Руденко Л. С.,
канд. пед. наук, доцент КНУКіМ

Категорія "ідентичність" сьогодні одна із найпоширеніших у психології, етнології, культурології, соціальній антропології. Вперше вона була застосована У.Джеймсом у значенні "особистісного-Я", в якому одночасно поєднуються й співіснують два аспекти: "Я – об’єднуюче" і "Я – як об’єкт". У рамках цього розуміння У.Джеймс дійшов висновку про необхідність дослідження "відчуття особистої тотожності" між цими обома сторонами "Я". Далі це поняття широко застосовувалося З.Фрейдом, Е.Еріксоном у вивченні механізмів взаємодії між особистістю і соціальною групою.

У сьогоднішньому розумінні "ідентичність" – це усвідомлення особистістю своєї належності до будь-якої групи, що дозволяє їй визначити своє місце у соціокультурному просторі й вільно орієнтуватися в оточуючому житті. Ідентичність пов’язана із соціальною категоризацією "Я" та "інших", "Я-категоріями", що визначають особистість у її подібності з іншими або за контрастом із іншими соціальними категоріями. Отже, ідентичність виникає тільки в результаті віднесення особистістю себе до певної соціокультурної групи, учасником якої ця особистість є.

Ідентичність – це відкрита система, що містить у собі головні (базисні), а також локальні та ситуативні ідентичності. Базисні ідентичності існують протягом усього життя особистості та є відносно фундаментальними. Локальні – мають варіативний характер адекватно до тих змін, що відбуваються в соціумі. Ситуативні – виступають як усвідомлені особистістю конструкти для створення базових і короткочасних ідентичностей. Вони взаємозалежні і мають міцні взаємозв’язки у підсистемі головних ідентичностей.

Крім того, ідентичність як багатовимірне і багатоскладове явище, інтегрує в собі різні стосунки й відносини людини у світі і опиняється у центрі соціокультурної реальності, поєднуючи між собою ланки тріади: особа (як суб’єкт взаємодії) – суспільство (як сукупність взаємодіючих індивідів) – культура (як сукупність цінностей, значень і норм).

Культурну ідентичність визначають як належність особистості до певної культури або культурної групи, що формує ціннісне ставлення особистості до себе, до інших та суспільства в цілому. Сутність культурної ідентичності полягає в усвідомленому визнанні особистістю відповідних культурних норм і зразків поведінки, ціннісних орієнтацій і мови, розуміння свого "Я" з позицій тих культурних характеристик, що прийняті в даному суспільстві, в ототожненні себе з культурними зразками конкретного суспільства (О.Садохін).

Культурна ідентичність у контексті міжкультурної взаємодії передбачає формування в особистості певних стійких якостей, завдяки яким ті чи інші культурні явища або окремі люди – представники інших культур – викликають почуття симпатії або антипатії, а отже – й ініціюють відповідне ставлення і манеру спілкування.

Отже, культурна ідентифікація у процесі міжкультурної взаємодії, з одного боку, може сприяти її учасникам у створенні певних уявлень одне про одного, у передбаченні поведінки, а з іншого – може мати обмежувальний характер, призводячи до конфронтації та конфліктів.

Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Українська культура