Тузов В. О.,
аспірант ДАКККіМ

В сучасній науковій літературі простежуються різні підходи до висвітлення ролі й значення діаспори - специфічного регіону українського культурного простору, який, на нашу думку, повинен розглядатися як його повноцінна складова. За роки незалежності склалася чимала група науковців, які послідовно вивчають феномен української діаспори. Помітну допомогу науковцям надають, передусім, праці теоретиків діаспори, які протягом кількох десятиліть в силу власних можливостей намагалися проаналізувати ті процеси, які відбувалися в діаспорі, систематизувати їх та, як правило, протиставити традиціям української культури радянських часів. При цьому співставлення двох моделей – діаспорної та радянської відштовхувалося від ідеологічних та політичних засад. Підкреслимо, що політико-ідеологічний фактор використовували обидві сторони.

Яскравим підтвердженням цього є, наприклад, ставлення до проблем українського радянського кінематографу з боку відомого кінознавця з діаспори Бориса Береста, який у 1962 р. видає "Історію українського кіна". Виступаючи послідовним критиком радянської системи, Б. Берест оцінював фільми українських режисерів, по суті, спираючись лише на константу ідеології, а все, що стосувалося художньо-виражальних засобів фільмів як мистецького явища чи професійних досягнень режисерів, акторів та операторів або взагалі залишалося поза увагою теоретика, або подавалося як щось другорядне й не принципове.

Молоді науковці, які є нащадками представників першої і другої хвилі діаспори, підкреслюють необхідність переглянути деякі традиції діаспорного погляду на материкову культуру. Вони віддають належне зробленому їх попередниками у першій половині XX ст., проте намагаються керуватися, передусім, фактами і також (як вчені в сучасній незалежній Україні), уникають у своїх дослідженнях панування ідеологічного підходу. На нашу думку, у подібних випадках доречно говорити про теоретичні інновації в діаспорній науці.

Позитивного ставлення заслуговує вже той факт, що останні два десятиліття полеміка щодо нагальних культуротворчих проблем здійснюється на підґрунті вивчення конкретних робіт та завдяки співставленню тих чи інших концепцій з реальним процесом функціонування діаспорної культури.

Наприклад, зазначимо, що дослідник Н. Кривда у своїх роботах не використовує поняття "регіональний підхід", проте у різних контекстах постійно підкреслює місце проживання представників діаспори, а саме: Канада, Північна та Південна Америка, Австралія, Франція та Німеччина. При цьому дослідник досить слушно зауважує: "Осмислення культуротворчого процесу в українській національній культурі вимагає аналізу його специфічних особливостей, які визначені існуванням відокремлених від материкової культури осередків культуротворення, що стали особливо характерними явищами в новітній період історії, оскільки специфіка їх історичного розвитку зумовила суттєві еволюційні та функціональні розбіжності в культуротворчих процесах" [1, 3]. Як висновок із означеної тези, Н. Кривда наголошує: "Кожний осередок створював непересічну систему цінностей, самобутність якої перевищувала звичайні відмінності культурного регіоналізму" [1, 3].

Наголошуючи на специфічності періоду кінця XIX - початку XX ст., слід мати на увазі, що це була перша хвиля еміграції, учасники якої, за образним висловом Н. Кривди, "тікали до капіталізму". Вкрай важкий економічний стан в Україні на межі позаминулого й минулого століть, на рівні національної трагедії відтворений в творчості В. Стефаника, спонукав тисячі українців шукати щастя на чужій землі. Власне, ці емігранти не ставили перед собою ніяких завдань щодо створення нового культурного простору в країні проживання: вони лише намагалися зберігати і передавати своїм дітям те, що знали самі – мову, пісні, легенди, техніку вишивання чи гаптування, традицію танцю. Усе це було цікаво передусім самим українцям, а не спільноті країни проживання, яка мала власний культурний простір і не збиралася його "розмивати" на догоду емігрантам. Внаслідок такої ситуації в країнах проживання в кращому разі утворювалися замкнені угрупування етнічної української культури.

Слід також враховувати, що серед першої хвилі української еміграції практично не було представників професійного мистецтва, які поповнять лави емігрантів лише в період першої світової війни та в перші післяреволюційні роки, тобто між 1915–1920-и роками. Саме тоді середовище етнічної культури збагатиться досвідом професійного мистецтва. Ми поділяємо думку відомого українського філософа В. Мазепи, який вважає, що "художня культура особистості розвивається, передусім, під впливом мистецтва, але оцінюється не тільки здатністю людини до глибокого переживання мистецтва, але й ступенем впливу мистецтва на соціальну активність самої людини" [2, 7].

Саме цього зв’язку між впливом мистецтва на людину і соціальною активністю самої людини не відбулося в культурі першої хвилі української еміграції, яка лише чесно законсервувала культурну традицію своєї "малої батьківщини" – села чи хутору. Як наслідок такої ситуації, найшвидше й найуспішніше в діаспорі адаптувалися усі жанри декоративно-прикладного мистецтва та танець.

На нашу думку, слід підтримати ідею регіоналізму, що відкриває реальні можливості деталізувати ті процеси, якими позначений розвиток культури конкретного регіону, оскільки показує дію таких чинників як мова, звичаї, обряди, реальність чи нереальність адаптації діаспорної моделі до традицій культури країни проживання.

Крім аналізу нових робіт, присвячених діаспорі, та виявлення суперечностей у розвитку діаспорного мистецтва є аналіз тих теоретичних моделей, якими користується її гуманістика. Паралельно з розглядом власне робіт, виконаних вченими діаспори, актуальним є вироблення ставлення до існуючих в науковому просторі діаспори теоретичних ідей.

Зазначимо, що певна робота в даному напрямку, хоча і повільно, але все ж ведеться і її наслідки часто густо демонструють антиподність підходів.

На прикладі шевченкознавчих робіт В. Петрова (В. Домонтовича) та Г. Грабовича, які написані за межами материкової культури та викликають неоднозначне ставлення, доречно, на наш погляд, зробити наступні висновки: з одного боку, цілком зрозумілим є бажання теоретиків діаспори працювати з класичним матеріалом – спадщиною Т. Шевченка, з другого боку, можна зрозуміти і бажання застосувати до творів великого поета новітні методики аналізу біографічних витоків творчості, адже, принаймні в роботі Г. Грабовича чітко простежується відбиття фрейдівських ідей, а з третього, – це уважне ставлення вітчизняних фахівців до тих наукових напрацювань вчених діаспори, які активно вводяться в широкий ужиток в Україні. Ці наукові напрацювання, безперечно, конче необхідні сучасній українській гуманістиці, адже це є частина національної культури, але вони вимагають критичного, а не апологетичного ставлення до себе. Саме у такому контексті стає зрозумілою спонукальна роль теоретичних інновацій, які виступають засобом об’єктивації наукових напрацювань.

Використані джерела:

  1. Кривда Н.Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення / Н.Ю. Кривда. – К.: ВЦ "Академія", 2008. – 272 с.
  2. Мазепа В.И. Художественная культура и эстетическое развитие личности / В.И. Мазепа. – К.: Наукова думка, 1989. – 296 с.
Карпати, Гуцульщина - Туризм Гуцульщини

Туризм Гуцульщини - Українська культура