Шульгіна В. Д.,
доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри теоретичної та
прикладної культурології НАКККіМ
Микуланинець Л. М.,
кандидат мистецтвознавства

На сучасному етапі розвитку мистецтвознавства активізувався інтерес до вивчення культури різних регіонів нашої країни. Регіональне мистецтвознавство останнім часом інтенсивно розвивається. Воно тісно співпрацює із різними суміжними науками, такими як філософія, культурологія, історія, етнологія, соціологія, педагогіка тощо. Ці процеси сприяють формуванню нової методологічної наукової бази, яка вбирає основні засади суміжних наук, а це, в свою чергу, впливає на розширення меж традиційного мистецтвознавства та появу нових мистецтвознавчих та культурологічних напрямів. Дослідниками розробляється методологічна база, яка вбирає найкращі здобутки суміжних наук. Це дає змогу по-новому, комплексно, враховуючи всі суперечності, розкрити певні мистецькі явища.

За останнє десятиріччя до наукового обігу було введено багато нових понять та термінів, які можна застосовувати не лише для характеристики культурно-мистецьких явищ якогось одного регіону, а й для комплексного дослідження будь-якого регіону України.

Сучасні регіональні дослідження характеризуються такими основними напрямами:

  • висвітлення закономірностей розвитку культури певного регіону та введення до наукового обігу нових мистецтвознавчих та культурологічних понять;
  • періодизація розвитку культури певного регіону;
  • розкриття передумов, які сприяють культурному ренесансу чи, навпаки, занепаду досліджуваного регіону;
  • виявлення причинно-наслідкових зв’язків між соціальними і культурними процесами;
  • розкриття впливу мистецької освіти та освітньо-культурних центрів на розвиток культури окремого регіону;
  • висвітлення внеску культурно-мистецьких надбань окремого регіону України у загальнонаціональну культурну спадщину.

При наявності значної кількості праць по майже кожному регіону України найбільш повно і масштабно досліджений захід нашої держави, особливо галицька музична культура, менш дослідженим залишається схід.

У руслі провідних сучасних наукових тенденцій здійснює свою науково-дослідницьку діяльність кафедра теоретичної та прикладної культурології НАКККіМ. Одним з пріоритетних напрямів її наукових досліджень є висвітлення різноманітних ретроспективних аспектів культурного життя українського народу, посилення дослідницького інтересу до культурних процесів та соціокультурних проблем розвитку регіонів України. Регіональні джерелознавчі праці кафедри є важливим концепційним підґрунтям формування національної самосвідомості українців і сприяють створенню сучасної системи духовних і культурних цінностей, дозволяють осмислити і систематизувати окремі явища і факти вітчизняних культурних процесів із сучасних світоглядних та методологічних позицій.

Протягом останнього навчального року на кафедрі теоретичної та прикладної культурології НАКККіМ рекомендовані до захисту у спеціалізованій вчені раді Д. 26.850.01 дослідження аспірантів, пов’язані з культурологічною і мистецтвознавчою регіонікою. Це праці Г. Борейко "Культурне життя Рівненщини у 50-60 роки ХХ століття: тенденції та особливості розвитку", В. Чуркіної "Трансформація кобзарсько-лірницької традиції на Слобідській Україні (кінець XIX – початок XX століття), Л. Микуланинець "Становлення та розвиток професійного музичного мистецтва Закарпаття другої половини ХХ століття: етнокультурні аспекти", М. Слабченко "Музична культура Херсонщини у контексті регіональних культуротворчих процесів (кінець XIX – початок XX століття)".

На засіданні кафедри систематично проходять обговорення регіональні дослідження аспірантів. Готуються до захисту дисертації О.Стебельської "Музична культура Рівненщини другої половини ХХ століття", Т. Чернети "Бандурне мистецтво Дніпропетровщини", О.Черкашиної "Вінницький оперний театр 20 – 30-их років ХХ століття".

Регіональний напрям науково-дослідницької діяльності кафедри культурології НАКККіМ має теоретичне та практичне значення, яке полягає у подальшому розвитку сучасних напрямів краєзнавчих досліджень, розробці регіональних аспектів соціокультурної проблематики. Отримані результати дослідження можуть використовуватись у подальших розробках з проблем розвитку музичної культури України, а також як методичний матеріал при укладанні навчальних і методичних посібників з культурології, теорії та історії української культури, історії української музики, курсів та семінарів з підвищення кваліфікації працівників освіти та культури, у просвітницькій діяльності громадських організацій і товариств, які займаються проблемами відродження національної культури.

Кафедра має на меті найближчим часом видати комплексну монографію, у якій будуть представлені регіональні дослідження магістрів, аспірантів та викладачів кафедри. Вона стане частиною комплексної теми НАКККіМ "Культура і мистецтво в сучасному державотворчому процесі".

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура