Пам’ятка-запитальник на допомогу збирачам української усної народнопоетичної творчості: методичні рекомендації / Світлана Садовенко, Зоя Босик. – Вид. 2-е / перероб. з 1-го вид. та доп. – К.: НАКККіМ, 2010

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


Наведені зразки запитальників допоможуть збирачам фольклору орієнтуватися у підготовці до планової експедиції відповідно до поставленої мети дослідження, а також у індивідуальній роботі та випадкових ситуаціях.

Запитальники можна складати загальні і тематичні, короткі і розгорнуті, які нададуть можливості збирачам окреслити загальну картину досліджуваного об’єкта. Загальні запитальники дають можливість пізнати досліджувану місцевість в цілому. Тематичні – сприятимуть фіксації польового матеріалу із конкретно заданої теми народної культури. Короткі – допоможуть окреслити загальну основу бесіди з респондентом, а розгорнуті – сформулювати всі запитання, на які дослідник хотів би почути вичерпну інформацію. Тому запитальники є своєрідним підготовчим етапом до експедиції та інструментом продуктивної праці збирача в польових умовах.

Вивчення краю, його традицій, звичаїв, обрядів сприятиме долученню до неповторного, збереженого народом доісторичного минулого. Через фіксацію, документальну систематизацію, популяризацію та реконструкцію культурно-мистецької спадщини українського народу відбувається її наукове наповнення, пізнання видозмін і трансформаційних процесів, передача наступним поколінням збереженої духовної та матеріальної культури українців.

  1. Дмитренко М. Українська фольклористика: історія, теорія, практика. – Київ: Ред. часопису «Народознавство»,
    2001. – 576 с.
  2. Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.
  3. Іваницький А.І. Українська народна музична творчість: Посібник для вищ. та серед. учб. закладів. –
    К.: Муз. Україна, 1990. – 336 с.
  4. Українська минувшина: Ілюстративний етнографічний довідник. – 2-е вид. / А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна та інші – К.: Либідь, 1994. – 256 с.; іл.
  5. Українське народознавство: навч. посібник / За ред. С. Павленка. – Львів: Фенікс, 1994. – 608 с.
Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Туризм і Культура