Різник О.О.,
канд. мистецтвознавства,
зав. лабораторією УЦКД

Функціонування літературно-мистецьких творів у суспільстві, їхній "шлях до споживача" становить одну з ключових ланок культурно-мистецького життя. В умовах демократичних суспільств ХХІ ст., свободи творчості й публічного творчого самовираження особистості функціонування мистецтва і художньої літератури в суспільстві набуває різноманітного, багаторівневого й полісоціального характеру. Неодмінним складником такого функціонування є т.зв. "просування" або промоція мистецьких творів і явищ, розгляду особливостей якого й присвячено пропоновану статтю.

Поняття "промоція" зазнало певної еволюції свого змісту. Донедавна воно вживалося у значенні "присудження вищого (порівняно з попереднім) вченого ступеня, почесного звання" [1, 552]. Нині воно набуло ще й другого значення – як синонімом промоушна (англ. promotion) – "сприяння розповсюдженню, продажу, просуванню, збуту товара споживачеві, творчому успіху" [2]. Саме в такому – другому – значенні ми й уживатимемо це поняття в нашому дослідженні.

Специфіка культурної діяльності, що базується на взаємодії двох напрямків виробництва товарів і послуг – духовному і матеріальному (при цьому перший є неодмінним складником і сенсом другого), – визначає і специфіку промоції, промоутерської діяльності у культурно-мистецькій сфері. Наразі доцільно виокремити такі напрямки культурно-мистецької промоції:

1. Щодо мотивів промоції:

- Звичайна промоція, метою якої є одержання матеріального (фінансового) зиску від реалізації продукції. Сутнісно збігається з промоцією товарів іншого вжитку.

- Моральна промоція, що здійснюється без мети одержання матеріального зиску (принаймні, на перший погляд) і спрямована передусім на одержання моральних дивідендів виробником культурного продукту: суспільного чи мікросоціального визнання, набуття впевненості у власному творчому потенціалі тощо. Втім, взаємодія моральної та звичайної промоції є досить складною й зумовлює їх взаємопроникнення. Тому моральну промоцію можна поділити на такі підгрупи:

  • "Відкладена" матеріальна промоція: виробник діє за логікою "спочатку здобуду ім’я, а згодом ім’я забезпечить матеріальний прибуток".
  • Статусна промоція: основним мотивом виробника є здобуття відзнак (державних та недержавних), що можуть забезпечити виробникові культурного продукту підвищення його соціального статусу (здобуття почесного звання, лауреатства на конкурсах тощо);
  • Власне моральна промоція, коли виробникові цілком достатньо власного морального задоволення та схвальної реакції споживачів. Є типовою для аматорських літературно-мистецьких мікросоціумів, молодіжно-тінейджерських тусовок, товариств людей літнього віку.

2. За масштабом аудиторії:

- Масова промоція, розрахована на великі соціальні групи. Здійснюється із залученням електронних ЗМІ, включаючи найрентинговіші, шляхом застосування зовнішньої реклами (в т.ч. бігбордів) тощо.

- Нішева промоція, розрахована на малі соціальні групи, що репрезентують певні культурні ніші або т.зв. "нішеві" культури (розраховані на певне, часом нечисленне, коло шанувальників). Найпоширеніша форма такої промоції – презентація літературних чи музичних творів на зібраннях шанувальників літератури й мистецтва, що супроводжується роздрібним продажем презентованих книжок, часописів, компакт-дисків та ін.

3. За суб’єктом промоції:

- Аутопромоція, в які вирізняються:

  • Аутопромоція виробника продукту (зокрема, автором/виконавцем твору);
  • Аутопромоція самого промоутера, що по суті є його саморекламою;

- Гетеропромоція, де промоцію здійснюють інша особа (не виробник) або промоутерська структура. Щодо цього доцільно вирізнити:

  • Функціонерську промоцію, здійснювану спеціально найнятими промоутерами ("функціонерами");
  • Волонтерську промоцію, коли промоутерами стають самі шанувальники певного твору, автора чи виконавця, які передають

інформацію про предмет промоції (й фактично його рекламують) здебільшого по приватних каналах.

4. За способом промоції:

- Промоакція, основною метою якої є промоція заявленого продукту/виробника (скажімо, презентація книжки, компакт-диску або творчості певного автора, творчого колективу чи угрупування);

- Опосередкована промоція – культурно-мистецька акція, що може відігравати функцію промоції. Наприклад, участь певного автора-виконавця музичного твору у "збірному" концерті напередодні свого власного сольного концерту; публікація певного літератора у періодичних часописах чи в інтернет-виданнях перед випуском власної авторської книжки та ін. "Збірний" концерт, часопис та інтернет-видання тут здатні відіграти роль реклами імені автора/виконавця, здатної певним чином вплинути на результати продажу його авторських книжок та сольних аудіо/відео альбомів;

- Квазіпромоакція, що полягає, зокрема, у продажі під час певного "збірного" концерту творів (компакт-дисків, книжок) одного з його учасників.

5. За кінцевою метою промоції та місцем у ній культурно-мистецьких продуктів:

- Промоція власне культурологічна, предметом якої є літературно-мистецькі продукти.

- Промоція немистецьких продуктів чи послуг, у якій використовуються літературно-мистецькі твори чи бренди. Скажімо, реклама промислових чи сільгосптоварів, різного роду послуг, політична та релігійна агітація, промотивним засобом яких є мистецтво й художня література (зокрема, участь відомих діячів культури, медіа-"зірок" у рекламуванні товарів чи агітації за політичні партії).

В даній статті ми здійснили лише початковий начерк дослідження такого складного явища, як культурологічна промоція, окресливши основні напрямки та сфери її застосування. Розгляд специфіки кожного з них в культурних реаліях України ХХІ ст. – завдання подальших досліджень.

Використані джерела

  1. Словник іншомовних слів. – К.: Гол. редакція УРЕ, 1977.
  2. Википедия. Словарь иностранных слов русского языка. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/29401.
Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура