Циганенко Н. М.,
бібліотекар І категорії відділу опрацювання фонду
і організації каталогів НІБ України

Основою розвитку сучасного суспільства є інформаційно забезпечені особистості, які мають вільний доступ до інформації та вміють нею користуватися.

Надання інформації є одним із найважливіших завдань бібліотеки ХХІ ст., яка є інформаційним центром та виконує роль своєрідного посередника між інформаційними ресурсами та користувачами. Сьогодні перед бібліотеками стоїть завдання не лише зібрати в своїх фондах різноманітні документи, але й опрацювати їх таким чином, щоб вимоги користувачів у найкоротші терміни отримувати вичерпну інформацію про документи – збігалися з можливостями бібліотеки надавати її. Цьому сприяють каталоги, бази даних, бібліографічні та реферативні видання. Виконуючи традиційні функції зберігачів наукової інформації, бібліотеки стали виступати у ролі творців власних інформаційних ресурсів та формування баз даних з вільним доступом до них.

Одним із найстаріших видів діяльності з організації інформації в бібліотеках є каталогізація. Александрійська бібліотека в Єгипті ще понад два тисячоліття тому мала каталог свого фонду.

Фізична форма каталогів за допомогою яких читачі отримували відомості про наявну в бібліотеках літературу, зазнавала постійних змін. Усі форми : друкована, карткова, мікрофільмована, онлайнова об’єднані поки що єдиним поняттям каталог. Суттєвою ознакою, яка виражає його сутнісну природу, слугує основою для об єднання, є перелік бібліографічних записів, тобто фонд, що описується.

Впровадження комп’ютерних технологій в бібліотечну діяльність внесло зміни в процеси опрацювання документів, спричинило появу нових форм бібліотечних каталогів. Адже без каталогів будь-яка бібліотека з найбагатшими фондами – є лише сховищем цінної інформації, зовсім недоступної для користувачів. Інформаційно-комунікаційні технології, які швидкими темпами входять в практичну діяльність сучасних бібліотек охоплюють майже всі бібліотечні процеси, у тому числі й каталогізацію.

З 1996 року система карткових каталогів історичної бібліотеки поповнилась електронним каталогом. (На початок 2011 року в ньому нових було більше 45000 записів).

З безлічі існуючих на той час програм автоматизації бібліотечних процесів нашою бібліотекою було обрано систему ІРБІС (інтегровану бібліотечно-інформаційну систему), розроблену Державною публічною науково-технічною бібліотекою Росії. Ця система дає змогу реалізовувати майже всі процеси роботи бібліотеки в тому числі: систематизацію, каталогізацію, читацький пошук, надання ресурсів через Інтернет тощо. Щоб адекватно відобразити документ, мати можливість розшукати його і використати в роботі, інформація про нього повинна бути ідентифікаційною в будь-якій базі даних. Тому під час вибору програми враховувалось те, що ІРБІС легко адаптується до українізації, підтримує міжнародні формати обміну даними UNIMARC і USMARC,узгоджений із стандартом бібліографічного опису 7. 1.-84 "Библиографическое описание документа", дозволяє створювати і підтримувати будь-яку кількість баз даних, що формують електронний каталог (ЕК). Засоби каталогізації дозволяють обробляти та описувати різні види видань, зокрема, нетрадиційні – такі, як аудіо- та відеоматеріали, комп’ютерні файли і програми, картографічні матеріали тощо. Система підтримує традиційні "паперові" технології, надаючи можливість отримувати широкий спектр вихідних форм. За допомогою ІРБІС формується електронний каталог НІБ України, що є основним завданням автоматизації бібліотечних процесів. На сьогодні ЕК, який ведеться відділом опрацювання фонду та організації каталогів за допомогою АРМ "Каталогізатор" налічує такі бази даних: каталог нових надходжень ( починаючи з 1996 р.), каталог назв періодичних та продовжуваних видань, каталог назв газет. Крім цього в бібліотеці створено і систематично поповнюється ряд спеціалізованих баз даних. Оновлення ЕК відбувається постійно : поповнення ЕК новими бібліографічними записами (БЗ), виключення записів на документи, вилучені з фонду бібліотеки, редагування елементів БЗ: зміна сиглів місця знаходження документів, додавання відомостей про дублетні примірники тощо. ЕК передбачає пошук по полях: автор, назва, видавництво, місце видання, класифікаційний індекс, інвентарний номер та ін. Можливий пошук по всіх полях одночасно. ЕК є єдиною базою даних і включає бібліографічні записи на книги, дисертації і автореферати дисертацій, картографічні видання, періодичні та продовжувані видання на різних видах носіїв. В електронному каталозі НІБ України представлені вітчизняні та зарубіжні документи. При створенні ЕК використовуються мови: українська, російська, англійська, німецька, французька, польська та інші. ЕК містить БЗ на всі нові надходження з 1996 року і частково ретроспекцію. Електронний каталог є машинозчитуваним бібліотечним каталогом, який поєднує в собі функції абеткового, систематичного і предметного каталогів. Він універсальний за змістом. Доступ до нього здійснюється, як в локальній мережі, так і через веб-портал. Користування електронним каталогом потребує спеціальних навичок, насамперед вміння працювати з комп’ютером, знання стратегії пошуку документів, оформлення результатів пошуку. Саме системи пошуку в традиційному картковому і електронному каталогах дуже відрізняються. Якщо користувач карткового каталогу, будуючи пошуковий ряд переходить від ділення до ділення, то в електронному каталозі – задані параметри пропонують йому вже сформований блок інформації. Отже, на зміну творчому підходу при роботі з традиційним каталогом, приходить "споживання" готового продукту. При цьому ЕК значно прискорює пошук необхідних документів. Для користувачів доступ до ЕК – це швидкий пошук необхідної інформації за головними бібліографічними ознаками, за основним тематичним класифікатором систем (ключовими словами, предметними рубриками).

Створення електронного каталогу є сьогодні пріоритетним напрямом діяльності НІБ України. Але, не зважаючи на це, в нашій бібліотеці, як і в більшості найбільших бібліотек світу продовжуватиметься паралельне ведення і функціонування, як традиційних карткових, так і електронного каталогу. Причинами цього є: недостатнє матеріально-технічне забезпечення бібліотеки, насамперед дуже мала кількість АРМів для читачів, невміння деяких користувачів працювати з комп’ютером, певна недосконалість програмного забезпечення та засобів зв’язку в бібліотеці, які не гарантують безперебійності доступу до ЕК та збереження інформації. На жаль, сьогодні майже всі автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи мають низьку ефективність пошуку запитів тематичного характеру порівняно з пошуком у картковому систематичному каталозі. Слід зазначити, що дехто із знаних фахівців бібліотечної справи вважає, що досконалість, вичерпність, досягнута у картковому каталозі поки недосяжна в каталозі електронному. Так, знайти певний твір, відомості про його автора, критичні матеріали дуже легко в одному пошуку в традиційному каталозі, але неможливо в електронному, оскільки там потрібно кожного разу задавати початковий пошук щоб увійти в систему.

Спеціалісти відділу опрацювання фонду і організації каталогів поділяють точку зору багатьох бібліотечних фахівців, що не зважаючи на великі переваги електронного каталогу, замінити традиційний на даному етапі він не може. Пройдуть роки , поки бібліотечний світ буде готовий відмовитись від паперових носіїв і повністю перейти на автоматизовані системи. Картковий каталог повинен зберегтися як стратегічне джерело інформації й засобу пошуку.

На нашу думку, майбутнє є у тих бібліотек, які, так само, як і Національна історична бібліотека України поєднують традиційну культуру спілкування з книгою та нові інформаційні технології, а спеціалісти постійно підвищують свою кваліфікацію, освоюють комп’ютерну техніку, автоматизовані бібліотечні програми, формати подання машинозчитуваних бібліографічних записів.

Отже, проект Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека ХХІ ст." передбачає формування зведеного каталогу документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних та музейних фондах. Система автоматизації бібліотек ІРБІС розглядається в цьому проекті як програмно-технологічна платформа для започаткування в Україні корпоративної каталогізації поточних надходжень до сукупного бібліотечного фонду а також формування його зведеного каталогу. Сподіваємось, що Національна історична бібліотека України, як потенційний учасник проекту, найближчим часом візьме участь в створенні Системи корпоративної каталогізації з метою об єднання зусиль з бібліографічного опрацювання поточних надходжень до бібліотек для формування та взаємовикористання інтегрованого інформаційного ресурсу як основи зведеного електронного каталогу державного бібліотечного фонду та каталогів бібліотек України.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура