику "Історія України" за … [1968—2008 рр.]. Поряд з історичними джерелами буде заявлено документальний масив філософської, соціологічної, політологічної і мистецтвознавчої літератури. Певне місце серед джерел займатимуть мемуари, листування, щоденники, спогади, тогочасна публіцистика, усна історія (нариси, есе, подорожні замітки), фольклор (чутки, анекдоти, частівки, пісні), а також автореферати дисертацій.

Хронологічні рамки охоплюють події 1917—1939 років. До БД буде включено літературу, видану в Україні та за її межами українською і російською мовами з 1917 по 2011 роки, тобто документи створені і в радянський період, і за двадцять років України як незалежної держави.

На окрему увагу заслуговують схеми класифікації документів, розроблені фахівцями Бібліотеки за участю вчених Інституту історії України НАН України Л. Якубової та С. Юсова.

Отже, що стосується теми "Повсякденне життя України 20—30-х рр. ХХ ст.", матеріал буде розміщено в 5-ти основних розділах, таких як загальні питання, період воєнно-комуністичної доби, життя УСРР в епоху непу, епоха комуністичного штурму (кінець 20-х – середина 30-х рр.) і період 1934—1939 рр. Окремо, у межах кожного розділу, передбачається дослідити життя мешканців міста і села (способи забезпечення сфери повсякденних потреб та системи життєвих орієнтирів).

У темі "Суспільство і влада…" увага буде зосереджена на біографічній історії, локальній історії і краєзнавстві, історії суспільних верств, ґендерній історії, історії довкілля, девіантній історії (соціальні відхилення від норм і законів).

У планах роботи відділу передбачається створення тематичних БД з представлених проблем, на основі яких будуть складені однойменні ретроспективні наукові бібліографічні покажчики, покликані ґрунтовно доповнити національну бібліографію з історії України.

Використані джерела

  1. Державна історична бібліотека України (1939-2009) : бібліогр. покажч. / уклад.: В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич, О. В. Михайлова ; ред. С. І. Смілянець. – К. : Арістей, 2009. – 132 с.
  2. Жданович, О. Досвід застосування електронних баз даних в історичних дослідженнях // Іст.-геогр. дослідження в Україні : зб. наук. праць. – 2009. – Чис. 11. – С. 256.
  3. Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921—1928 рр.) : кол. моногр. у 2-х ч. Ч. 1 / відп. ред. С.В. Кульчицький. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. – 445 с.
  4. Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921—1928 рр.) : кол. моногр. у 2-х ч. Ч. 2 / відп. ред. С.В. Кульчицький. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. – 382 с.
Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура