Пам’ятка-запитальник на допомогу збирачам української усної народнопоетичної творчості: методичні рекомендації / Світлана Садовенко, Зоя Босик. – Вид. 2-е / перероб. з 1-го вид. та доп. – К.: НАКККіМ, 2010

Жанри уснопоетичної творчості


Жанр – це низка чи сукупність пам’яток, об’єднаних спільністю своєї поетичної системи. Під поетикою розуміється сукупність прийомів для вираження художніх засобів.

У Словнику-довіднику «Українська фольклористика» (Тернопіль, 2008) подано таке визначення жанру фольклорного (від франц. – genre – рід, вид): «Термін «жанр» у сучасній фольклористиці трактують: 1) як «сукупність творів, об’єднаних спільністю поетичної системи, побутового призначення, форм виникнення і музичної форми» (В. Пропп); 2) як історично сформовану і реалізовану у творах (у вигляді низки універсалій) систему змістових, власне поетичних, функціональних і виконавських принципів, норм, стереотипів, за якими стоять вироблені колективним досвідом уявлення (Б. Путілов).

Термін «жанр» запозичений з літературознавства і з деякою корекцією прийнятий за основу класифікації фольклорного матеріалу. Проте формально-змістова обмеженість жанрово-класифікаційних парадигм була і залишається предметом дискусій».

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура